Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade EU:s återhämtningsfinansiering och dess roll i omställningen till ett klimatneutralt Finland

Miljöministeriet
3.11.2020 16.12 | Publicerad på svenska 4.11.2020 kl. 8.32
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade på tisdagen den roll som programmet för hållbar tillväxt, EU:s återhämtningsfinansiering och Fonden för en rättvis omställning har när det gäller att omarbeta strukturerna i Finland i riktning mot ett koldioxidsnålt samhälle.

En betydande del av EU-finansieringen kanaliseras till att motverka de negativa effekterna av coronaepidemin. Genom återhämtningsinstrumentet får Finland ca 2,3 miljarder euro, varav ungefär hälften används för den gröna omställningen och klimatåtgärder. Även återstoden används så att de åtgärder som finansieras inte skadar miljön eller fördröjer uppnåendet av klimatmålen (den så kallade do no harm-principen). För närvarande utarbetas i samarbete mellan olika ministerier ett program för hållbar tillväxt för Finland. I programmet dras det upp riktlinjer för hur målen för EU-finansieringen ska uppnås. För att stödja den gröna omställningen främjas förnyelse bland annat inom industrin, trafiken, transporterna och boendet.

En annan viktig EU-finansieringskälla är Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF). Fonden har utökats avsevärt för att främja återhämtningen efter coronapandemin och för att stödja en rättvis omställning till klimatneutralitet. Fonden stöder en omställning av den regionala ekonomin och en diversifiering av näringsstrukturen. Finansieringen riktas särskilt till mindre utvecklade områden där nackdelarna av omställningen är störst. Regeringen har vid budgetmanglingen 2020 kommit överens om att finansieringen i Finland riktas i synnerhet till investeringar som ersätter torv och för att stödja en industriell omvandling i linje med kommissionens rekommendationer. Utöver till att stödja anpassningen för de torvföretagare och torvarbetare som förlorar sin näring kan finansieringen också användas till att återställa torvmarker.

Också anslaget för utveckling av landsbygden har ökats för att stödja en hållbar återhämtning, och finansieringen riktas i synnerhet till investeringar i ren energi och digitalisering inom jordbruket.

Ministerarbetsgruppen diskuterade hur den finansiering som kanaliseras via återhämtningsmekanismen, Fonden för en rättvis övergång och medel för utveckling av landsbygden ska riktas och behovet av att samordna dem.

”EU:s återhämtningsfinansiering ger oss alla tiders chans att stimulera ekonomin och skapa nya arbetstillfällen samtidigt som vi kan avhjälpa klimat- och naturkriser. Vi har förbundit oss att beakta konsekvenserna för klimatet och naturen i all stimulansfinansiering. Europa och Finland investerar nu i pionjärskap på marknaden för ren teknik. Detta garanterar den framtida välfärden för både människorna och naturen", betonar ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Statsrådet överlämnar en redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt till riksdagen i slutet av 2020. Målet är att utarbeta en preliminär plan för Finlands program för hållbar tillväxt före utgången av 2020. Det slutliga programmet ska lämnas till Europeiska kommissionen före utgången av april 2021. Förslaget om användningen av medel ur Fonden för en rättvis omställning ska lämnas till Europeiska kommissionen nästa vår.

Mer information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.