Hoppa till innehåll
Media

Från och med den 1 september 2022 används SIIRTO-registret vid transporter av visst avfall

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 10.13 | Publicerad på svenska 2.9.2022 kl. 10.16
Nyhet

Uppgifterna i det transportdokument som förutsätts vid transport av visst avfall ska från och med den 1 september föras in i SIIRTO-registret, som förs av Finlands miljöcentral. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om vilket avfall som transporteras och varifrån och vart avfallet transporteras. Avsikten med registret är att säkerställa att avfallet behandlas på behörigt sätt samt att förbättra och effektivisera uppföljningen och övervakningen av avfallsflödena.

Transportdokumentet ska användas när följande avfall transporteras:

  • farligt avfall
  • avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar
  • sedimenterat slam och slam från slutna tankar
  • slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar
  • bygg- och rivningsavfall
  • förorenad jord

SIIRTO-registret finns på adressen www.siirtorekisteri.fi.

Transportdokumenten ska främst upprättas i elektronisk form

Uppgifterna i transportdokumentet ska främst föras in i SIIRTO-registret med hjälp av gränssnittet från de elektroniska handlingarna. Det finns flera tjänster för detta tillgängliga på marknaden. Avfallsinnehavaren kan också erbjudas ett elektroniskt transportdokument som en del av avfallshanteringstjänsten. I undantagsfall kan uppgifterna även lämnas via användargränssnittet för ärendehantering från transportdokument i pappersform.

Avfallsinnehavaren eller avfallstransportören bör avtala med tjänsteleverantören om att transportdokumentets uppgifter ska föras in i SIIRTO-registret via registrets gränssnitt efter att överföringen har avslutats. De som tillhandahåller transportdokumenttjänster har informerats om registrets gränssnitt. Om det finns ett avtal om överföringen av uppgifterna behöver avfallsinnehavaren eller transportören inte vidta ytterligare åtgärder efter att uppgifterna lämnats.

Inloggning i registret och kontroll av uppgifter

De uppgifter som lämnats till registret kan kontrolleras i registret genom att man loggar in på användargränssnittet för ärendehantering. Om transportdokumentet i undantagsfall har upprättats på papper ska avfallsinnehavaren eller transportören själv föra in uppgifterna i registret via gränssnittet för ärendehantering inom tre månader efter att överföringen avslutats.

Inloggning i registret sker med Suomi.fi-autentisering, alltså till exempel med bankkoder. Dessutom kontrolleras att användaren har de nödvändiga fullmakterna att uträtta ärenden. Organisationerna kan bevilja fullmakter i förväg i Suomi.fi-tjänsten. Miljömyndigheterna kan kontrollera de uppgifter som förts in i överföringsregistret i tillsynssyfte.

Mer information:

Stöd för användningen av SIIRTO-registret
[email protected]

Laura Paloviita
specialsakkunnig, miljöministeriet
[email protected]