Rakentamisen muovi­tiekartta

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytönaikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on kuitenkin vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen vaatii, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja purkukäytäntöjä, erilliskeräystä, kierrätysjärjestelmiä ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämistä tehostetaan.

Helpoimmin talteen otettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset pakkaus- ja kertakäyttömuovit. Myös muovia korvaavia sekä niiden kokonaismäärää rakenteissa vähentäviä ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön.

Toimen­piteet

Suomen muovitiekartassa rakentamiseen kohdistuvana toimenpiteenä parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua työmailla.

Inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista

Ympäristöministeriö on selvittänyt VTT:n avulla, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, mistä rakennuksen osista niitä löytyy ja mitkä ovat niiden määrät.

Rakentamisen muovien green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti vähentää rakentamisen pakkausmuovien ja suojauksiin käytettävien kalvomuovien kulutusta, lisätä näiden muovilajien erilliskeräystä rakennushankkeissa ja urakoissa sekä tehostaa näiden muovien kierrätystä ja kierrätysmuovien käyttöä rakentamisessa.

Circular Plastic Challenge in the Built Environment -kehittämishanke (2020)

Maaliskuussa 2020 alkaneessa kehittämishankkeessa haetaan toteutuskelpoisia ratkaisuja rakentamisen muovien, erityisesti pakkaus- ja muiden kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätettävyyden tehostamiseksi ja kierrätysmuovituotteiden markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi.

Rakennusten tuoteselostemalli

Elokuussa 2020 käynnistyy kaksi pilottihanketta, joissa testataan materiaalipassisovellusta. Testaamisen avulla haetaan tietoja ja kokemuksia siitä, miten rakennustuotteiden materiaalitiedot ovat yhdistettävissä rakennuksen tietomalliin ja miten nämä tiedot ovat myöhemmin hyödynnettävissä rakennusmateriaalien kierrätettävyyden ja uudelleen käytön lisäämisessä.

Pilottihankkeet

  • Ympäristöministeriö on toteuttanut yhdessä Senaatti-kiinteistöt Oy:n, Helsingin yliopiston ja ARA:n kanssa pilottihankkeita Porvoossa, Lahdessa ja Porissa. Hankkeissa selvitetään muovien käyttöä rakentamisessa, eri muovilajien määriä sekä tapoja, joilla muoveja voi korvata ja kierrättää. Tuloksista raportoidaan syksyllä 2020.
  • ARA ja Premico toteuttavat yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa pilottihankkeen, jossa tarkastellaan muovimateriaalien kierrätystä urakoitsija Lujatalot Oy:n rakennusprojekteissa.
  • Ympäristömerkintä Suomi Oy, ympäristöministeriö, Green Building Council Finland, Motiva ja Suomen Rakennusinsinöörien liitto toteuttivat yhdessä keväällä 2020 Muovit kiertoon -etätyöpajasarjan, jossa jaettiin kokemuksia pilottihankkeista.

Julkisten hankintojen kriteeristö

Muovit kiertoon -työpajasarjassa etsittiin keinoja rakentamisen muovien kulutuksen vähentämiseen, erilliskeräyksen tehostamiseen ja kierrätysmuovituotteiden käytön lisäämiseen rakentamisessa rakentamisen hankintojen avulla.