Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Miljöministeriet har anmält avvikande mening till slutrapporten från arbetsgruppen för torvfrågor

Miljöministeriet
31.3.2021 11.21 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 16.14
Nyhet

Den 31 mars 2021 publicerades slutrapporten från den arbetsgrupp som utrett användningen av torv. Miljöministeriet har anmält avvikande mening till rapporten. Konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna har inte utretts tillräckligt ingående.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av torv som energikälla åtminstone halveras före 2030. Arbets- och näringsministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur användningen av torv på ett kontrollerat sätt kan läggas om från förbränning till framställning av innovativa produkter med högre förädlingsgrad i samband med att användningen av torv vid energiproduktion minskar. Arbetsgruppen hade också för avsikt att utreda hur förändringen i användningen av torv sker på ett regionalt och socialt rättvist sätt.

Arbetsgruppens förslag är omfattande och berör många olika förvaltningsområden. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs många olika förslag som bland annat syftar till att förbättra situationen för företagare inom torvsektorn, säkerställa försörjningsberedskapen och stödja nya torvprodukter. Det är viktigt att begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen sker på ett så rättvist sätt som möjligt ur både regional och social synvinkel. För att stödja en rättvis övergång bör man i samarbete med regionerna bereda prioriteringar och åtgärder för att säkerställa ersättande arbete och utbildning för arbetstagarna inom torvsektorn.

Miljöministeriet anmälde avvikande mening till slutrapporten eftersom förslagens konsekvenser inte hade utretts tillräckligt. Arbetsgruppen saknade den kunskap som behövdes för att bedöma om vart och ett av förslagen är genomförbart, lagenligt och proportionerligt.

Den största bristen i förslagen är att deras kostnadseffekter inte är kända. Det är svårt att bedöma förslagens ändamålsenlighet utan uppgifter om kostnaderna. I rapporten presenteras inte heller närmare vilka konsekvenser förslagen har för statsfinanserna i vidare bemärkelse, för sysselsättningen och försörjningsberedskapen eller för klimatet, vattendragen och den biologiska mångfalden.

Miljöministeriet är dock berett att fortsätta arbetet med att minska av användningen av torv vid energiproduktion på marknadens villkor och på ett regionalt och socialt rättvist sätt.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Ville Laasonen, tel 029 525 0046, [email protected]

specialsakkunnig Hanne Lohilahti, tel 0295 250 374, [email protected]

miljöråd Outi Honkatukia, tel 0295 250 272, [email protected]

Krista Mikkonen