Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Brister i tillgängligheten i nya studentbostäder, tolkningarna av kraven i tillgänglighetsförordningen varierar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 9.20
Nyhet

Miljöministeriet har låtit göra en utredning om hur tillgängligheten genomförs i nya studentbostäders toalett- och tvättrum. Utredningen gavs ut i dag. Bakgrunden till utredningen är statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet, som trädde i kraft 2018, och det undantag i förordningen som gäller dimensioneringen av toalett- och tvättrum i student- och ungdomsbostäder.

Största delen av studentbostäderna är befriade från kravet på fritt utrymme i toalett- och tvättrum. I minst fem procent av bostäderna krävs dock en mer rymlig dimensionering av toalett- och tvättrum än vanligt. Miljöministeriet följer tillämpningen av undantaget. Syftet med den aktuella utredningen var att granska hur undantaget har utnyttjats i nya studentbostäder.
Genomförandet av tillgängligheten i toalett- och tvättrum och lösningarnas inverkan på utrymmesanvändningen granskades med hjälp av planritningar i femton olika objekt i Finland.

Brister i dimensioneringen av toalett- och tvättrum

Utredningen visar att undantaget inte har medfört den nytta som eftersträvades. Det konstaterades brister i dimensioneringen av tillgängliga toalett- och tvättrum, vilket betyder att kravet på en mer rymlig dimensionering än vanligt inte har medfört en förbättring av utrymmen. Överföringen av ett utrymme som besparats i toalett- och tvättrum till ett bostadsrum har inte heller i någon betydande grad medfört en funktionell förbättring. Även tolkningarna av kraven i förordningen varierade.
Kostnadseffekterna utreddes utifrån prisskillnaden mellan våtrum och torra utrymmen. Enligt utredningen har den uppskattade ekonomiska nyttan varit liten.
För utredningen intervjuades aktörer inom branschen, till exempel objektens planerare, byggherrar och företrädare för byggnadstillsynen. Aktörerna förhåller sig i allmänhet positiva till undantaget i förordningen. Planerarna berättar att det medfört frihet när det gäller planering av toalett- och tvättrum. De som bygger studentbostäder anser att de fortfarande kan erbjuda tillgängliga bostäder för dem som behöver sådana. 
Som stöd för bättre genomförande av tillgängligheten i framtiden behövs enligt rapporten riktad utbildning, anvisningar och enhetliga tolkningar.

Mer information

Niina Kilpelä
överarkitekt
tfn 0295 250 019
[email protected]