Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till förordning om naturpanelen på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2023 10.57 | Publicerad på svenska 2.3.2023 kl. 14.25
Nyhet

Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni 2023. I lagen föreskrivs det för första gången om Finlands naturpanel, som är ett oberoende vetenskapligt sakkunnigorgan. Enligt bestämmelsen ska statsrådet tillsätta en naturpanel för fyra år i sänder. I Finlands naturpanel ska olika vetenskapsområden vara representerade. De förordningar som hänför sig till naturpanelen är på remiss mellan den 1 mars och den 12 april 2023.

Finlands naturpanel har till uppgift att ta fram, sammanställa och analysera vetenskaplig kunskap för planeringen, genomförandet, uppföljningen och beslutsfattandet i fråga om sådana politiska åtgärder som gäller biologisk mångfald. Ansvaret för den egentliga produktionen av information om biologisk mångfald ska fortfarande i huvudsak finnas hos forskningsinstitut inom olika förvaltningsområden samt universitet och högskolor.

Naturpanelens uppgifter handlar om att behandla och sammanställa denna information. Naturpanelen kan om den så önskar också självständigt ta fram ny vetenskaplig kunskap utöver att sammanställa och analysera sådan.

Genom statsrådets förordning utfärdas närmare bestämmelser som gäller naturpanelens sammansättning, utnämningen av medlemmar och medlemmarnas mandatperioder och arvoden. I och med att bestämmelserna preciseras kommer förutsägbarheten med hänsyn till de ministerier som deltar i beredningen av sammansättningen och de instanser som ger förslag till medlemmar att förbättras och transparensen öka.

I den andra förordningen föreskrivs det om beviljande av statligt stöd för verksamheten i Finlands naturpanel. För att fullgöra naturpanelens uppgifter ska miljöministeriet enligt förordningen bevilja statligt stöd till de organisationer från vilka medlemmarna i Finlands naturpanel kommer.  Syftet är att förtydliga understödsförfarandet och minska den administrativa bördan för statsbidragsmyndigheten. Genom att precisera förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd främjar förordningen dessutom öppenheten inom förvaltningen.

Ytterligare information:

Leila Suvantola
Lagstiftningsråd
Miljöministeriet
tfn 050 4077323

Suvi Borgström
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 342