Hoppa till innehåll
Media

Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2019 9.08
Pressmeddelande
© Ari-Pekka Auvinen, Stiftelsen för naturarvet

Miljöministeriet, Stiftelsen för naturarvet, Forest Holding Finland och närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland informerar

Skyddet av Losonvaara värdefulla skogsområde i Sotkamo har utvidgats genom ett samarbete mellan miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markägaren Forest Holding Finland ky. De nya skyddsområdena har en sammanlagd areal på ca 190 hektar. Skyddsområdena gränsar till Losonvaara Natura-område och förenar dess separata delområden till en enhetlig, omfattande skyddsområdeshelhet på nästan 640 hektar.

Forest Holding Finland ky har sålt ett område på 65 hektar till Stiftelsen för naturarvet och via METSO-programmet avtalat om fridlysning av 124 hektar med miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland. Forest Holding Finland ky förvaltar Sjömanspensionskassans skogsinvesteringar.

Losonvaara är beläget i den räcka av skogklädda höjder i Kajanaland där exceptionellt omfattande grandominerade skogar i naturtillstånd har bevarats. Losonvaaras bördiga sluttningsskogar är kända för bland annat sina talrika fågelarter som förknippas med äldre skog, såsom blåstjärt, mindre flugsnappare, tretåig hackspett och lavskrika.

”Losonvaara skyddsområde är ett viktigt exempel på samarbete till förmån för den biologiska mångfalden i vår natur. Objektet har betydande naturvärden och det är särskilt värdefullt att det nu skyddade området förenar tidigare separata skyddsområden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Till mångfalden i det nya skyddsområdet bidrar bland annat två bäcksänkor, en källa, flera ytor för sippring av grundvatten, lummiga sluttningar av nattviol samt tallkärrsartad rikkärr. Snö- och stormskador har bidragit till att det finns rikligt med död ved av olika ålder. På stammarna av gamla sälgar växer den hotade lunglaven och dofttickan.

Ari-Pekka Auvinen, skyddssakkunnig vid Stiftelsen för naturarvet, bedömer att Losonvaara till sina naturvärden är ett av de mest värdefulla områden, i vars skydd stiftelsen hittills har deltagit.

”Med beaktande av hela Losonvaaraområdets omfattning och dess betydande potential med tanke på hotade skogsarter är detta en verklig pärla bland Stiftelsen för naturarvets nuvarande hundra skyddsområden. Det är mycket fint att de lokala naturvårdarnas oro över de avverkningar som planerades för området på detta sätt blev till ett skyddsbeslut som gjort alla parter nöjda”, konstaterar Auvinen.

Mikael Beck, verkställande direktör för Forest Holding Finland, är nöjd över att man nådde enighet om att skydda området.

”Vi är mycket glada över att vi kan göra en insats för skyddsområdet, som garanterar att den biologiska mångfalden i Kajanaland bevaras. Det framgångsrika skyddet av detta ovanligt omfattande och trädbevuxna område är ett bra exempel på ett mycket konstruktivt samarbete med olika intressentgrupper. Losonvaara är ett till sitt naturvärde unikt objekt och skyddet av området främjar upprätthållandet av gemensamma naturvärden, vilket vi också har förbundit oss till”, säger Beck.

”Vi är nöjda med samarbetet och hoppas att motsvarande gemensamma projekt kan genomföras även i fortsättningen. Genom METSO-programmet, som riktas till södra Finland, har man under de senaste åren bara kunnat skydda några enstaka objekt i Kajanaland som är särskilt viktiga ur naturskyddssynpunkt", konstaterar miljösakkunnig Marja Manninen från NTM-centralen i Kajanaland.

Losonvaara har också ett betydande rekreationsvärde. Det ligger bara knappt 20 kilometer från Kajana stads centrum i riktning mot Sotkamo och är redan nu en populär vandringsterräng i synnerhet för fågelskådare.

Bilder från Losonvaara för media (fotograf: Ari-Pekka Auvinen, Stiftelsen för naturarvet)

Mer information:

Marja Manninen, miljösakkunnig, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, tfn 0295 023 813, [email protected]

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, [email protected]

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Mikael Beck, verkställande direktör, Forest Holding Finland, tfn 0400 618 859, [email protected]

Ari-Pekka Auvinen, skyddssakkunnig, Stiftelsen för naturarvet, tfn 050 4133 403, [email protected].