Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljas tillstånd att lösa in områden på 18,1 hektar som ingår i Natura 2000-områdena Åsholmarna i Pargas, Houtskärs lundar och Skärgårdshavet

Miljöministeriet
21.4.2021 9.33
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland tillstånd att lösa in områden med en sammanlagd areal på cirka 18,1 hektar som ingår i Natura 2000-områdena Åsholmarna i Pargas, Houtskärs lundar och Skärgårdshavet. En del av områdena hör dessutom till lundskyddsprogrammets områden.

När det gäller Natura 2000-området Åsholmarna i Pargas representerar de tre områden som ska lösas in Natura 2000-naturtyperna rullstensåsöar i Östersjön med litoral och sublitoral vegetation, boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön, västlig taiga, vegetationsklädda havsklippor och perenn vegetation på steniga stränder. I områdena förekommer bland annat strandvial, mjölon, käringkål, gul fetknopp och den hotade arten blodrött ljusmott.

När det gäller Natura 2000-området Houtskärs lundar representerar de två områden som ska lösas in Natura 2000 naturtypen örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ och hör i sin helhet till lundskyddsprogrammet (Storös lundholmar). Områdena består av fuktiga lundar, hasseldominerade lundar, klibbaldominerade lundar och barrträdsdominerade lundar.

När det gäller Natura 2000-området Skärgårdshavet ingår det område som ska lösas in delvis i ett av lundskyddsprogrammets områden (Jungfruskärs lund).  Området representerar Natura 2000-naturtyperna, vegetationsklädda havsklippor, trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ, örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ, artrika, torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. I området förekommer bland annat den starkt hotade lundkardborren.

Man har i första hand försökt genomföra skyddet av de områden som ska lösas in med frivilliga medel. Innan inlösningen inleds har man strävat efter att förhandla med markägarna på det sätt som förutsätts i 50 § 2 mom. och 52 § 3 mom. i naturvårdslagen (1096/1996). Det har dock inte varit möjligt att fridlysa områdena som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten genom frivilliga affärer. Därför genomförs skyddet av områdena genom att de inlöses till staten i syfte att inrätta ett naturskyddsområde.

Mer information:

Janne Hesso, sakkunnig, tfn 0295 250 008, [email protected]