Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kompletterande budget tryggar satsningarna på naturvården

Miljöministeriet
19.11.2020 14.30
Pressmeddelande

Den kompletterande budgeten tryggar de stora satsningarna på naturvården. Ett tilläggsanslag på 19,5 miljoner euro ska användas för de pågående projekten som försöker stoppa naturens utarmning.

"Vår natur håller på att utarmas på grund av försämrade livsmiljöer. Nu ska vi verkligen försöka vända utvecklingen och restaurera värdefulla naturtyper, såsom myrar, vårdbiotoper, lundar, solexponerade miljöer, småvatten och fågelvåtmarker mer än någonsin tidigare. Det är viktigt att det arbete som kommit igång så bra fortsätter i samma takt", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Till Helmi-programmet, som förbättrar de försämrade livsmiljöerna, anvisas ett tilläggsanslag på sju miljoner euro 2021. År 2020 har det gjorts utredningar och planer samt nödvändiga ändringar i bestämmelserna utöver de konkreta restaureringsåtgärderna. Nu kommer även de utmanande restaureringsprojekten igång i hela landet. När Helmi-programmets restaurerings- och vårdåtgärder har ökat, växer också Forststyrelsens arbetsmängd. Därför anvisas det ett tillägg på sex miljoner euro för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 2021. Pengar anvisas också för att främja naturskyddsområdenas hållbarhet och för att utveckla rekreationsanvändningens strukturer.

För förvärv av naturskyddsområden reserveras ett tillägg på 6,5 miljoner euro nästa år. NTM-centralerna har rekryterat arbetskraft för skyddsområdesarbetet. Markägarnas växande intresse har ökat antalet skogar och myrar som de vill få skyddade och samtidigt har också antalet inrättade skyddsområden ökat.

Stöd till Villmanstrand stads projekt Green Leaf 

För projektet Green Leaf 2021 reserveras 225 000 euro. Villmanstrand vann titeln European Green Leaf 2021 i en tävling som ordnades av Europeiska kommissionen.  Staden har målet att vara klimatneutral före 2030. Under Green Leaf-året ska staden ordna olika evenemang, internationella webbinarier, restaurering av naturobjekt samt verksamhet med kontaktgrupper.

Satsningarna på att förebygga hyresgästernas ekonomiska problem fortsätter

För försöksprojektet ASTA som förebygger hyresgästernas ekonomiska problem anvisas 750 000 euro, vilket gör det möjligt att fortsätta projektet också 2021. Målet med projektet är att minska skulder och antalet vräkningar bland hyresgäster som har problem med att hantera sin ekonomi, återställa kreditvärdigheten och försäkringsbarheten samt att uppmuntra hushållen till bättre ekonomi- och livshantering.

ASTA-projektet har utvecklat ekonomisk rådgivning för hyresgäster, vilket går ut på att det ekonomiska perspektivet ingår allt djupare i boenderådgivningen. Boenderådgivning är ett mycket effektivt sätt att minska bostadslöshet. I ASTA-projektet ordnar kommuner, hyreshusbolag och organisationer försök för att skapa och etablera lokala, multiprofessionella koncept för att förebygga hyresgästernas ekonomiska problem.

Ytterligare information

Antti Heikkinen
ministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 231
[email protected]

Timo Jaakkola
ekonomichef
tfn 0295 250 214
[email protected]

Naturvård

Aulikki Alanen
miljöråd
tfn  0295 250 333
[email protected]