Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Det ska göras tekniska ändringar i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat – förslag ut på remiss

Miljöministeriet
18.3.2021 10.59
Nyhet

Miljöministeriet begär utlåtanden om de planerade ändringarna av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Avsikten är att lagen ska uppdateras så att den stämmer överens med övrig lagstiftning och att precisera registrets eventuella datainnehåll.

De föreslagna ändringarna göra så att lagen terminologiskt motsvarar lagen om energicertifikat och miljöministeriets förordning om energicertifikat, som utfärdats med stöd av lagen om energicertifikat.

I fortsättningen ska lagen hänvisa till EU:s allmänna dataskyddsförordning och lagen om dataskydd istället för den upphävda personuppgiftslagen.

I fortsättningen ska det vara möjligt att även lagra uppgifter som behövs för faktureringen samt e-postadress i registret över upprättare av energicertifikat. Det ska också bli möjligt att i registret över energicertifikat lagra uppgifter om det skede då certifikatet upprättades, datum för iakttagelserna på plats, kravnivån för E-talet för en ny byggnad samt uppgifter om huruvida certifikatet gäller hela byggnaden eller en del där en myndighet eller ett institut erbjuder tjänster för allmänheten.

Paragrafen om offentlig informationstjänst ska kompletteras så att det av uppgifterna om dem som upprättar energicertifikatet framgår hur man ska söka uppgifterna i fråga och när uppgifterna ska raderas. Däremot ska namnet på den som upprättat certifikatet inte finnas offentligt i uppgifterna i energicertifikatet. Det gör det möjligt att söka uppgifter på stora grupper. Som nytt innehåll ska det gå att ur tjänsten få uppgifter om det skede då certifikatet upprättades, datum för iakttagelserna på plats och om kravnivån för E-talet för en ny byggnad.

I beredningen av lagändringen har man hört sakkunniga från justitieministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, Motiva Oy, FISE Oy, Fastighetsbranschens Utbildningsinstitut Ab samt Suomen LVI-liitto SuLVI ry.

Vänligen skicka in ert utlåtande senast den 16 april 2021.

Mer information:

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, [email protected]