Hoppa till innehåll
Media

De lagar som ska bidra till smidigare beviljande av miljörelaterade tillstånd träder i kraft 1.9.2020

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 13.03
Pressmeddelande

De lagar som gäller modellen med ett enda serviceställe stadfästes i dag, den 19 juni, vid föredragningen för republikens president. Målet med reformen är att genom samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden se till att kunden kan uträtta tillståndsärenden så smidigt som möjligt.

Lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden möjliggör en så kallad modell med ett enda serviceställe. Den som ansöker om tillstånd kan uträtta tillståndsärenden hos olika myndigheter via ett enda serviceställe, där sökanden på en gång kan ansöka om alla de tillstånd som behövs för ett visst projekt. Samordningen innebär också att behandlingsfaserna för olika anhängiga tillståndsansökningar sammanfaller tidsmässigt. Förfarandet med ett enda serviceställe baserar sig på e-tjänster. Sökanden sänder in sin tillståndsansökan till myndigheterna via ett elektroniskt ärendehanteringssystem.

För att behandlingen ska kunna samordnas krävs det att sökanden ansöker om tillstånd enligt antingen miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Samordning kan komma i fråga om det för projektet dessutom ansöks om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Sökanden kan besluta om samordning ska tillämpas och i vilka tillståndsärenden den ska tillämpas.

Regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten är samordnande myndighet. Behörigheten när det gäller behandling av tillståndsansökningar och meddelande av beslut är oförändrad.

Miljöministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för projektet kring ett enda serviceställe. Gruppen ska bland annat främja de e-tjänster som modellen med ett enda serviceställe förutsätter, liksom även samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för lagstiftningen. Ordförande för uppföljningsgruppen är lagstiftningsdirektör Riitta Rönn från miljöministeriet. Gruppens mandattid löper ut vid utgången av 2020.

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, [email protected]

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, [email protected]