Hoppa till innehåll
Media

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2019 5.48
Pressmeddelande

Det finns fortfarande tid att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt. Avloppsvattensystem som finns i ett grundvattenområde och på ett avstånd av 100 meter från närmaste vattendrag ska vara i skick senast den 31 oktober 2019. I cirka en tredjedel av de permanent bebodda fastigheterna i dessa områden har behandlingen av avloppsvatten redan effektiviserats. Omkring 42 000 bostäder måste ännu se över avloppsvattensystemet. För sommarstugor är situationen dock en annan. Utsläppen av avloppsvatten som inte behandlats i tillräcklig utsträckning är mångdubbelt större än utsläppen av avloppsvatten som behandlats på rätt sätt.

År 2017 lindrades lagstiftningen om behandlingen av avloppsvatten i betydande grad. Tidsfristen den 31 oktober 2019 gäller endast fastigheter i grundvattenområden och fastigheter som ligger på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag, dvs. fastigheter där avloppsvattnet kan förorsaka betydande övergödning eller smutsa ner närliggande vattendrag eller brunnsvatten. Mindre än 15 procent av de permanent bebodda fastigheterna i glesbygden ligger i sådana områden.

I Finland finns det omkring en halv miljon sommarstugor, och över hälften av dem ligger i grundvattenområden eller under 100 meter från ett vattendrag. En betydande del av sommarstugorna har dock torrklosett som inte ger upphov till avloppsvatten som förorenar miljön. Behandlingen av avloppsvattnet från uppskattningsvis 56 000 sommarstugor bör på ett eller annat sätt effektiviseras före den 31 oktober 2019.

Vem omfattas av reformen?

Om fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller kraven behöver man inte förnya det. I allmänhet är avloppsvattenfrågan redan i skick i fastigheter för vilka bygglov har beviljats år 2004 eller senare. Från och med år 2004 har det krävts att fastigheterna har avloppsvattenrengöring som stämmer överens med den nuvarande lagstiftningen. Kravet på att förnya avloppsvattensystemet gäller heller inte den som ansluter fastigheten till avloppsnätet i enlighet med lagen om vattentjänster. En iståndsättning är också onödig om fastigheten saknar rinnande vatten och bara har torrklosett.

Den som är född före den 9 mars 1943 får på grund av sin ålder befrielse från kravet att förnya systemet i sin stadigvarande bostad.

Man kan ansöka om uppskov från tidsfristen hos kommunen, om de åtgärder som krävs för att förbättra behandlingssystemet som helhet betraktade är oskäliga för fastighetsinnehavaren. I bedömningen av vad som är oskäligt beaktas bl.a. fastighetens läge, fastighetsinnehavarens höga ålder eller ett socialt prestationshinder.

I en fastighet som är belägen på över 100 meters avstånd från ett vattendrag blir det aktuellt att förnya avloppsvattensystemet när det görs en större renovering av fastigheten: om man bygger en vattenklosett, utför tillståndspliktiga reparations- eller ändringsarbeten i vatten- och avloppsinstallationerna eller genomför reparations- eller ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad.

Kostnadsfri avloppsvattenrådgivning erbjuds på flera ställen fram till hösten. Mer information om rådgivningsprojekten finns på sidan www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Rådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut om kraven gäller en viss fastighet och på vilka alternativa sätt kraven kan uppfyllas.

Gör så här

Det lönar sig att inleda ett iståndsättningsprojekt genom att granska det nuvarande avloppsvattensystemets egenskaper och skick samt reda ut om fastigheten kan anslutas till vattentjänstverkets avloppsnät. Om avloppsvattensystemet måste förnyas lönar det sig att anlita en avloppsvattenplanerare som är insatt i fastighetsspecifika behandlingssystem. Planeraren kan också reda ut eventuella kommunvisa specialkrav på behandlingen. Också vid valet av vem som ska anlägga systemet lönar det sig att lita på erfarna yrkesentreprenörer och vid behov fråga efter referenser gällande redan anlagda system.

Information om iståndsättning av avloppsvattensystem:

Information om avloppsvattenrådgivningen:

Mer information:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, [email protected]

Kommunikationsmaterial: Ulla Ahonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 250 052, [email protected]