Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä (VN/4843/2019)

YM016:00/2016 Kehittäminen

Koordinaatioryhmän tehtävänä oli edistää ja seurata Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) toimeenpanoa.

Ympäristöministeriö teetti kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon liittyen useita selvityksiä ja raportteja. Löydät nämä sekä linkin strategian arviointiraporttiin alta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:00/2016

Asianumerot VN/4843/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.5.2016 – 31.12.2020

Asettamispäivä 6.6.2016

Yhteyshenkilö
Hanna Hämäläinen, suunnittelija
puh. 0295250095
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kulttuuriympäristöstrategian päätavoitteet olivat
* kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana,
* kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä
* edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla.

Strategian toivottiin lisäävän elinympäristömme viihtyisyyttä ja turvaavaan kulttuuriympäristön ominaispiirteitä myös tuleville sukupolville. Strategian vision mukaan ihmisten halutaan arvostavan lähiympäristöään ja toimivan aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Koordinaatioryhmä edisti strategian toteutumista selvitysten, hankkeiden ja viestinnällisten keinojen avulla. Sen tehtävänä oli myös
1)laatia vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
2)vastata ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja siihen liittyvän haastekampanjan toteuttamisesta
3)haastaa ja aktivoida eri tahoja toteuttamaan strategian tavoitteita ja toimenpiteitä
4)järjestää sidosryhmille tapaamisia toimien koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
5)edistää muutoin yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Koordinaatioryhmän työn etenemisestä vastasivat yhteisvastuullisesti ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tiivistelmä

Koordinaatioryhmän tehtävänä oli edistää ja seurata Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) toimeenpanoa.

Ympäristöministeriö teetti kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon liittyen useita selvityksiä ja raportteja. Löydät nämä sekä linkin strategian arviointiraporttiin alta.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 - 2020.

Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa täsmennettiin, vastuutettiin ja aikataulutettiin strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista.

Koordinaatioryhmä perustettiin toukokuussa 2016 edistämään ja seuraamaan strategian toimeenpanoa.