Helmi-ohjelma vahvistaa luonnon moni­muotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Suojelemme ja ennallistamme soita

Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistaa suoluonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

Tutustu soiden suojeluun ja ennallistamiseen

Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita

Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelulle.

Tutustu lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamiseen

Hoidamme perinnebiotooppeja

Perinnebiotooppien hoitaminen auttaa niissä elävää runsasta uhanalaista lajistoa.

Tutustu perinnebiotooppien hoitoon

Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla parannetaan metsänkäsittelyn tai umpeenkasvun heikentämiä elinympäristöjä, kuten kuusettuvia lehtoja ja harjujen valorinteiden paahdeympäristöjä.

Tutustu metsäisten elinympäristöjen hoitoon

Kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt.

Tutustu pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksiin

Seuraamme aktiivisesti ohjelman etenemistä

Helmi-ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Tutustu Helmi-ohjelman tuloksiin

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt.Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Helmi-ohjelman keskeinen tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Avustukset kunnille ja järjestöille

Elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille voidaan myöntää avustusta Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi -avustushakujen kautta. Avustushakuja avataan ohjelman aikana tarpeen mukaan noin 2-3 vuoden välein. Avustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien luonnon monimuotoisuutta edistäville hankkeille. Avustettavien hankkeiden tulee sisältää konkreettisia ennallistamis-, kunnostus-  tai hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi -avustushauissa valtionavustuspäätökset tekee Uudenmaan ELY-keskus.

Helmi-keskittymät

Helmi-ohjelma tärkeä tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia.

Helmi-keskittymät ovat alueellisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja. Näillä alueilla on tunnistettu olevan paljon tarpeita elinympäristöjen ennallistamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan hakemuksesta tutkia myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen tai metsäkeskuksen kanssa. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Helmi-keskittymä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Keskittymien avulla voidaan myös parantaa kustannustehokkuutta.

​​​​Toimenpiteiden seuranta

​Helmi-ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Esitteet

Hankkeet

Logot ja esitysmateriaalit

Lisätietoja

Maaret Väänänen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito 0295250370