Helmi-ohjelma vahvistaa luonnon moni­muotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Suojelemme ja ennallistamme soita

Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistaa suoluonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

Tutustu soiden suojeluun ja ennallistamiseen

Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita

Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelulle.

Tutustu lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamiseen

Hoidamme perinnebiotooppeja

Perinnebiotooppien hoitaminen auttaa niissä elävää runsasta uhanalaista lajistoa.

Tutustu perinnebiotooppien hoitoon

Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla parannetaan metsänkäsittelyn tai umpeenkasvun heikentämiä elinympäristöjä, kuten kuusettuvia lehtoja ja harjujen valorinteiden paahdeympäristöjä.

Tutustu metsäisten elinympäristöjen hoitoon

Kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt.

Tutustu pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksiin

Seuraamme aktiivisesti ohjelman etenemistä

Helmi-ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Tutustu Helmi-ohjelman tuloksiin

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä kunnat ja järjestöt.Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Helmi-ohjelman keskeinen tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Avustukset kunnille ja järjestöille

Elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille voidaan myöntää avustusta Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi -avustushakujen kautta. Avustushakuja avataan ohjelman aikana tarpeen mukaan noin 2-3 vuoden välein. Avustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien luonnon monimuotoisuutta edistäville hankkeille. Avustettavien hankkeiden tulee sisältää konkreettisia ennallistamis-, kunnostus-  tai hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi -avustushauissa valtionavustuspäätökset tekee Uudenmaan ELY-keskus.

Helmi-keskittymät

Helmi-ohjelma tärkeä tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia.

Helmi-keskittymät ovat alueellisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja. Näillä alueilla on tunnistettu olevan paljon tarpeita elinympäristöjen ennallistamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan hakemuksesta tutkia myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen tai metsäkeskuksen kanssa. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Helmi-keskittymä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Keskittymien avulla voidaan myös parantaa kustannustehokkuutta.

1. Rekijoen Helmet Varsinais-Suomessa

Rekijoki on kansallisesti erittäin edustava jokivarren elinympäristöjen ekologinen yhteyskokonaisuus niin lehtojen, pienvesien kuin perinnemaisemaluontotyyppien osalta. Alue on kokonaisuudessaan eräs Suomen edustavimmista ja laajimmista perinnemaisemakohteista, jossa on myös merkittäviä eteläisessä Suomessa esiintyviä vanhan metsän arvoja pääosin pohjoiseen avautuvilla rinteillä. Rekijoen seudulla on myös useita erityisesti suojeltavia lajeja mm. pikkuapollo, lisäksi Rekijoki ja sen läheiset virtavedet ovat tärkeitä vaelluskala-alueita. Aluetta on jo ennestään hoidettu laiduntamalla, mutta arvokkaiden luontotyyppien verkostoa tulee kuitenkin edelleen vahvistaa laajentamalla nykyisiä laidunalueita, parantamalla hoidon laatua ja aloittamalla osalla niityistä niittohoito.

2. Hankamäen Helmi-keskittymä Pohjois-Savossa

Hankamäen Helmikeskittymä sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa Rautavaaran kunnassa. Keskittymä on itsessään monipuolinen alue, jolla on monien elinympäristöjen ennallistamis- ja luonnonhoitotarpeita. Keskittymän alueelle sijoittuu edustavaa harjujaksoa, soiden alueellista verkostoa sekä runsaasti vesistöjä. Esimerkiksi paahdeympäristöjen hoitotoimilla luodaan edellytyksiä ajuruohon sekä sillä elävien uhanalaisten perhoslajien leviämiselle. Painopiste tulee lähivuosina olemaan erityisesti soiden ja pienvesien kunnostustoimissa. Helmi-toimilla parannetaan ja vahvistetaan alueella sijaitsevien arvokkaiden elinympäristöjen tilaa sekä niiden välistä keskinäistä kytkeytyvyyttä.

3. Koskenkylänjokilaakso Uudellamaalla

Koskenkylänjokilaakson keskittymä kohdentuu alueelliseen jokilaakson monimuotoisuuskeskittymään metsineen, perinnebiotooppeineen ja pienvesineen sekä siihen yhdistyviin lintuvesiin. Koskenkylänjoen alue tarjoaa mahdollisuuden arvokkaiden lintuvesien jatkumon ylläpitoon ja arvokkaiden perinnebiotooppikokonaisuuksien vahvistamiseen. Koskialueita, puroja ja entisiä kutualueita kunnostamalla voidaan säilyttää lisäksi kalastolle ja muulle virtavesilajistolle tärkeä elinympäristökokonaisuus. Laiduneläimet ovat alueen monimuotoisuus- ja maisema-arvojen turvaamisessa avainasemassa.

4. Hankoniemen Helminauha Uudellamaalla

Hankoniemen Helminauha -niminen Helmi-keskittymä sisältää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen kokonaisuuksia, joihin kohdentamalla kunnostus- ja hoitotoimenpiteillä saadaan aikaiseksi yksittäisiä toimenpiteitä vaikuttavimpia kokonaisuuksia. Hankoniemi on uloimman Salpausselän reuna-aluetta ja arvokasta eteläsuomen rannikkoaluetta. Alueelta löytyy mm. dyyni- ja harjumetsiä, vaihettumis- ja rantasoita, lähteitä, puroja, fladoja sekä kluuvijärviä, linnuille tärkeitä matalia merenlahtia, perinnebiotooppeja sekä hiekkarantoja ja merenrantojen dyynejä.

5. Eteläisen Perämeren saaristo- ja rannikkoalue Etelä-Pohjanmaalla

Eteläisen Perämeren saaristo- ja rannikkoalue -niminen Helmi-keskittymä kattaa koko saaristoalueen ulkosaaristosta mantereelle saakka. Alueen ominaispiirteisiin kuuluvat rikkonaiset ja erikokoiset, pääosin puustoiset saaret, joissa on runsaasti fladoja, kluuvijärviä ja pieniä lahtia. Maankohoamisrannikon metsien sukkessiosarjat ovat koko alueelle tyypillisiä. Osa saarista on kalliorantaisia. Rannikolla esiintyy paikoin hiekkaisia alueita. Alueella on useita laidunnettavia saaria rantaniittyineen. Alueeseen kuuluu myös Luodon-Öjanjärvi ja siihen laskevien jokien suuosat sekä Lapuanjoen ja Perhonjoen suuosat.

6. Haukiveden Helmet-keskittymä Etelä-Savossa

Haukiveden helmet -keskittymä sijaitsee Etelä-Savon koillisosassa Savonlinnan sekä Rantasalmen alueella. Haukiveden helmet -keskittymään kuuluu vesistöjä ja saaria Pieneltä Haukivedeltä ja Haapavedeltä. Keskittymän alueella sijaitsee maakunnan yksi monipuolisemmista lehtoalueista, jossa on paljon uhanalaisia eliöitä. Keskittymässä on valtakunnallisesti arvokkaita kallio- ja moreenialueita, sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaita alueita. Lisäksi keskittymään kuuluu kolme tärkeää lintuvesikohdetta, jotka ovat osittain tärkeiden perinnebiotooppien läheisyydessä. Laajan Haukiveden helmet -keskittymän alueella on tunnistettu useita toimenpiteitä vaativia kohteita, joiden hoitamisella voidaan mm. turvata uhanalaisten eliöiden esiintymiä ja pesimispaikkoja, tai suojata vesien laatua sekä parantaa elinympäristöjen tilaa.

7. Pudasjärven pohjoisosan Helmi-keskittymä Pohjois-Pohjanmaalla

Pudasjärven pohjoisosan Helmi-kokonaisuus sisältää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen keskittymiä, joihin kohdentamalla kunnostus- ja hoitotoimenpiteillä saadaan aikaiseksi yksittäisiä toimenpiteitä vaikuttavimpia kokonaisuuksia. Alue on monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden maa- ja vesiluonnon hoitoon alueella. Helmi-ohjelmassa toteutettavat toimenpiteet parantavat suojelullisesti merkittävien soiden, lehtojen ja vesistöjen laatua ja edelleen harvinaisten lajien elinolosuhteita. Alueelta löytyy myös perinnebiotooppeja, arvokkaita lintuvesiä. Pudasjärven pohjoisosan alue on edustava otos suo- ja metsäluontoa keski- ja pohjoisboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen rajalla.

8. Helmikauden keskittymä Päijät-Hämeessä

Helmikauden keskittymä, pidemmältä nimeltään "Jääkaudelta helmikaudelle, Luhdanjoelta Vesijärven helmaan", pitää sisällään erilaisia ekologisia kokonaisuuksia. Keskittymäalueeseen kuuluu esimerkiksi Salpausselän eteläpuoleisista lähteistä alkunsa saava Luhdanjoen tulviva jokilaakso, sekä pääosin Vesijärven rannoilla sijaitseva Kutajärven Natura 2000-alue, jonka kaikki kuusi osa-aluetta kuuluvat kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen. Ihminen on toiminnallaan lisännyt keskittymäalueen monimuotoisuutta esimerkiksi avoimia alueita ylläpitämällä, mutta nykyhetkeen tultaessa alueella korostuvat ennen kaikkea maankäytön muutokset ja muu ihmisvaikutus monimuotoisuuden heikentäjänä. Keskittymäaluetta on mahdollista hoitaa erilaisia maankäyttömuotoja integroiden, ja hoitotoimia on mahdollista tehdä kaikissa Helmi-teemoissa. Alue voi näin kehittyä kohti ihmisen ja luonnon tasapainon helmikautta.

9. Länsi-Uudenmaan monimuotoisuusverkosto eli LUMO-Helmet

LUMO-Helmet keskittymä Länsi-Uudellamaalla on luontotyypeiltään monimuotoinen alue, jossa esiintyy lajistoltaan harvinaisen edustavia luontotyyppejä ja arvokasta lajistoa. Alue muodostaa kokonaisuuden, jonka luontoarvoihin lukeutuu niin valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä ja perinnebiotooppeja, kuin myös kalkkikallioita, harjumetsiä, rantalehtoja sekä edustavia pienvesiä. Vesistöissä aluetta yhdistävät Mustionjokilaakso, Lohjanjärvi, Hiidenvesi sekä Vihtijoki sivu-uomineen ja rantaluontotyyppeineen. Keskittymä edesauttaa luomaan laajempia ekologisia yhteyksiä elinympäristöjen välillä sekä huomioimaan vesistöjen valuma-alueita entistä paremmin. Tämän lisäksi LUMO-Helmet muodostaa alueen, joka mahdollistaa menestyksellisen kuntarajat ylittävän verkoston toiminnan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

10. Keski-Uudenmaan virtavesihelmet

Keski-Uudenmaan virtavesihelmet keskittymä kattaa Sipoonkorven pienvedet rantoineen sekä Keravanjoen, Ohkolanjoen ja Sipoonjoen jokivarsiin ja niiden lähiympäristöön sijoittuvat HELMI-ohjelman elinympäristöt, joiden tilaa on tavoitteena parantaa erilaisilla luonnonhoitotöillä. Hoitotoimet parantavat luontoarvoja suojelualueiden lisäksi myös niiden ulkopuolella, mikä parantaa lajiesiintymien ja elinympäristöjen tilaa ja monimuotoisuutta. Tärkeänä tavoitteena on myös parantaa alueen ekologista kytkeytyneisyyttä. Keskittymä pyrkii parantamaan alueella olemassa olevan, hajanaisen suojelualueverkoston välisiä ekologisia yhteyksiä. Maantieteellisesti laajalle alueelle ulottuva keskittymä luo myös hyvän mahdollisuuden huomioida ja hillitä valuma-alueiden negatiivisia vesistövaikutuksia.

​​​​Toimenpiteiden seuranta

​Helmi-ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Esitteet

Hankkeet

Logot ja esitysmateriaalit

Lisätietoja

Maaret Väänänen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250370   Sähköpostiosoite: