Hyppää sisältöön
Media

Minister Mikkonen: ”Nu är det rätt tid att investera i en koldioxidsnål framtid”
Klimatsatsningarna i miljardklassen inom programmet för hållbar tillväxt inleds redan i slutet av året

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 16.30
Pressmeddelande

Programmet för hållbar tillväxt, som publicerades på onsdagen, påskyndar Finlands gröna omställning med sammanlagt över en miljard euro, och tillsammans med hävstångseffekten beräknas programmet bidra till klimatarbetet med upp till fyra miljarder euro. Finland riktar hälften av all finansiering från EU:s återhämtningsinstrument till den gröna omställningen.

Understöd riktas till medborgare, företag, kommuner och andra sammanslutningar för koldioxidsnåla investeringar, forskning och utveckling. De första projekten inleds redan i slutet av året, när mer stöd blir tillgängligt bland annat för avstående från oljeuppvärmning, byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar och vindkraftsplanläggning.

”Programmet för hållbar tillväxt är den största klimatsatsningen i Finlands historia och föregår med gott exempel också med tanke på framtida ekonomiska lösningar. Signalen till de olika aktörerna är klar: nu är det rätt tid att investera i en hållbar framtid. Med finansieringen påskyndar vi utvecklingen mot ett klimatneutralt Finland och lyfter samtidigt Finland på fötter efter coronakrisen. En viktig princip för hela återhämtningspaketet är att ingen stimulansåtgärd får hindra uppnåendet av klimat- och naturmålen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Investeringarna beräknas minska utsläppen med minst tre miljoner ton koldioxid per år från och med 2026, vilket motsvarar cirka sex procent av Finlands utsläpp. Målen är att Finland ska bli ett ledande land inom väteekonomi och cirkulär ekonomi och inom området för bioprodukter med högt förädlingsvärde, utsläppsfria energisystem och andra klimat- och miljölösningar samt att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning.

Torsdagen den 27 maj överlämnar regeringen en proposition med förslag till årets tredje tilläggsbudget, som innehåller finansiering för Finlands program för hållbar tillväxt. De första ansökningarna om finansiering inleds under slutet av året.

Tilläggsanslag för avstående från oljeuppvärmning och byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

”Att frångå oljeuppvärmning till fördel för mer hållbara uppvärmningsformer har väckt stort intresse bland allmänheten. Därför är det fint att vi smidigt kan fortsätta att bevilja understöd. Jag anser också att det är mycket viktigt att de understöd som beviljas för byggandet av laddningsinfrastruktur för elbilar får en extra skjuts. En heltäckande laddningsinfrastruktur är en nödvändig förutsättning för elektrifieringen av trafiken”, säger minister Mikkonen.

Avståendet från oljeuppvärmning stöds med ett tilläggsanslag på 70 miljoner euro, vilket gör det möjligt för cirka 15 000 byggnader att frångå oljeuppvärmning och ger upphov till årliga utsläppsminskningar på cirka 100 000 ton koldioxid inom ansvarsfördelningssektorn. Enskilda hushåll, kommuner, församlingar och föreningar kan få stöd. I årets tilläggsbudget har 25 miljoner euro reserveras för understöd för småhus.

Småhusägare kan ansöka om understöd hos NTM-centralen i Birkaland. För understöden anvisas 65 miljoner euro som en fortsättning på de satsningar som redan tidigare gjorts. Kommunerna kan ansöka om understöd hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Även församlingar och föreningar kan ansöka om understöd från och med 2022. För understöden reserveras fem miljoner euro.

Understöden för byggandet av laddningsinfrastruktur för elbilar ökar med 20 miljoner euro, varav 17 miljoner riktas till bostadsbyggnader och 3 miljoner till företagsbyggnader. Avsikten är att det understöd som ARA beviljar också ska omfatta företag år 2022. I årets tredje tilläggsbudget har 7,5 miljoner euro reserverats för understöden.

Investeringsstöd till företag för att främja cirkulär ekonomi, nya rena teknologier och koldioxidsnåla processer

Företagen kan ansöka om finansiering bland annat för innovativa anskaffningar av utrustning och utveckling av processer som främjar återanvändningen och återvinningen av batteri-, bio-, plast-, textil-, bygg- och elektronikmaterial och restprodukter från industrin. Investeringsstöd på sammanlagt 110 miljoner euro kommer att kunna sökas hos Business Finland före hösten. De första 20 miljonerna för detta ändamål reserveras i regeringens tredje tilläggsbudget. Finansieringen stöder genomförandet av programmet för cirkulär ekonomi och den riksomfattande avfallsplanen och påskyndar den nationella batteristrategin och Finlands bioekonomistrategi.

Stöd erbjuds också för investeringar i ny teknik. Den gröna omställningen av energisystemet påskyndas genom satsningar på havsbaserad vindkraft och solkraft, geovärme, biogas, förnybara transportbränslen och värmeåtervinning. Det sammanlagda stödet på 155 miljoner euro kan sökas hos arbets- och näringsministeriet och Business Finland i år.

Dessutom erbjuds det stöd för att elektrifiera industriella processer och göra dem mer koldioxidsnåla (60 miljoner euro) och för investeringar i kommersiell skalning av koldioxidsnålt väte och utnyttjande av koldioxid, till exempel när det gäller teknologi för produktion och lagring av rent väte (150 miljoner euro). Stöden hjälper industrisektorerna att genomföra sina färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle. Finansieringen kommer att kunna sökas hos Business Finland och arbets- och näringsministeriet under slutet av året.

För behandlingen av tillståndsprocesser som stöder den gröna omställningen reserveras 12 miljoner euro i syfte att öka de temporära resurserna. Av detta belopp reserveras 2 miljoner euro redan i årets tredje tilläggsbudget. Vindkraftsunderstöden för kommunerna och landskapsförbunden får ett tillägg på 1,5 miljoner euro i syfte att i synnerhet stödja planläggningen av och tillståndsförfarandena för havsbaserad vindkraft. Av beloppet reserveras 250 000 euro i årets tredje tilläggsbudget.

Minskningen av utsläppen från den byggda miljön stöds med en programhelhet på 40 miljoner euro, där man satsar på forskning, utveckling och internationalisering som främjar koldioxidsnålhet. Programmet inleds i år och för det ansvarar miljöministeriet och Business Finland. Projekten väljs i huvudsak åren 2022–2023. Projektet inleds i och med det finansieringsbeslut på en miljon euro som allokerats i den tredje tilläggsbudgeten.

Stöd till jordbrukare för gipsbehandling på åkrar, återvinningen av näringsämnen påskyndas

För gipsbehandling på åkrar allokeras 15 miljoner euro. Gipsbehandling på åkrar är en ny och effektiv lösning inom cirkulär ekonomi. Behandlingen minskar jordbrukets fosforbelastning på Östersjön och främjar bevarandet av kollagren i åkermarken. Behandlingen har hittills testats i Egentliga Finland för att minska belastningen på Skärgårdshavet. Jordbrukarna kan ansöka om behandling från och med våren 2022. Tyngdpunkten för genomförandet ligger på åren 2022–2023, och avsikten är att 80 procent av den målsatta arealen på 50 000 hektar ska behandlas då. I statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark anges de lämpliga objekten, och uppgifterna preciseras med avseende på åkerskiftena före ansökningstidens början. Gipset och gipsspridningen är avgiftsfria och skattefria, och beställningen av gips påverkar inte jordbrukarnas jordbruksstöd. Gipsbehandlingen kompletterar de andra metoder för att bekämpa övergödning som föreslås i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Återvinningen av näringsämnen påskyndas genom att fem miljoner euro anvisas till projekt som syftar till att främja innovationer och investeringar samt att utveckla styrmedel genom vilka återvinningen av näringsämnen leder till lönsam affärsverksamhet. Projekten ska genomföras åren 2021–2025 och stödet ska utgöra 40–60 procent av kostnaderna. Målet är att införa ny teknik och nya metoder och att producera slutprodukter med hög förädlingsgrad som minskar den mängd näringsämnen som rinner ut i vattendragen. I årets tredje tilläggsbudget har en miljon euro reserverats för detta projekt.

Finansieringen stöder pågående strukturella reformer

EU:s villkor är att projekten stöder och påskyndar de strukturella reformerna i samhället såväl i Finland som annanstans i EU. Finland har förbundit sig att i gengäld för finansieringen genomföra reformerna av markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen och klimatlagen. Finansieringsbesluten om de projekt som ska finansieras ska fattas före utgången av 2023 och projekten ska slutföras före augusti 2026.

Finlands program för hållbar tillväxt kräver ytterligare kommissionens godkännande, och finansieringsbesluten i tilläggsbudgeten riksdagens medgivande.

Mer information:


Terhi Lehtonen
statssekreterare
tfn 0295 161 000
[email protected]

Juho Korpi
utvecklingsdirektör
tfn 0295 250 136
[email protected]

 

Krista Mikkonen