Avstående från oljeupp­värmning

Byggnader och byggande står för en tredjedel av Finlands klimatutsläpp. Att byta från fossil olja till mer hållbara uppvärmningsformer är ett konkret sätt att minska utsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Finland 2035.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av fossilolja för uppvärmning avvecklas fram till början av 2030-talet. Den offentliga sektorn föregår med gott exempel genom att övergå till mer hållbar uppvärmning före 2024.

Att byta ut oljeuppvärmningen mot andra uppvärmningssätt är också en av regeringens snabba åtgärder för hållbar återhämtning som ska hjälpa ekonomin att återhämta sig och samtidigt svara på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Ett åtgärds­program ska påskynda övergången

Under innevarande årtionde kommer övergången till mer hållbara uppvärmningsformer att påskyndas genom ett åtgärdsprogram.

I programmet kommer det att läggas fram åtgärder som ska uppmuntra privata och offentliga aktörer som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter att frångå oljan till förmån för andra uppvärmningsformer. Exempel på sådana åtgärder är olika understöd, beskattningslösningar, rådgivning och kommunikation samt styrning genom lagstiftning.

Utkastet till åtgärdsprogram var på remiss från 20 april till den 31 maj 2021.

Programmet har bereds av miljöministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Senatfastigheter, Statistikcentralen och Motiva Oy. Under beredningen ordnas flera samråd för intressentgrupper.

Understöd för småhusägare

Understöd erbjuds småhusägare som byter ut oljeuppvärmningen mot en annan uppvärmningsform från och med den 1 september 2020.

Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i småhus övergår till jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro. Understöd kan beviljas för de kostnader som uppkommit efter den 1 juni 2020.

Stöden beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Kundservicen för miljöfrågor ger information om understödet och ansökningsprocessen. Den riksomfattande energirådgivningen står till hjälp i tekniska frågor som kan uppstå när det gäller byte av uppvärmningssystem.

Understöd erbjuds småhusägare som byter ut gasuppvärmningen mot en annan uppvärmningsform från och med hösten 2022. Understöd kan berättigas för kostnader som uppkommit efter den 7 april 2022.

Understöd för offentlig sektor

Kommuner erbjuds från och med den 5 oktober 2020 understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Understödet uppgår till högst 20–25 procent av de godkända kostnaderna beroende på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Det har reserverats sammanlagt cirka 15 miljoner euro för understöd som beviljas för byte av uppvärmningsform i kommunala fastigheter. Understöd beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juni 2020. 

Stödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). På ARA:s webbplats finns mer information om understödet och hur man ansöker om det.

Energiunderstöd för bostadsaktiebolag och ARA-samfund

Bostadsaktiebolag, ARA-samfund och småhusägare kan ansöka om energiunderstöd för många slags projekt som förbättrar energiprestandan, även för avstående från oljeuppvärmning.

Ett villkor för att understöd ska beviljas är att renoveringsprojektet förbättrar hela byggnadens energiprestanda åtminstone till det belopp som anges i förordningen, vilket beroende på byggnadskategori är 20 procent eller 30 procent mer än vad bestämmelserna om renovering i allmänhet förutsätter. Ofta krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras tillräckligt mycket.

Mer information

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250114