Avstående från oljeuppvärmning

Byggnader och byggande står för en tredjedel av Finlands klimatutsläpp. Att byta från fossil olja till mer hållbara uppvärmningsformer är ett konkret sätt att minska utsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Finland 2035.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av fossilolja för uppvärmning avvecklas fram till början av 2030-talet. Den offentliga sektorn föregår med gott exempel genom att övergå till mer hållbar uppvärmning före 2024.

Att byta ut oljeuppvärmningen mot andra uppvärmningssätt är också en av regeringens snabba åtgärder för hållbar återhämtning som ska hjälpa ekonomin att återhämta sig och samtidigt svara på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Småhusägare kan nu ansöka om understöd

Understöd erbjuds småhusägare som byter ut oljeuppvärmningen mot en annan uppvärmningsform från och med den 1 september 2020.

Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i småhus övergår till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro. Understöd kan beviljas för de kostnader som uppkommit efter den 1 juni 2020 och före utgången av 2022.

Stöden beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Kundservicen för miljöfrågor ger information om understödet och ansökningsprocessen. Den riksomfattande energirådgivningen står till hjälp i tekniska frågor som kan uppstå när det gäller byte av uppvärmningssystem.

Understöd för byte av uppvärmningssystem i offentliga byggnader kan nu sökas

Kommuner och kommunalt ägda affärsverk erbjuds från och med den 5 oktober 2020 understöd för att konvertera från oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Understödet uppgår till högst 20–25 procent av de godkända kostnaderna beroende på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Det har reserverats sammanlagt cirka 15 miljoner euro för understöd som beviljas för byte av uppvärmningsform i kommunala fastigheter. Understöd beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juni 2020. 

Stödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). På ARA:s webbplats finns mer information om understödet och hur man ansöker om det.

Ett åtgärdsprogram ska påskynda övergången

Under innevarande årtionde kommer övergången till mer hållbara uppvärmningsformer att påskyndas genom ett åtgärdsprogram. Programmet bereds av miljöministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Senatfastigheter, Statistikcentralen och Motiva Oy. Under beredningen ordnas flera samråd för intressentgrupper.

I programmet kommer det att läggas fram åtgärder som ska uppmuntra privata och offentliga aktörer som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter att frångå oljan till förmån för andra uppvärmningsformer. Exempel på sådana åtgärder är olika understöd, beskattningslösningar, rådgivning och kommunikation samt styrning genom lagstiftning.

Mer information

Pekka Kalliomäki, rakennusneuvos 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Rakennukset ja rakentaminen 0295250114  


Maarit Haakana, ympäristöneuvos 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Rakennukset ja rakentaminen 0295250069