Usein esitetyt kysymykset jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöillä

Jätelain laaja uudistus tulee voimaan 19.7.2021. Päätavoite on nostaa jätteen kierrätysaste jätedirektiiveissä asetetulle tasolle.

Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Nykyinen kierrätysaste on noin 42 prosenttia, joten jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä kiinteistöiltä on lisättävä tuntuvasti.

Uudistettu jätelaki velvoittaa jätteen tuottajat ja jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Velvollisuus on yleinen ja koskee kaikkea jätettä, kuten yhdyskuntajätettä, pakkausjätettä, rakennus- ja purkujätettä ja teollisuuden eri jätteitä. Uudelleenkäytön valmisteluun ja kierrätykseen soveltuvat jätteet on lähtökohtaisesti lajiteltava syntypaikalla erikseen ja toimitettava etusijajärjestyksen mukaisesti hyödynnettäväksi. Velvollisuudesta voi poiketa vain, jos jokin jätelain 15 §:ssä säädetty poikkeamisen edellytys täyttyy.

Yhdyskuntajätteen, pakkausjätteen ja rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoitteista on tarkoitus antaa toimijoille tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksilla. Asetusten arvioidaan tulevan voimaan loppuvuodesta 2021. Ehdotetut erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitettu tulemaan voimaan vaiheittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Asetuksessa säädettävien velvoitteiden lisäksi on kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden  (asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet) osalta otettava huomioon kunnan toimivalta: kunta voi jatkossa joko laajentaa tai supistaa asetuksen erilliskeräysvaatimusta. Kunta voi määrätä laajemman erilliskeräyksen asetuksessa mainituille jätejakeille tai määrätä sellaisen jätejakeen erilliskeräyksestä, joka ei ole mainittu asetuksessa. Tiukkojen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä kunta voisi myös poiketa asetuksessa säädetyistä velvoitteista lievempään suuntaan kunnassa tai jollain kunnan alueella enintään viiden vuoden määräajaksi.

Koska erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan ja missä?

Jätelain 15 §:ssä säädetty kaikkea jätettä koskeva lähtökohtainen erilliskeräysvelvollisuus on käytännössä voimassa heti jätelain muutoksen voimaantulosta 19.7.2021 lähtien.

Valtioneuvoston asetuksella säädettävät yksityiskohtaiset yhdyskuntajätettä, pakkausjätettä ja rakennus- ja purkujätettä koskevat erilliskeräysvelvoitteet tulisivat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Asuinkiinteistöjä koskevien erilliskeräysvelvoitteiden voimaantulo riippuu jätelajista sekä kiinteistön luonteesta (talotyyppi ja kiinteistön asuinhuoneistojen määrä) ja sijainnista.

Pääsäännön mukaan asetuksen erilliskeräysvelvoitteet rajattaisiin taajamiin, mutta kunta voi jätehuoltomääräyksillä laajentaa keräystä myös taajamien ulkopuolelle. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi

Mitkä ovat valtioneuvoston asetusluonnoksessa kiinteistöille ehdotettavat erilliskeräysvelvoitteet talotyypeittäin?

Rivi- tai kerrostalo, jossa vähintään 5 huoneistoa

1. Taajamassa:

 • Biojätteen erilliskeräys alkaisi heinäkuussa 2022, pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräys heinäkuussa 2023.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia sekä asettaa uusia erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella:

 • Valtioneuvoston asetuksella ei säädettäisi erilliskeräysvelvoitteita.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa sekä asettaa erilliskeräysvaatimuksia.

Rivi- tai kerrostalo, jossa alle 5 huoneistoa

 1. Taajamassa:

 • Biojätteen erilliskeräys alkaisi heinäkuussa 2024 yli 10 000 asukkaan taajamissa. Niitä pienemmissä taajamissa ei ole erilliskeräysvelvoitteita.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa sekä asettaa uusia erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella:

 • Valtioneuvoston asetuksella ei säädettäisi erilliskeräysvelvoitteita.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään asettaa erilliskeräysvaatimuksia.

Omakotitalo

1. Taajamassa

 • Biojätteen erilliskeräys alkaisi heinäkuusta 2024 alkaen yli 10 000 asukkaan taajamissa. Niitä pienemmissä taajamissa ei erilliskeräysvelvoitteita.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään supistaa tai laajentaa asetuksen erilliskeräysvaatimuksia sekä asettaa uusia erilliskeräysvaatimuksia.

2. Taajaman ulkopuolella

 • Valtioneuvoston asetuksessa ei säädettäisi uusia vaatimuksia.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään asettaa erilliskeräysvaatimuksia.

Kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto

 • Valtioneuvoston asetuksen peristeella ei erilliskeräysvaatimuksia, jos kesämökki sijaitsee taajaman ulkopuolelle.
 • Jätelain mukaan kunta voi jätehuoltomääräyksissään asettaa erilliskeräysvaatimuksia.