Ympäristövahinkolainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

Pilaantuneen ympäristön kunnostuksesta vastuu on ensisijaisesti vahingon aiheuttajalla. Ympäristönsuojelulain nojalla valvontaviranomainen voi käynnistää tarvittavat toimet pilaantuneen ympäristön kunnostamiseksi. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvastuusta säädetään lisäksi erikseen ympäristönsuojelulain 14 luvussa.

Ympäristöonnettomuuksista aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen sekä torjunta- ja kunnostustöiden kustannusten korvaamista koskee yleisen vahingonkorvauslainsäädännön asemasta oma erillislainsäädäntönsä, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta. Myös lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (737/1994) tarkoitettuja ympäristövahinkoja. Aluksista aiheutuneiden öljyvahinkojen korvaamiseen sovelletaan merilain 10. lukua ja ydinvahinkojen korvaamiseen ydinvastuulakia.

Ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskeva ns. EY:n ympäristövastuudirektiivi (2004/35/EY) on pantu täytäntöön lailla eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta, luonnonsuojelulakiin, ympäristönsuojelulakiin, vesilakiin ja geenitekniikkalakiin tehdyillä muutoksilla sekä valtioneuvoston asetuksella eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätietoa

Mari-Linda Harju-Oksanen, hallitussihteeri 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250554   Sähköpostiosoite: