Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä

Rakennustuotteiden typpihyväksyntä on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely niille tuotteille, joista säädetään ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetuksessa.

Jos rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamiseen ei voida osoittaa eurooppalaiseen harmonisoituun tuotestandardiin perustuvalla CE-merkinnällä tai tuotteelle ei ole myönnetty euroopalaista teknistä arviointia (ETA), rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa kelpoisuuden käyttämällä kansallista hyväksymismenettelyä, esimerkiksi tyyppihyväksyntää.

Sen avulla valmistaja osoittaa, että tuotetta voidaan käyttää rakentamiseen, koska se täyttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset. Rakentaja voi tyyppihyväksynnällä todentaa tuotteen kelpoisuuden hakiessaan rakennuslupaa tai rakennusvalvonnan yhteydessä.

Typpihyväksynnällä hyväksytään sellaisia rakennustuotteita, joilla on vaikutusta rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. Tyyppihyväksyntä perustuu ympäristöministeriön antamiin eri rakennustuotteita koskeviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Se voidaan siis myöntää ainoastaan kyseisen tuotteen tyyppihyväksyntää koskevan ympäristöministeriön asetuksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Tyyppihyväksynnän hankkiminen

Tyyppihyväksynnän hankkiminen on vapaaehtoista valmistajalle.

Tyyppihyväksyntä haetaan tyyppihyväksyntälaitokselta, jonka ympäristöministeriö on valtuuttanut tyyppihyväksyntälaitokseksi. Suomessa toimii toistaiseksi kaksi tyyppihyväksyntälaitosta: Eurofins Expert Services, Kiwa ja Ruotsissa GlobeCert AB. Ympäristöministeriö voi myöntää rakennustuotteiden tyyppihyväksynnän vain erityistapauksissa, jos siihen on erityinen syy.

Tyyppihyväksyntäpäätös on voimassa enintään viisi vuotta. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa.

Tyyppihyväksyntämerkintä

Tyyppihyväksyntämerkintää voidaan käyttää tyyppihyväksynnän voimassaoloaikana.

Tuotetta ei saa merkitä tyyppihyväksytyksi sen jälkeen, kun kyseistä rakennustuotetta koskevan uuden harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika päättyy tai jos tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Tyyppihyväksytty rakennustuote on merkittävä tyyppihyväksyntämerkinnällä.