Hoppa till innehåll
Media

Resultaten av inventeringen av skogbevuxna naturtyper i Natura 2000-områdena har blivit klara

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2023 14.48
Nyhet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och Forststyrelsen har under tiden maj-oktober i fjol inventerat skogbevuxna naturtyper vad gäller placering, areal och representation i områden som hör till nätverket Natura 2000.

På basis av NTM-centralernas inventeringar har placeringen av skogsnaturtyper som kräver skydd enligt naturvårdslagen preciserats i 188 Naturaområden. Vid inventeringen identifierades sammanlagt 4520 hektar av sådana skogsnaturtyper där sättet att genomföra skyddet behöver ses över. Av dessa är högst 2813 hektar i privat ägo. Andelen privat mark är sannolikt mindre, eftersom uppgifterna för Lappland och Mellersta Finland ännu preciseras.

Naturtyperna med den största arealökningen är västlig taiga, skogbevuxen myr och lund. Sättet att genomföra skyddet av områden där det förekommer naturtyper som preciserats vid inventeringen ska ändras genom beslut av statsrådet. 

I inventeringarna har man också i 75 områden som ingår i nätverket Natura 2000 identifierat sammanlagt 923 hektar skogbevuxna naturtyper som saknats i uppgifterna om områdena i fråga. Största delen av dessa nu identifierade förekomster utgörs av naturtypen västlig taiga och finns huvudsakligen i områden som är i privat ägo. För att uppgifter om naturtyper ska kunna läggas till skyddsgrunderna för Natura 2000-områden krävs det ett nytt beslut av statsrådet.

Dessutom behöver nätverket Natura 2000 kompletteras i syfte att skydda livsmiljöerna för de två sällsynta insektsarterna violett guldvinge och rödhalsad brunbagge.

NTM-centralerna kontaktar markägarna före utgången av februari om resultaten av de inventeringar som gjorts på deras fastigheter.

NTM-centralernas förslag till ändringar av uppgifterna om Natura 2000-områdena granskas vid miljöministeriet före utgången av mars. 

Miljöministeriet bereder i slutet av våren ett utkast till statsrådets beslut. Parterna och intressentgrupperna hörs om utkastet före utgången av sommaren 2023. Målet är att statsrådets beslut om kompletteringar och preciseringar fattas i slutet av 2023.

Mer information:
Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn +358 295 250 433
[email protected]