Hoppa till innehåll
Media

Floddalsvyerna som formats under istiden bevaras även i framtiden – landskapsvårdsområde inrättades i bylandskapet i Yläkemijoki

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 10.14
Pressmeddelande
Bylandskapet i Yläkemijoki. På bilden syns böljande åker- och ängsmarker längs älven. Långt borta kan man urskilja de höga älvbranterna. Foto: Tatu Laukkanen

Finlands sjunde landskapsvårdsområdet omfattar byarna Tennilä, Viirinkylä och Vanttauskoski längs med Kemi älv.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland informerar

Miljöministeriet har inrättat ett landskapsvårdsområde i Yläkemijoki bylandskap i Rovaniemi. Området är det sjunde i en serie landskapsvårdsområden genom vilka man på olika håll i Finland värnar om biologisk mångfald och kulturellt betydelsefulla landskap. 

Ett landskapsvårdsområde enligt naturvårdslagen har inrättats för att bevara och vårda skönheten, de historiska särdragen och värdena i natur- och kulturlandskapet vid byarna i Yläkemijoki. 

"Den imponerande utsikten över floddalen som formats under istiden och det traditionella landsbygdslandskapet i byarna längs floden skildrar landskapets unika och flerskiktade historia. Märkvärdigt är att man med hjälp av landskapsvårdsrekommendationerna i samband med beslutet också kan bevara landskapsvärdena för kommande generationer. Ett varmt tack till de lokala aktörer som deltagit i det mångåriga arbetet för att trygga och bevara bylandskapet i Yläkemijoki", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

Viiri delägarlag, Viirin kyläyhdistys ry och Viiri Viri ry initierade inrättandet av landskapsvårdsområdet. Inrättandet av området har beretts i ett projekt som leds av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i samarbete med de lokala invånarna och olika intressegrupper. 

I de storslagna landskapen möts branta älvbrinkar och landsbygdsidyll

Det nya landskapsvårdsområdet omfattar byarna Tennilä, Viirinkylä och Vanttauskoski på en sträcka på cirka 12 kilometer längs med Kemi älv. Området ligger i floddalen som formats under istiden på norra och södra sidan av Kemi älv. Området på 2 302 hektar gränsar i nordvästlig riktning till toppen av Tennivaara och i sydost till Vanttauskoski by. Markområdena är nästan helt i privat ägo. 

Målet med inrättandet av landskapsvårdsområdet i Yläkemijoki är att uppmuntra markägare och företagare i området till långsiktig vård av kulturlandskapet. Som stöd för inrättandet av landskapsvårdsområdet finns en skötsel- och användningsplan som beskriver områdets värden och det praktiska genomförandet av vården.  

Naturen och landskapen är imponerande i byarna längs älven i Yläkemijoki. De branta älvbrinkarna vid Kemi älvs södra strand är på vissa ställen till och med 40 meter höga. Till landskapet vid byarna längs älven hör dessutom avsatser, åsar, sluttningar, bäckar och raviner som berättar om landskapets olika utvecklingsstadier. I horisonten höjer sig åsen Kivalo. Områdets kulturlandskap består av landsbygdsmiljöer som skapats genom traditionellt jordbruk och landskap som formats av vattenkraft och industri på 1900-talet. 

Före den finska bosättningen var området i Yläkemijoki skogssamernas fångst- och färdområde och låg längs livliga handelsvägar. Fiske har sedan förhistoriska tider varit en viktig näring i området. Finländarna bosatte sig och började bedriva jordbruk i Viirinkylä i Yläkemijoki på 1600-talet. Landskapet längs älven präglas fortfarande av brant sluttande åkrar och gamla ängsmarker.

I dag spelar renskötsel och foderodling en viktig roll i bevarandet av kulturlandskapet. I området finns flera vårdbiotoper, såsom ängar, torrängar, hagmarker och skogsbeten. Byggnaderna och gårdskretsarna från återuppbyggnadstiden är ovanligt väl bevarade i området. 

Sex riksomfattande landskapsvårdsområden har tidigare inrättats genom miljöministeriets beslut: i Skärland i Raseborg, i Hyypiänjokilaakso i Kauhajoki, i byarna Kairala och Luro i Pelkosenniemi, i Simo, i Naapurinvaara i Sotkamo och i Tana älvdal. Dessutom har det genom NTM-centralernas beslut inrättats två landskapsvårdsområden på landskapsnivå i Saija i Salla och i de östkarelska byarna i Suomussalmi. 

Ytterligare information

Tapio Heikkilä
Miljöråd
Miljöministeriet
tfn 0295 250 166
[email protected]

Marjut Kokko
Överinspektör
NTM-centralen i Lappland
tfn 0295 037 380
[email protected]

Arto Sääskilahti 
Kontaktperson för landskapsvårdsområdet
tfn 0400 363087
[email protected]