Hoppa till innehåll
Media

Enkät: 65 procent av kommunerna anser att det inte finns någonting som bromsar träbyggandet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2021 13.03
Pressmeddelande

Största delen av kommunerna i Finland anser att det inte finns några hinder för träbyggande. Trä används rätt mycket i servicebyggnader, men när det gäller höghus har marknadsandelen tills vidare inte ökat. Detta framgår av en enkät som Rakennustutkimus RTS genomförde i slutet av 2020 och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.

Enligt enkäten förhåller sig kommunerna rätt positivt till träbyggande. Nästan hälften (46 procent) av de kommuner som besvarade enkäten satt särskild fokus på att främja träbyggande. De vanligaste metoderna är att beakta träbyggande i planläggningen, att gynna träbyggande och att bygga servicebyggnader i trä. Av de kommuner som besvarade enkäten uppgav en tredjedel (33 procent) att de byggt servicebyggnader av timmer och massivt trä

En klar majoritet av kommunerna (65 procent) identifierade inte några faktorer som bromsar träbyggandet. Knappt en femtedel (18 procent) ansåg att de höga kostnaderna bromsar upp träbyggandet och en knapp tiondel (9 procent) ansåg att träbyggandet bromsas på grund av det rådande ekonomiska läget och konjunkturläget.

De viktigaste faktorerna som främjar träbyggande är, enligt kommunerna, främjandet av träbyggande i planläggningen (18 procent), den regionala trävaruindustrin eller andra lokala aktörer (15 procent) och lokala traditioner av träbyggande (13 procent).

En femtedel av de servicebyggnader som ska byggas har trästomme

Enligt utredningen har kommunerna för avsikt att bygga totalt 331 servicebyggnader 2021–2022. Till dessa räknas bland annat daghem, skolor, äldreboenden, byggnader inom vårdbranschen och andra offentliga byggnader.

Av servicebyggnaderna har det redan avtalats att något under en femtedel, det vill säga 62 byggnader, ska byggas i trä. Avsikten är att bygga till exempel 23 daghem och 17 skolor och undervisningsbyggnader i trä. Den planerade andelen träbyggande ökade tydligt i synnerhet i fråga om byggnader för äldreservice (9 st.) och andra byggnader inom vårdbranschen (9 st.).

Miljöministeriets program för träbyggande har ställt som mål för kommunerna att öka marknadsandelen för träbyggande vid nybyggnad.

”Målet är att 65 procent av undervisningsbyggnaderna och 35 procent av byggnaderna inom vårdbranschen ska byggas i trä om fyra år. Träbyggande borde utgöra 45 procent av all offentlig nybyggnad”, säger Petri Heino, chef för programmet för träbyggande.

”Kommunerna har blivit aktivare med att utveckla sin kompetens inom träbyggande, och beredskapen att genomföra nya projekt förbättras hela tiden.”

Utrymme för förbättring när det gäller trähöghus

Av alla nya höghusbyggen var andelen trähöghus endast 10 procent år 2020. Populariteten var senast på samma nivå 2014–2015. Till exempel år 2017 var andelen trähöghus bland de nya höghusbyggena 17 procent. Detta antal förväntades öka, eftersom en femtedel av kommunerna berättade år 2019 att de har för avsikt bygga trähöghus under 2020–2021.

Målet är att träbyggandet ska stå för en marknadsandel på 46 procent år 2025 när det gäller nya höghus som uppförs av offentliga byggherrar.

”Byggandet av trähöghus framskrider långsamt såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. När det gäller höghus är marknadsandelen för trä nu 10 procent, men i fråga om bostäder är den endast 4 procent. I trähöghus finns det färre bostäder än genomsnittet”, säger Petri Heino.

”Offentliga aktörer stöds på många sätt inom detta segment. Till förfogande finns till exempel ett höjt startbidrag för byggherrar”, säger Heino.

”Också i fråga om byggandet av höghus har informationen, medvetenheten och förtroendet för trä hela tiden ökat i och med projekten.”

Undersökningen, som genomfördes av Rakennustutkimus RTS, baserar sig på telefonintervjuer som utfördes i oktober och november 2020 och där 293 kommuner på det finländska fastlandet intervjuades (det finns sammanlagt 295 kommuner på fastlandet). Miljöministeriet är en av beställarna.

Mer information:


Petri Heino
chef för programmet för träbyggande
miljöministeriet
tfn 0295 250 203
[email protected]

Aarne Jussila
verkställande direktör
Rakennustutkimus RTS Oy
tfn 040 900 5601
[email protected]