Hoppa till innehåll
Media

Förordning som begränsar användningen av fosfor på remiss

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2022 15.18
Pressmeddelande

En statsrådsförordning som begränsar användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande har i dag den 7 juli 2022 sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Den väsentligaste ändringen är att regleringen ska omfatta alla åkrar från och med 2023. Ett mål är också att fosforbelastningen på vattendragen ska minska och att fosforhalten ska gå ned i de åkrar där den är som högst, samtidigt som växternas behov av fosfor ska tillgodoses.

Förordningen ska utfärdas med stöd av den nya lagen om gödselmedel. Förordningen är på remiss den 7 juli–26 augusti 2022. Förordningen har beretts i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.
 
De gällande gödslingsbegränsningarna som hör samman med miljöersättningen har varit i kraft i över 20 år, och de omfattar 90 procent av åkerarealen. 

Ändringen har ingen avsevärd inverkan på aktörerna. Formuleringarna i utkastet till förordning motsvarar i stor utsträckning nuvarande praxis när det gäller begränsning av fosforanvändningen. Syftet är att lagstiftningen ska vara mer heltäckande än tidigare och behandla jordbrukarna mer jämlikt. Fosforgödslingen inom jordbruket kommer att övervakas i samband med övervakningen av användningen av stöden till jordbruket.

Genom förordningen tryggas att beprövade goda förfaranden kan fortgå med några ändringar. I förordningen behålls den femåriga fosforutjämningsperioden och justeringen på basis av skördenivån. Det undantag som har gällt för stallgödsel ska enligt förslaget slopas efter en övergångsperiod på två år. I stället ska avskiljning av fosfor i naturgödsel och rötrester främjas, vilket stöder målen för återvinning av näringsämnen. På grund av nya forskningsrön ska fosforn i pälsdjursgödsel anses ha motsvarande löslighet som fosforn i annan naturgödsel. I begränsningarna av fosforanvändningen för trädgårdsväxter föreslås genomgående sänkningar av gränserna. Gödslingsnivåerna för övriga växter föreslås förbli nästan oförändrade jämfört med nuläget. Nytt är att fosfor som används vid anläggning av grönområden och miljöbyggande också ska omfattas av bestämmelserna.
 
Fosforförordningen har samordnats med stödpolitiken så att ändringarna inte i någon väsentlig grad försvagar systemet med miljöstöd.

Mer information

Förordning

Titta Berlin
konsultativ tjänsteman (JSM), titta.berlin @ gov.fi, tfn 0295 162 026

Sonja Pyykkönen, specialsakkunnig (MM), sonja.pyykkonen @ gov.fi, tfn 0295 250 123