Hoppa till innehåll
Media

Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

arbets- och näringsministerietfinansministerietförsvarsministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 17.34 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 13.40
Pressmeddelande 145/2020

Statsrådet fastställde den 16 mars 2020 i punkt 2 riktlinjerna för att bromsa upp spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupper:

Uppdatering 20.3.2020, ersätter uppgifterna i detta pressmeddelande:

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras

”Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. Dessa arrangemang börjar gälla onsdagen den 18 mars 2020.”

Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion har definierats enligt förvaltningsområde på följande sätt. Den undervisning som nämns i principbeslutet ska säkerställas endast för barn till den personal som är nödvändig med tanke på samhällets funktion.  De föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Undervisnings- och kulturministeriet ger utbildningsanordnarna anvisningar om hur anvisningarna ska tillämpas. Förteckningen kan kompletteras genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsrådet och statsledningen

 • Anställda vid republikens presidents kansli, riksdagen och statsrådet (ministerierna)
 • ​Anställda vid justitiekanslersämbetet och justitieombudsmannens byrå
 • ​Personer i beredskap inom förvaltningsområdena

Finansministeriets förvaltningsområde

 • Säkerställande av det finansiella systemet; finansmarknadsaktörernas finansiella och operativa stabilitet (banker, värdepappersföretag, infrastrukturer osv.) samt kontinuitet i utbudet av samhällsviktiga finansiella marknadstjänster samt i statens skuldhantering, finansförvaltning och borgensverksamhet
 • Förvärv och avsättande av ekonomiska resurser; statens betalningsrörelse inklusive behandling av utgifter utan vederlag (till exempel statsbidrag till kommunerna), betalning av löner och förmåner, betalning av fortlöpande primära ersättningar till medborgarna (lagstadgade försäkringar, läkemedel, livräntor och försörjningspensioner)
 • Ansvariga för Skatteförvaltningen, skatteuppbörd och redovisning
 • Säkerställande av säkerheten i leveranskedjor samt godssäkerhet; Tullens operativa uppgifter
 • Produktion av statens, kommunernas och samkommunernas IKT-tjänster för att trygga samhällets vitala funktioner, även kommersiella IKT-underleverantörer som stödjer detta
 • Tryggande av personalresurserna; tryggande av Statens arbetsmarknadsverks och Kommunala arbetsmarknadsverkets operativa kapacitet, tryggande av beslutsfattandet när det gäller att anlita personal inom den offentliga sektorn
 • Kommunernas uppgifter som tryggar medborgarnas välfärd och basservice
 • De myndighetsuppgifter inom staten och kommunsektorn som är centrala med tanke på den offentliga maktutövningen, medborgarnas välfärd och ett fungerande samhälle 

Justitieministeriets förvaltningsområde

 • Fångvården och personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten
 • Nödvändiga funktioner i landskapet Åland

Inrikesministeriets förvaltningsområde

 • Gränsbevakningsväsendets personal
 • Polisstyrelsens, polisinrättningarnas och de landsomfattande enheternas personal
 • Nödcentralsverkets personal
 • Skyddspolisens personal
 • Migrationsverkets personal samt personal vid förläggningar och förvarsenheter
 • Räddningsväsendet: personal inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsende och beredskap, räddningsverkens personal (inkl. den personal som sköter prehospital akutsjukvård och första insatsen), personal vid avtalsbrandkårernas larmavdelningar (inkl. den personal som sköter första insatsen)
 • Krishanteringscentrets personal

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Anställda vid Försvarsmakten i fråga om åtminstone följande uppgiftsområden

 • Beredskap
 • Övervakning och tryggande av landets territoriella integritet
 • Handräckning
 • Inrättande
 • Utbildning
 • Bevaknings- och säkerhetsverksamhet
 • Allmänt taget ska personal som behövs för ledning och beslutsfattande med framförhållning samt lägesbedömning och framtagande av lägesbilder säkerställas (hänför sig till alla ovannämnda branscher/ansvarsområden)
 • Service och underhåll, även serviceprestationer i form av underleveranser

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

 • Personal inom småbarnspedagogiken
 • Allmänt taget undervisningspersonal på alla utbildningsstadier
 • Viss personal vid minnesorganisationer
 • Vissa anställda inom kyrkan och församlingarna med tanke på den mentala kriståligheten
 • Ungdomsarbetare

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

 • Personal inom livsmedelsförsörjningen, inkl. primärproduktion, livsmedelsindustri och livsmedelsdistribution
 • Handel, logistikcentraler och transporter, partihandeln Food Service och storkök
 • Uppgifter som tryggar vattentjänsterna, även vattentjänstverk, vattenkemikalieproduktion och -logistik
 • Hantering av översvämningsrisker och övervakning av dammsäkerheten

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

 • Trafiksäkerhetsverket Traficom, inkl. förarexamen och kundservice i fråga om yrkeskompetens, Ajovarma Oy
 • Trafikledsverket
 • Meteorologiska institutet
 • Närings-, trafik- och miljöcentralernas personal (ansvarsområdet för trafik):
 • underhållsentreprenörer (statens och kommunernas vägar, banor och farleder)
 • närings-, trafik- och miljöcentralernas beredskaps- och förberedelseuppgifter
 • Finferries skärgårdstrafik
 • TMF-koncernen (Traffic Management Finland)
 • Rundradion Ab och kommersiella huvudsakliga medier
 • operativ personal och journalister
 • Personal som är väsentlig med tanke på drift av kollektivtrafiken
 • alla buss-, spårvagns- och metroförare
 • HRT trafikstyrning
 • säkerhetspersonal (väktare och ordningsvakter)
 • Personal som är väsentlig med tanke på drift av godstrafiken
 • transporter av livsmedel, bränsle och råvaror
 • alla lastbilschaufförer/alla transportföretag/medlemmar i Finlands Transport och Logistik SKAL och andra
 • lastbilsmekaniker
 • terminalpersonal
 • Distributionstrafik och postverksamhet
 • distributionsaktörernas operativa personal
 • Posti Abp:s operativa personal
 • Tryggande av trafikstyrningsbolagets verksamhet (också ANS/flygservice, VTS/sjötrafik, spårtrafik/vägtrafik)
 • Rederier och sjöfart (inkl. isbrytning och Arctia Oy)
 • lotsning, fartygsbesättningar, hamnoperatörernas personal, det vill säga hamnarbetare som lossar/lastar fartyg, vissa tillhandahållare av hamntjänster, till exempel fartygsförtöjare och hamnförvaltning samt förare av skärgårdsfartyg
 • Luftfart
 • personal som deltar i produktionen av flygtrafiktjänster/flygtrafikledningstjänster, såsom flygledare, flyginformationstjänst, personal som producerar information om flygväder, teknisk personal inom flygtrafiktjänster, flygtrafiksinformatörer
 • instruktörer för flygoperatörer, kabinpersonal, teknisk personal, planeringspersonal, marktjänstföretagens personal
 • flygplatsens säkerhetskontrollpersonal och säkerhetsövervakare
 • flygplatsens underhållspersonal, räddningspersonal, kommunikationspersonal och teknisk personal
 • Spårtrafik
 • trafikstyrning, personer som svarar för förande av en enhet, bland annat förare och chefer för växlingsarbete, personer som sköter underhåll av säkerhetsanordningar, elbanor och infrastruktur, driftledare för elbanor, konduktörer
 • Datakommunikationstjänster
 • operativ personal för teleoperatörer, internetleverantörer, teleentreprenörer, IKT-leverantörer och IT-företag
 • Klassificerings- och bedömningsorgan
 • Fordonsbesiktning
 • Samhällets övriga viktiga och nödvändiga uppgifter som påverkar människors rörlighet och kommunikation

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

 • El-, värme- och bränsleförsörjning, även överföring och distribution
 • Kärn- och strålsäkerhet
 • Företagsfinansiering
 • Löneadministration
 • Arbets- och näringsbyråerna, NTM-centralerna (upphandling, ledning av arbets- och näringstjänster, företagstjänster), utvecklings- och förvaltningscentret (personaltjänster, digitala tjänster, betalningar), arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter (telefontjänster)
 • Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter som gäller tillsyn över företagsförvärv
 • Den tillståndsövervakning som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes svarar för och som gäller sådana objekt som medför risk för storolyckor (till exempel kemiska anläggningar, gruvor)
 • Patent- och registerstyrelsens registreringsuppgifter
 • Försörjningsberedskapscentralen och försörjningsberedskapsorganisationens poolsekreterare och motsvarande
 • Funktioner som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, till exempel logistik och kemi-, olje-, plast- och förpackningsindustri, läkemedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning och energiförsörjning, skogs-, teknologi- och byggindustri
 • Uppgifter som gäller övervakning, service och underhåll av system som är kritiska med tanke på samhällets funktion
 • Personalen vid Migrationsverket
 • Kommunernas invandrartjänster och allmän rådgivning
 • Stödfunktioner som är nödvändiga för att ovan nämnda uppgifter och funktioner ska kunna skötas

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

 • Social- och hälsovårdspersonal, inkl. forskning
 • Fimea
 • STUK
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras ledning samt styrning och övervakning av de kritiska funktionerna
 • THL:s ledning och sakkunskap om smittsamma sjukdomar inklusive stödfunktioner, laboratorium
 • THL:s tjänster för staten (rättsmedicin, sinnessjukhus för fångar, statens skolhem, statens sinnessjukhus)
 • Arbetshälsoinstitutets kompetens i fråga om smittsamma sjukdomar samt deras effekter för hälsan och arbetarskyddet
 • Skyddshemstjänster
 • Besvärsnämnden för social trygghet och andra besvärsnämnder inom försäkringsbranschen
 • Personliga assistenter till personer med funktionsnedsättning
 • Dygnet runt telefontjänst för personer som möter våld, Nollinjen
 • Ledning av regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd samt arbetarskydd, styrning och övervakning av de kritiska funktionerna
 • Läkemedelsförsörjningen inklusive aktörerna och logistikkedjorna inom läkemedelsförsörjningen
 • Personal inom miljö- och hälsoskyddet
 • FPA och arbetslöshetskassornas förmånsverksamhet, andra som verkställer den sociala tryggheten
 • Städ- och rengöringstjänster
 • FRK/blodtjänst och logistik

Miljöministeriets förvaltningsområde

 • Avfallshantering
 • Verksamhet och avfallshantering vid avloppsreningsverk som hör till kommunala vattentjänster
 • Beredskap för skador vid tillsynen över miljötillstånd
 • Den personal vid Finlands miljöcentral som sköter registren över miljöinformation
 • Finlands miljöcentrals beredskapspersonal

Utrikesministeriets förvaltningsområde

 • Konsulära tjänster
 • Tryggande av förutsättningarna för utrikeshandeln
 • Exportkontroll och tillståndsförfaranden
 • EU:s handelspolitik
 • Säkerhetspolitik, statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott , UTVA

Övriga funktioner

 • Kritiska funktioner och distansarbete möjliggör nödvändiga IT-tjänster inom alla branscher
 • Begravningsverksamhet