Hyppää sisältöön
Media

Utlysning
Utlysning av miljöförvaltningens statsunderstöd 2023

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2022 10.13

Miljöministeriet förklarar 2023 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Understöden är beroende av prövning. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i statsbudgeten för 2023.

Ansökningstiden börjar den 18 oktober 2022. Ansökan, som riktas till miljöministeriet eller till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna, ska lämnas in senast den 30 november 2022. Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt. Om ansökningstiden för ett understöd avviker från detta (till exempel i fråga om understöd som kan sökas året om), finns information om detta i den specifika anvisningen för understödet.

Verksamhet som kan få understöd

Statsunderstödet kan beviljas för de ändamål som anges nedan. Ansökan görs och understöd beviljas enligt följande:

Miljöministeriet beviljar understöd 

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer 
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen 
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och 
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden 
 • för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador. 

Närmare information om understöden finns samlat på miljöministeriets webbplats:

Ansökningsblanketter finns i e-tjänsten

Understöd för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador utlyses senare och tidtabellen meddelas separat.

Kontakt 

Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
00023 Statsrådet
[email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet
 • för miljövård i skärgården
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen. 

Enskilda närings-, trafik- och miljöcentraler beviljar dessutom centraliserat understöd för följande teman:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • för nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • för åtgärder som främjar vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och det samarbete som utgår från avrinningsområdena.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • för hantering av vattnet i städerna och minskning av utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen genom att utveckla samarbetet inom planeringen av områdesanvändning och vattentjänster.

Närmare information om de understöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter publiceras på centralernas webbsidor.

Mer information om understöd som beviljas för restaurering av vattendrag och för vattenhantering inom jord- och skogsbruket finns också på miljöministeriets webbplats. På webbplatsen finns arbets-, närings-, trafik- och miljöcentralernas kontaktuppgifter.

Närings, trafik och miljöcentralernas kontaktuppgifter

Kundservice för miljöfrågor: telefon 0295 020 900, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki,
telefon 0295 027 500, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, PB 164, 50101 S:t Michel,
telefon 0295 024 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, PB 29, 15141 Lahtis,
telefon 0295 025 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, PB 1041, 45101 Kouvola,
telefon 0295 029 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, PB 115, 87101 Kajana,
telefon 0295 023 500, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, PB 250, 40101 Jyväskylä,
telefon 0295 024 500, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, PB 8060, 96101 Rovaniemi,
telefon 0295 037 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors,
telefon 0295 036 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, PB 69, 80101 Joensuu, 
telefon 0295 026 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, PB 86, 90101 Uleåborg,
telefon 0295 038 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, PB 2000, 70101 Kuopio,
telefon 0295 026 500, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors,
telefon 0295 021 000, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo,
telefon 0295 022 500, [email protected]

Tillämpad lagstiftning

Miljöförvaltningens understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn, återbetalning och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.

Dessutom:

 • I fråga om understöd för projekt som ska bidra till bättre vatten- och havsstatus enligt vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015, se ändringen 810/2021).
 • Vid beviljande av understöd till projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av utsläpp av skadliga ämnen i vattendrag tillämpas statsrådets förordning om understöd till projekt 2020–2025 (669/2020) samt EU:s regler om statligt stöd i fråga om den ekonomiska verksamheten. 
 • Särskilda bestämmelser om innehållet i skyddsplaner för grundvattenområden finns i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). 
 • Vid beviljandet av understöd för vård av byggnadsarvet tillämpas agen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010).

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, med beaktande av de övriga författningar som nämns ovan. I prövningen av understöden beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål för samhälleligt genomslag som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2023. När statsunderstödstagaren har fått stöd av en statlig myndighet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde ska statsunderstödstagaren vid användningen av medlen iaktta statsunderstödslagen och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd eller specialunderstöd (för bland annat investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt).

Sanktionernas inverkan på statsunderstöden

Sökanden ska i enlighet med Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014 (om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende) ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Helsingfors den 18 oktober 2022
Miljöministeriet