Hyppää sisältöön
Media

Yli miljoona euroa kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 10.36
Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 20 hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

”Kunnissa ja alueilla tehdään ensiarvoisen tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Rahoituksen avulla lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea hankkeita, jotka tekevät kunnista vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kestävä arki eletään todeksi kunnissa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Sivuvirrat hyötykäyttöön Oulun seudulla

Yksi avustusta saaneista hankkeista keskittyy massa- ja materiaalivirtojen koordinointiin Oulussa. Kaupungin toiminnoissa syntyvien materiaali- ja massavirtojen selvittämisen lisäksi suurimmille jakeille laaditaan hallinta- ja hyötykäyttösuunnitelmat. Alueellinen yhteistyö tehostaa sivuvirtojen hyödyntämistä ja lisää volyymiä, mikä parantaa kannattavuutta. 

”Esimerkiksi vanhan rakennuskannan purkamisessa syntyvä betoni ja tiili sekä maarakentamisessa syntyvät ylijäämämaat ovat merkittäviä kaupungin toiminnasta syntyviä virtoja. Oulussa täydennysrakentaminen on vilkasta ja sen seurauksena vanhaa huonokuntoista rakennuskantaa joudutaan purkamaan. Purkubetoni ja -tiili pitäisi saada hyödynnettyä purkukohteen läheisyydessä neitseellisiä luonnonvaroja säästäen. Myös aiemmin huomiotta jääneet sivuvirrat, kuten katu- ja reunakivet tai kaupungin omistama irtaimisto, halutaan nyt tunnistaa”, kertoo Oulun kaupungin ympäristöasiantuntija Satu Pietola.

Massa- ja materiaalivirtojen hallintaan aiotaan kokeilla digitaalisia työkaluja sekä käynnistää alueellinen yhteistyö Oulun naapurikuntien ja keskeisimpien yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä lukioiden kanssa.

Lohjalla vakiinnutetaan ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen käytäntöjä

Lohjan tekninen toimi käyttää avustuksen palkatakseen hanketyöntekijän, joka koordinoi ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen käytäntöjen rakentamista ja vakiinnuttamista. Samalla kartutetaan vähähiilistä kiertotaloutta tukevien hankintojen osaamista ja luodaan organisaation yhteinen ilmasto- ja kiertotalousviestinnän vuosikello.

”Yksi koordinaattorin tärkeimmistä työtehtävistä on tunnistaa, missä kaikissa kaupungin toiminnoissa voidaan erilaisilla valinnoilla ja toimenpiteillä edistää sekä ilmastotyötä että kiertotaloutta. Tämän jälkeen on mahdollista kehittää toimintamalleja, jotka vähentävät luonnonvarojen kulutusta ja sitä kautta päästöjä”, kertoo Lohjan kaupungin projektipäällikkö Meliina Partio

Uusien toimintatapojen löytäminen ja juurruttaminen koko organisaatioon ei tapahdu itsestään, minkä vuoksi koordinaattori on kaupungille todella tärkeä.

”Keskikokoisten kuntien ilmastotyön yksi suurimmista haasteista on työn tekeminen muiden töiden ohessa ja keskitetyn koordinoinnin puute. Yksiköt saattavat edistää ilmastoasioita omasta näkökulmastaan, mutta eivät ole tietoisia siitä, mitä muualla tehdään, jolloin yhteistyön voima jää hyödyntämättä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia kysymyksiä eli ne koskevat tavalla tai toisella hyvin suurta osaa kaupungin toiminnasta”, kertoo Lohjan tekninen johtaja Pasi Perämäki

Isännöitsijät energiamurroksen vetureina HSY-alueella

Asuinkiinteistöjen lämmitys on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, mutta potentiaalia vähentää päästöjä on paljon. Taloyhtiöissä energiatehokkuutta parantavat toimet voivat olla laajoja hankkeita, joten hallitukset ja osakkaat tuntevat päätösten tekemisessä usein epävarmuutta. 

Isännöitsijän odotetaan työnsä puolesta johtavan hankkeita. Siksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY haluaa luoda isännöitsijöille työkalut tehostamaan energiaremonttien käynnistämistä ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Osakkaita puolestaan autetaan luomaan yhteinen näkemys taloyhtiön energiankäytöstä. Päätöksentekoa tuetaan laatimalla malliasiakirja-, viestintä- ja kustannuslaskentapohjat sekä hankkeiden johtamisen tueksi erillinen hankekoulu. 

”HSY:n Ilmastoinfon taloyhtiöille suuntaamissa energiakoulutuksissa on jo vuosia ratkottu taloyhtiöiden vaikeuksia saada koko osakaskunta yhteisen näkemyksen taakse. Osakkaiden tehtävä on päättää, millaiset olosuhteet taloyhtiöön halutaan ja millaisiin kustannussäästöihin toivotaan päästävän”, muistuttaa HSY:n energia-asiantuntija Marikka Sand

Taloyhtiöille on tarjolla kulutusdataa, määräyksiä ja suosituksia päätöksenteon tueksi. Sekä osakasdemokratian että sujuvan hallinnon kannalta on keskeistä, että taloyhtiössä on yhdessä päätetty tahtotila eli strategia. Myös mahdollisesti tarvittavat yhtiöjärjestysmuutokset edellyttävät osakkaiden yhteistä näkemystä asioista. 

”Ilman selkeää, yhteistä päämäärää data ei ehkä koskaan muutu toimenpiteiksi”, Sand lisää.
Osallistu keskusteluun kuntien ilmastotyöstä Twitterissä tunnisteella #KuntienIlmastoratkaisut.

Lisätietoja

Miia Berger
erityisasiantuntija
029 525 0265
[email protected]
Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Avustusta saaneet hankkeet

 • Akaan kaupunki: Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi. Hankkeen perusideana on luoda pysyvä toimintamalli Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan kuntien  sekä yritysten ja yhteisöiden väliseen ilmastoyhteistyöhön. Osana hanketta perustetaan ilmastokumppanuusverkosto, jonka piirissä jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea ilmastotyöhön liittyen. Lisätietoja: Jari Jokinen, [email protected] 
 • Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy: Orgaanisen jätteen arvoketjun kehitys Etelä-Karjalassa. Hankkeessa keskitytään biokaasulaitoksen prosessin toisen päätuotteen eli mädätysjäännöksen tuotteistukseen ja tuotteesta viestimiseen. Hankkeessa tarkastellaan mädätysjäännöksen käsittelyvaihtoehtoja ja pyritään luomaan laadukkaita lopputuotteita paitsi paikallisiksi uusiksi peltolannoitteiksi myös vaihtoehtoisesti maanparannusaineiksi kuntien viherrakentamiskohteisiin. Lisätietoja: Mika Suomalainen, [email protected]
 • Etelä-Karjalan liitto: Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittäminen Etelä-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on edistää henkilö- ja tavaraliikenteen siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin yhteensovittamalla maankäytöllisiä haasteita sekä sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja kaavoitusta uusien yksityisten, puolijulkisten ja julkisten lataus- ja jakeluasemien rakentamiseksi. Lisätietoja: Sonja Tynkkynen, [email protected] 
 • Helsingin kaupunki: Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA). Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa korttelitason alueellisten energiainvestointien suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisimman energiaomavaraisista, jopa hiilinegatiivisista ratkaisuista. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeessa selvitetään korttelitason energiaratkaisujen erilaisia hankinta- ja rahoitusmalleja.  Lisätietoja: Timo Määttä, [email protected] 
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä: Isännöitsijät energiamurroksen vetureina. Tavoitteena on luoda isännöitsijöille työkalut tehostamaan energiaremonttien käynnistämistä ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Hanke kehittää työkalut, joilla luodaan osakkaiden yhteinen näkemys taloyhtiön energiankäytöstä, päätöksentekoa tukevat malliasiakirja-, viestintä- ja kustannuslaskentapohjat sekä hankkeiden johtamisen tueksi erillisen hankekoulun. Hanke toteutetaan yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa. Lisätietoja: Elina Mattero-Meronen, [email protected]
 • Into Seinäjoki Oy: Vihreäksi yritysalueeksi – Yritysalueiden kestävän suunnittelun ja uudistamisen työkalu. Tavoitteena on luoda työkalu, jonka avulla kunnissa ja kaupungeissa sijaitsevista yritysalueista voidaan rakentaa kestävää yritystoimintaa konkreettisesti tukevia ympäristöjä. Työkalu toimii välineenä yritysalueiden koko elinkaaren aikaisen kestävyyden arvioinnissa.  Työkalu rakentuu yritysten ja kaupungin yhteistyöllä. Lisätietoja: Leena Perämäki, [email protected]
 • Joensuun kaupunki: Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA). Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toiminnassa suunnittelusta toteutukseen. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa mm. maankäytön suunnittelusta, kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,  liikennesuunnittelusta, ja kaupungin toimitilojen hallinnoinnista. Lisätietoja: Jari Leinonen, [email protected]
 • Kalajoen Lämpö Oy: Irtiotto öljystä – kohti vähähiilisyyttä. Hankkeessa halutaan tavoittaa Kalajoen kaupungin alueella olevat yksityiset öljylämmitystä hyödyntävät kotitaloudet ja auttaa niitä irtautumaan öljystä erilaisin toimin. Samalla edistetään energiatehokkuutta. Lisäksi vaikutetaan maatilojen tilusjärjestelyihin, jotta saataisiin päästövähenemää kuljetuksissa, sekä edistetään paikallista energiayrittäjyyttä. Lisäksi hankkeessa edistetään aurinkoenergian käyttöönottoa. Lisätietoja: Juha Puranen, [email protected]
 • Kuopion kaupunki: Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille -jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on vähentää varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia. Hankkeessa kehitetään ruokapalveluiden ympäristötavoitteiden seurantaa ja elintarvikehankintojen ympäristökriteereiden käyttöä. Ruokapalveluiden ilmastovaikutusten vähentämiskeinoja koskeva tieto viedään palvelusopimusprosessiin ja vahvistetaan tilaajapuolen osaamista. Lisäksi tavoitteena on edistää kasvipainotteisia ruokailutottumuksia. Lisätietoja: Meri Elonheimo, [email protected]
 • Lahden kaupunki: Lahden ilmastobudjetti. Hankkeessa kehitetään kaupungin ilmastojohtamista yhdistämällä ilmastotyö tiiviimmin talouden suunnitteluun ja seurantaan uusien pysyvien toimintamallien avulla. Hankkeen aikana tarkennetaan tietoja toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja resurssi- ja investointitarpeista sekä arvioidaan toimenpiteiden kustannushyötysuhdetta. Kaupungille laaditaan vuosi- ja toimialatasoinen ilmastobudjetti, joka viedään osaksi kaupungin talousarviota. Lisätietoja: Aino Kulonen, [email protected]
 • Lohjan kaupunki: Lohjan ilmasto- ja kiertotalousjohtamisen uudet käytännöt. Hankkeessa päästövähennyksiin tähtäävä työ, hankinnat ja viestintä tuodaan osaksi tulosyksikkö-ja toimintotason vuotuisia suunnittelun, seurannan ja raportoinnin käytäntöjä. Tämä tapahtuu konkreettisten vuosikellojen, mallidokumenttien ja hyvien käytäntöjen tietopakettien avulla. Lisätietoja: Pasi Perämäki, [email protected]
 • Oulun kaupunki: Massa- ja materiaalikoordinaation toimintamallin kehittäminen Oulun kaupungille. Hankkeessa selvitetään kaupungin toiminnoissa syntyvät materiaali- ja massavirrat sekä laaditaan hallinta- ja hyötykäyttösuunnitelmat suurimmille jakeille. Tavoitteena on päivittää toimintamalleja, jotta sivuvirrat saadaan tehokkaammin ja nopeammin hyötykäyttöön, myös alueellisella tasolla. Lisätietoja: Satu Pietola, [email protected]
 • Raision kaupunki: Tulevaisuuden kestävä Raisio. Hankkeessa vahvistetaan kaupungin ilmastojohtamista, tuodaan kiertotalous osaksi ilmastotyötä ja ohjataan henkilöstöä ja asukkaita ilmasto-ohjelman mukaiseen elämään. Ilmastotyötä vakiinnutetaan kaupungin toimialoilla pysyväksi toiminnaksi. Ilmasto-ohjelmaan tunnistettujen toimenpiteiden seurannalle toteutetaan raportointijärjestelmä ja sidosryhmiä varten verkkopalvelu. Lisätietoja: Kirsi Anttila, [email protected]
 • Salon kaupunki: Kohti hiilineutraalia Saloa 2035. Hankkeen tavoitteena on viedä vuonna 2021 laaditun ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteet kaupungin käytäntöihin ja vähentää näin alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupunkiorganisaation lisäksi hanke edistää alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja maataloustoimijoiden osallisuutta ilmastotyöhön. Työn tueksi hankkeessa laaditaan Salon ilmasto- ja ympäristöosaamisen johtamisen toimintamalli. Lisätietoja: Anu Tuovinen, [email protected]
 • Tampereen sähkölaitos Oy: ENASU − Energiatehokkaan alueen suunnittelu -kehityshanke. Uusien alueiden suunnittelussa ei tällä hetkellä huomioida riittävän hyvin energiankierrätystä ja energiatehokasta lämmöntuottoa. Hankkeessa edistetään hukkalämmön hyödyntämistä tekemällä selvitys ja sen pohjalta konkreettiset ohjeet, miten uusi, matalalämpöverkkoa hyödyntävä alue pitää suunnitella. Lisätietoja: Ville Kaleva, [email protected]
 • Turun kaupunki: Vähähiilinen kiertotalouskaupunki − investointien ohjaus ja ilmastobudjetointi (VÄKI) -hanke. Hankkeessa kehitetään ilmastobudjetointia kaupunkikonsernin investointiohjelman valmistelun, ohjauksen ja seurannan välineenä yhdistäen ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden toteuttaminen. Samalla parannetaan vuosijohtamisen ohjausta ja pidennetään merkittävästi taloussuunnittelun ohjausvaikutusta investointiohjelman kautta. Lisätietoja: Risto Veivo, [email protected]
 • Uudenmaan liitto: Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo). Tavoitteena on laatia luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma, joka sisältää ilmasto- että kiertotaloustavoitteet ja vaikuttavimmat keinot, sekä pilotoida niitä Uudellamaalla yhdessä kuntien kanssa. Tavoite on tuottaa sekä valtakunnallinen luovien toimialojen tavoitetaso ja toimenpiteet että tarkennettu alueellinen kunnille ja alan toimijoille soveltuva Uudenmaan toimenpideohjelma ilmasto- ja kiertotaloustoimista. Lisätietoja: Pia Tynys, [email protected]
 • Uusikaupunki: Ekotekoagentti-toiminta Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan. Hankkeessa kehitetään kaupunkien, eli Uudenkaupungin ja Laitilan, sekä niissä toimivien yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Hankkeen idea pohjaa ekotekoagentti-toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Laitilan ja Uudenkaupungin alueella. Lisätietoja: Leena Arvela-Hellen, [email protected]
 • Vantaan kaupunki: Taloyhtiöiden yhteistyön kehittäminen ja asukkaiden ilmastotekojen tukeminen. Tavoitteena on kasvattaa taloyhtiöiden ilmasto- ja kiertotalousosaamista. Hankkeessa luodaan skaalattava malli aikaisemman Taloyhtiöklubi-hankkeen pohjalta. Malli sisältää klubitoiminnan käsikirjan ja kytkee asukkaat tiiviimmin kaupungin ilmasto- ja kiertotaloustoimiin. Lisäksi se tarjoaa yrityksille ja muille hankkeille alustan kehittää taloyhtiöiden energiamurrokseen liittyviä liiketoimintamalleja. Lisätietoja: Jari Viinanen, [email protected]
 • Äänekosken kaupunki: Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen. Hankkeen tavoitteena on kehittää organisaation sisäistä ilmasto- ja kiertotaloustyötä vahvistamalla Hinku-työryhmän toimintaa ja ottamalla käyttöön ilmastokoordinaattorin malli. Lisäksi hankkeessa edistetään kestävää liikkumista. Hankkeessa laaditaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, tehdään kyselytutkimus kestävän liikkumisen tarpeista ja edistetään päästöttömien kulkuneuvojen käyttöä. Lisätietoja: Hanna Ahonen, [email protected]
Maria Ohisalo