Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia ympäristöministeriön hallinnonalalla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 10.29
Tiedote

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2024 voimaan useita asumista, rakentamista ja ympäristöä koskevia säädöksiä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevassa laissa (431/2023) säädetään tiedoista, jotka kuntien ja maakuntien liittojen on toimitettava Suomen ympäristökeskuksen uuteen, 1.1.2024 toimintansa aloittavaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella (432/2023) säädetään alueidenkäytön tietojen digitaalisuudesta. Rakentamisen tiedot tulee toimittaa järjestelmään viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä ja alueidenkäytön tiedot vuoden 2028 loppuun mennessä. Lakiuudistus antaa odotetun pohjan rakennetun ympäristön digitalisaatiolle, josta hyötyvät kaikki.

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) muutoksella lain voimassaoloa pidennetään vuoden 2024 loppuun saakka. Niin sanottu kokeilulaki antaa Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungille oikeuden poiketa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) säännöksistä siten, että ne voivat myöntää rakennusluvan asemakaava-alueella ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. Valmistelussa olevassa rakentamislain muutosesityksessä kokeilulain hyväksi todettu käytäntö ehdotetaan säädettäväksi pysyväksi käytännöksi koko maahan. Pidentämällä kokeilulain voimassaoloa vuodella varmistetaan, että kokeilulain kunnat voivat soveltaa menettelyä ilman välivaihetta.

Yhteishallintolaki (1169/2022) vahvistaa vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia valtion tukemissa vuokrataloissa asettamalla vähimmäistason asukkaiden ja omistajien yhteistyölle. Laki edellyttää, että asukkaille annetaan tietoa asumiseen vaikuttavista asioista ja tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Asumisoikeuslain (393/2021) asukasvalinnan vanhojen järjestysnumerojen siirtymäaika päättyy vuoden 2023 loppuun, minkä jälkeen asukkaat valitaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämän järjestysnumeron perusteella. Uutta asukasvalintamenettelyä on sovellettu 1.9.2023 lähtien.

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella (471/2023) parannetaan asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin tukiehtoja. Tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon perusomavastuukorko on väliaikaisesti alennettu 1,7 prosenttiin 31.12.2023 saakka. Korkotukiasetusta muutetaan siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta on vuoden 2024 alusta lähtien 2,5 prosentin sijaan 2,3 prosenttia. Lisäksi korkotuen maksuaikaa pidennetään koko laina-ajalle.

Jätelain tuottajavastuuta koskevan 6 luvun säännökset laajenevat koskemaan 48 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen tyhjinä myytävien juomamukien tuottajia. Lisäksi jätelaki velvoittaa  kunnat asentamaan tupakkaroskiksia julkisille alueille.

Lisätietoja:

Liisa Kemppainen
Viestintäasiantuntija
p. 0295250124
[email protected]