Hyppää sisältöön
Media

Kymmenen hanketta tutkimaan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2022 8.36
Tiedote

Tutkimushankkeissa kehitetään Suomen lajiston ja luontotyyppien systemaattisia pitkäaikaisseurantoja ja niissä käytettäviä menetelmiä. Ympäristöministeriö varautuu rahoittamaan kymmentä hanketta yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2022–2024.

Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimus- ja seurantatieto luo perustan luonnon monimuotoisuuden muutosten havaitsemiselle, uhanalaisuusarvioinneille sekä monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteille. Systemaattiset pitkäaikaisseurannat ovat aiemmin kohdistuneet vain suppeaan osaan eliöryhmiä ja luontotyyppien pitkäaikaisseurannat puuttuvat lähes kokonaan.

BIOMON-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten lajien ja luontotyyppien pitkäaikaisseurantoja ja seurannoissa käytettäviä menetelmiä luonnonsuojelun näkökulmasta. Lisäksi tutkimusohjelma pyrkii lisäämään monimuotoisuuden seurannan kattavuutta tuomalla uusia lajeja ja luontotyyppejä seurantojen piiriin sekä parantamalla seurantojen kustannustehokkuutta.

Tietoa luonnon monimuotoisuudesta päätöksenteon tueksi

Ympäristöministeriö vastaanotti 14.3.–10.5.2022 välillä 41 hankehakemusta, joista valittiin toteutettavaksi kymmenen hanketta. Hankkeiden valinnassa painotettiin tulosten hyödynnettävyyttä luonnon monimuotoisuuden systemaattisten pitkäaikaisseurantojen kehittämisessä sekä tutkimuksen laatua.

Helsingin yliopiston BIOMONITOR-hanke suomalaisten lajiyhteisöjen monimuotoisuuden seurannasta analysoi lajiston monimuotoisuutta kartoittavia pitkäaikaisseurantoja sekä antaa suosituksia jatkoseurantaan. Tällä hetkellä tieto eri ekosysteemeissä tapahtuneista muutoksista, nykytilasta sekä ennakoiva tieto tulevaisuuden muutoksista on hajanaista. Kattavaa tieteellistä tietoa tarvitaan, jotta luonnon monimuotoisuus ja siihen vaikuttavat uhat tulevat osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.

Luonnonvarakeskuksen EkoSuo-hanke tuottaa poikkitieteellistä tietoa soiden ennallistamisesta päätöksenteon tueksi. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt ja soiden tilan parantamiseksi on toteutettu ennallistamishankkeita. Seuranta ennallistamisen vaikutuksista on kuitenkin puutteellista. Hankkeessa käytetään kasvillisuus- ja hydrologisia seuranta-aineistoja soiden ennallistamiskohteilta sekä satelliittikuviin perustuvia kaukokartoitusaineistoja.

Ympäristöministeriö järjestää syksyllä 2022 BIOMON-tutkimusohjelman aloitusseminaarin. 

Lisätietoja:

Joona Lehtomäki (tavoitettavissa 8.7. saakka ja alkaen 27.7.)
erityisasiantuntija
p. 029 525 0016
[email protected]

 

Ohjelmaan valitut hankkeet:

Vastuullinen vetäjä

Organisaatiot

Hanke

YM:n osuus budjetista

Abrego, Nerea

Jyväskylän yliopisto
Luonnonvarakeskus
SLU (SWE)
Guelphin yliopisto (CAN)
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Suomen ympäristökeskus

Valtakunnan metsien inventoinnin kehittäminen kattavaksi luonnon monimuotoisuuden seurannaksi DNA-, ääni- ja kuvapohjaisilla menetelmillä (NFI-BIODIV)

293 483 €€

Ahola, Aapo

Suomen ympäristökeskus

Luontotyyppien yleismaastoseurannan kehittäminen (LYSEK)

203 750 €

Aroviita, Jukka

Suomen ympäristökeskus

Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO)

360 089 €

Gustafsson, Camilla 

Helsingin yliopisto/
Tvärminnen eläintieteellinen
asema

Rannikon elinympäristöjen monimuotoisuuden seuranta nopeasti muuttuvassa maailmassa – vedenalaiseen maisemaan vaikuttavat tekijät ja prosessit (CoastalBioMon)

297 058 €

Lehikoinen, Aleksi

Luonnontieteellinen
keskusmuseo

Systemaattisen seuranta-aineiston keruun laajentaminen uusille lajiryhmille (TäydellisetListat)

212 911 €

Mutanen, Marko

Oulun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto

Kohti biolukutaitoista Suomea: DNA-pohjainen ratkaisumalli pimeän diversiteetin lajirajauksille, tunnistamiselle ja seurannalle (BIOLITERACY)

287 440 €

Purhonen, Jenna

Jyväskylän yliopisto
Turun yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lahopuulajiston pitkäaikaisseurannan toimintamalli (DEADMON)

321 549 €

Räsänen, Aleksi

Luonnonvarakeskus
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto

Ekologiset, hydrologiset ja kaukokartoitushavainnot suoluonnon ja soiden ennallistamisen seurannassa (EKOSUO)

399 936 €

Vanhatalo, Jarno

Helsingin yliopisto

Suomalaisten lajiyhteisöjen monimuotoisuuden seuranta – mitä seuraamme, mitä meidän pitäisi seurata ja mitä seurannoista voi päätellä? (BIOMONITOR)

478 436 €

Vuorio, Kristiina

Suomen ympäristökeskus

eDNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa (eDNA-monitor)

197 589 €