Hyppää sisältöön
Media

I Kymmenedalen inrättas naturskyddsområden på statsägd mark – nu inleds diskussioner med lokala aktörer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2020 14.30
Pressmeddelande

I Kymmenedalen kommer det att inrättas naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare i övervägande grad reserverats för naturskyddsändamål. Områden finns i alla kommuner i Kymmenedalen: Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. Sammanlagt ca 32 000 hektar kommer att skyddas. Beredningen inleds med diskussioner med lokala aktörer.

Till de områden som planeras bli skyddade hör bl.a. myrar, lundar och gammelskogar samt undervattensnatur i havsområdet vid östra Finska viken. Områden som ska skyddas finns i alla kommuner i Kymmenedalen och i helheten ingår dessutom omfattande vattenområden i östra Finska viken, som delvis är allmänt vattenområde. Östra Finska vikens nationalpark, som inrättats redan tidigare, omfattar inga havsområden, och de havsområden som nu planeras bli skyddade finns i närheten av nationalparken.

Inrättandet av skyddsområdena inleds med diskussioner med lokala aktörer

De diskussioner som ska föras med lokala aktörer är en viktig del av den lagberedning som hänför sig till inrättandet av naturskyddsområdena. Mötena inleds i november 2020. På grund av coronaläget ordnas mötena i första hand virtuellt och med metoder som är så lättillgängliga som möjligt för deltagarna. Man kommer att begära bl.a. landskapsförbundet, kommunerna och jakt-, fiske- och naturskyddsorganisationer att lämna synpunkter på planerna om de nya naturskyddsområdena. Efter diskussionerna bereder miljöministeriet utkast till förordningar, som senare sänds på remiss.

Syftet med de diskussioner som nu inleds är att samla information om och utreda olika aktörers synpunkter på lokala särdrag och framför allt när det gäller behov av och möjligheter till undantag som rör jakt och fiske. Efter diskussioner med intressegrupperna ordnas i december 2020 ännu ett virtuellt möte som är öppet för alla intresserade.

Syftet är att bevara områdena i naturtillstånd 

Bestämmelser om användningen av områden som anvisats för naturskydd finns i naturvårdslagen. Det allmänna syftet med naturskyddsområden är att bevara områdena i naturtillstånd och hålla dem fria från störningar som orsakas av människor. Det är i allmänhet dock inte nödvändigt att begränsa allemansrätten, vilket innebär att det också i fortsättningen kommer att vara tillåtet att röra sig i områdena och att plocka bär och svamp där. En förutsättning för att begränsa rätten att färdas i området är att begränsningen krävs för att bevara djurlivet eller växtlivet.

Ofta tillåts också jakt i områdena. Forststyrelsen kan i områdena t.ex. tillåta älgdrev och jakt på främmande eller skadliga arter. I den förordning som statsrådet utfärdar kan det i fråga om områden som är större än 100 hektar också tas in andra bestämmelser som tillåter jakt trots att det enligt lag i regel är förbjudet att döda djur i naturskyddsområden. Samtidigt måste man dock se till att den övriga användningen av områdena eller naturvärdena i dem inte skadas eller äventyras.

I de naturskyddsområden som inrättas är det tillåtet att fiska i enlighet med de allmänna fiskerättigheterna. Med tillstånd av Forststyrelsen är också annat fiske tillåtet, om det inte finns några hinder för detta med tanke på syftet med inrättandet av naturskyddsområdet. Fiske är också tillåtet inom allmänt vattenområde i naturskyddsområden på havsområden. 

Ytterligare information:

Nunu Pesu, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 215, [email protected]
Annukka Rasinmäki, specialplanerare, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster, tfn 0206 39 4694, [email protected]