Hyppää sisältöön
Media

Konkreettinen ilmastotyö etenee kunnissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2021 7.49
Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan niille yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin selvästi aiempia hakuja enemmän.

”Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Tämä näkyy niin ilmastoavustusta hakeneiden kuin ilmastotavoitteita asettaneiden kuntien määrässä. Ilmastoratkaisut tuovat kunnille usein päästövähennysten lisäksi taloudellista hyötyä sekä lisäävät kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia”, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kolme keskeistä hanketeemaa korostui avustushakemuksissa selvästi. Nämä olivat kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö ja energiatehokkuus.

”Saimme hakemuksia myös sellaisilta kunnilta, jotka eivät ole aiemmin profiloituneet ilmastotyössä, ja joukossa oli monta todellista helmeä”, iloitsee erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Kukin hanke sai avustusta enintään 70 000 € / 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta jaettiin mm. palkka- ja selvityskustannuksiin, mutta ei omaisuuden hankintoihin tai investointeihin.

Kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö sekä energiatehokkuus kärkiteemoja

Turun kaupungin IKLU –  Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit pääsi avustettavien hankkeiden joukkoon. Turussa toimii Ilmastojoukkue, johon kuuluu jo yli 70 ilmastoteon tehnyttä tahoa. Nyt avustusta saaneessa hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa yrityksiä palvelevaksi alueelliseksi ilmastoverkostoksi. 

”Tavoitteena on saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä kohdistamalla toimenpiteet Turun alueen klustereiden veturiyrityksiin ja alihankintaketjuun. Ilmastojoukkueessa on jo mukana joidenkin klustereiden veturiyrityksiä ja näistä yrityksistä valitaan “koutseja” värväämään muut veturiyritykset mukaan Ilmastojoukkueeseen”, kertoo ilmastojohtaja Risto Veivo Turusta.

Veturiyritysten näkyvä rooli Ilmastojoukkueessa kannustaa ja ohjaa tehokkaasti alihankintaverkostojen ilmastotyötä. Alihankintaverkoston yrityksille hanke tarjoaa Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutuksia.

Kalajoen kaupungin Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen sai avustusta alueella toimivien yritysten ja maatilojen irrottamiseen öljystä, energiatehokkuuden parantamiseen ja vähähiilisyyden edistämiseen.

”Tavoitteena on vähentää yritysten ja maatilojen öljyn käyttöä 10 GWh 2022 loppuun mennessä ja vähintään puolittaa öljyn käyttö (20 GWh) lämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hankkeen avulla synnytetään ja edistetään paikallista energiayrittäjyyttä”, toteaa Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka.

Ilmastoseuranta – Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimien seuranta tuloksekkaaksi ja näkyväksi -hanke sai avustusta vaikuttavuutta ja ilmastotoimien etenemistä kuvaavan helppokäyttöisen työkalun käyttöönottamiseksi ja kytkemiseksi osaksi johtamisjärjestelmiä. Hankkeessa otetaan käyttöön alun perin Helsingissä toteutettu Ilmastovahti-palvelu sekä kehitetään kaupunkien ilmastotyön mittareita tuloksekkaan ilmastotoiminnan edistämiseksi.

”Tavoite on parantaa tilannekuvaa kaupunkien ilmastotoimissa sekä saada kohdennettua ilmastotoimet ja resurssit päästövähennysten kannalta tehokkaisiin toimenpiteisiin”, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Kotkasta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Miia Berger, ympäristöministeriö, p. 029 525 0265, [email protected]

Avustusta saaneet hankkeet teemoittain jaoteltuna

Kuntien ilmastojohtaminen

 • Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeen ilmastovahti. Hankkeessa kehitettävän ilmastovahtipalvelun avulla kuntalaiset ja sidosryhmät voivat seurata maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden ilmastotoimenpiteiden etenemistä. Tämä lisää ilmastotyön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä tukee julkishallinnon digitalisaatiota ja ilmastotyön tiedolla johtamista. Ilmastovahti selkiyttää ilmastotyön rooleja, vastuunjakamista ja tuo ryhtiä ilmastojohtamiseen. Lisätietoja: Annukka Pakarinen, [email protected]
 • Kankaanpään kaupungin Ilmastojohtamisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kaupungin ilmasto-ohjelman päivittäminen strategiseksi työkaluksi. Sisäistä ilmastojohtamista kehitetään niin, että kestävän kaupungin periaatteet huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaupungin päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden, kaupungin konserniyritysten sekä eri toimialojen yhteistyötä ja sitoutumista kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen toisena päätavoitteena on erillisen kestävän liikkumisen strategian ja yleissuunnitelman laatiminen kevyelle liikenteelle. Pääpainotus yleissuunnitelmassa on pyöräilyreittien kehittämisessä. Lisätietoja: Marja Vaajasaari, [email protected]

 • Kauniaisten kaupungin Ilmastotyön ja kestävän kehityksen vaikuttavuusmallin sekä seurannan rakentaminen osaksi kaupungin johtamiskokonaisuutta ja viestintää. Hankkeen tuloksena kirkastetaan ilmastotyön strategisen tason tavoitteet ja niitä vastaavat vaikuttavuuden mittarit ja tehdään näkyväksi toiminnan laaja-alaiset ja systeemiset vaikutukset. Tarvitaan kokonaisvaltainen strateginen arviointimalli ja indikaattorit, sekä systeemidynaaminen mallinnus, jotka yhdessä tukevat johtamista ja hiilineutraalisuutta edistävien toimintatapojen kehittämistä. Lisätietoja: Anna Sjövall, [email protected]

 • Mustasaaren kunnan Klimatledarskap i Korsholm. Tavoitteena on luoda kunnan ilmastojohtamiselle toimivat rakenteet ja järjestelmät, joihin osallistuvat kaikki tasot, virkamiehet, henkilöstö, päätöksentekijät ja kunnan asukkaat. Työ on myös tehtävä näkyväksi ja siihen on sitoutettava laajasti eri sidosryhmät. Menetelminä mm. työpajat, uusien työmenetelmien testaaminen ilmastotyössä ja seurannassa (erillinen ympäristölaskennan malli), jatkokoulutus, kampanjat ja kilpailut, investoinnit näkyvyyteen eri viestintäkanavien kautta. Lisätietoja: Rurik Ahlberg, [email protected]

 • Ilmastoseuranta – Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimien seuranta tuloksekkaaksi ja näkyväksi. Tavoitteena vaikuttavuutta ja toimien etenemistä kuvaavan helppokäyttöisen työkalun käyttöönottaminen ja kytkeminen osaksi johtamisjärjestelmiä. Hankkeessa otetaan käyttöön alun perin Helsingissä toteutettu Ilmastovahti-palvelu sekä kehitetään kaupunkien ilmastotyön mittareita tuloksekkaan ilmastotoiminnan edistämiseksi. Tavoite on parantaa niin ikään tilannekuvaa kaupunkien ilmastotoimissa sekä saada kohdennettua ilmastotoimet ja resurssit päästövähennysten kannalta tehokkaisiin toimenpiteisiin. Lisätietoja: Heli Ojala, [email protected]

 • Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Ilmastopolku ‒ Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia vertailla kunnan erilaisia ratkaisuja ilmastovaikutusten näkökulmasta ja tarjota kunnille, kuntalaisille ja yrityksille helposti ymmärrettävää tietoa kunnan toimintaan liittyvien ratkaisujen ja hankintojen ilmastovaikutuksista sekä samalla kannustaa kuntia ja yrityksiä vähähiilisiin ratkaisuihin. Tuotoksena mm. Aloitetaan ilmastopolku -verkkosovellus, johon kootaan jokaisesta osallistuvasta kunnasta (7 kuntaa Mikkelin seudulla) hyviä ilmastoratkaisuja ja tietoa niiden ilmastovaikutuksista. Hankkeessa paneudutaan erityisesti pienten maaseutukuntien ominaispiirteisiin ja niihin liittyviin erilaisiin ratkaisuihin. Lisätietoja: Hanna Pasonen, [email protected]

 • Pietarsaaren kaupungin Hållbara Jakobstadsregionen ‒ kunskapslyft och resulta. Syftet med detta projekt är att utarbeta god och innovativ praxis för klimatledarskap genom kompetenshöjande aktiviteter, utbyte av erfarenhet mellan kommuner och företag, samt genom experthjälp främja klimatfrågor inom kommunorganisationens verksamhetsområden.  Information: Sofia Zittra-Bärsund, [email protected]

 • Raision kaupungin Ilmastosuunnitelmasta tekoihin. Hanke käynnistää Raision ilmastojohtamisen. Ilmastojohtamisen esimerkkien eli toteuttamispolkujen avulla rakennetaan malli tavoitteen matkasta toteutuneeksi toimenpiteeksi. Malli sisältää esimerkiksi tarvittavat päätökset, päättäjien ja henkilöstön osallistamisvaiheet, tekijät ja ohjaajat sekä tiedotustarpeet. Käytännön työstökohteita myös lämmityspolttoöljystä luopuminen, vähähiilinen ruoka, rakennusten peruskorjaus ja uudisrakentaminen. Lisätietoja: Kirsi Anttila, [email protected]

 • Tuusulan kunnan ilmastojohtamisen toimintamalli – Case: Martta Wendelin päiväkotihanke. Hankkeessa kehitetään ilmastojohtamisen toimintamalli, jonka tavoitteena on kunnan ja yritysten ilmastotoimien vauhdittaminen päämääränä Hiilineutraali Tuusula 2035. Tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja kokonaiskestävyyden parantaminen liittämällä ilmastojohtaminen osaksi kunnan strategista johtamista. Hanke auttaa kunnan toimialojen päättäjiä yhteisten ilmastotavoitteiden asettamisessa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä toimintojen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisätietoja: Heikki Lonka, [email protected]

 • Vaasan kaupungin Vaasan liikenne 202x ‒ Työkalu ilmastojohtamisen tueksi. Hankkeessa kehitetään työkalu ilmastojohtamisen tueksi. Työkalun avulla tuotetaan ajantasaista tietoa Vaasan kaupungin liikennemäärien ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehityksestä. Työkalu mahdollistaa päästöjen kehityksen historiallisen aikasarjan analyysit ja mallintaa erilaisten maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeiden vaikutuksia liikennemääriin, kulkutapojen käyttöön ja hiilidioksidipäästöihin. Lisätietoja: Jukka Talvi, [email protected]

 • Etelä-Pirkanmaan ilmasto-osaamisen johtamisen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa v. 2020 laaditun ilmasto-ohjelman toimet ilmasto-osaamisen johtamisen toimintamallin kautta kunnan käytäntöihin ja vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmasto-ohjelma sisältää toimenpiteet myös sidosryhmätyölle. Hankkeessa määritellään ilmasto-ohjelman toimenpiteiden edistymisen seuranta- ja raportointimenetelmä ja siihen liittyvät vastuut sekä roolit. Seurannan tuloksista viestitään asukkaille ja sidosryhmille. Lisäksi toteutetaan kunnan verkkosivuille hiilineutraaliustyön osio. Lisätietoja: Tuuli Laaksonen, [email protected]

 • Vihdin kunnan Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön malli: 1) Kartoittaa kustannustehokkaat toimenpiteet kuntien päästövähennysten toteuttamiseksi 2) Avustaa kuntien yksiköitä toimenpiteiden toteuttamisessa  3)Aktivoida kuntien henkilöstöä käyttämään ilmastoasiantuntijan asiantuntija-apua 4) Vakuuttaa kuntien päättäjät ilmastotyön tarpeellisuudesta kunnan talousarviossa sekä pysyvän ilmastoresurssin välttämättömyydestä 5) Sitouttaa kunnan johto, henkilöstö, päättäjät sekä yritykset ja yhteisöt ilmastotyön tavoitteisiin 6) Määrittää tehokkaimmat sitouttamisen ja viestinnän keinot 7) Arvioida kustannustehokkailla toimenpiteillä saavutettavat säästöt ja säästöillä katettu osuus ilmastoasiantuntijan palkkakustannuksista 8) Koostaa kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Ilmastoasiantuntija vastaa hankkeen vaikutusten seurannasta, joka toteutetaan systemaattisesti erilaisten indikaattoreiden avulla. Lisätietoja: Sari Janhunen, [email protected]

 • Viitasaaren kaupungin Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä. Hankkeen tavoitteena on osallistaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö, juurruttaa toiminta kiinteäksi ja luontevaksi osaksi kaupungin normaalia toimintaa, luoda vahva kumppanuusverkosto paikallisten yritysten kanssa sekä saavuttaa yhdessä merkittäviä päästövähennyksiä. Lisätietoja: Sari Flyktman, [email protected]

Kuntien ja yritysten välinen ilmastoyhteistyö

 • Hämeenlinnan kaupungin IlmastoPARKKI – valmennuksella kohti kestävää kasvua ja ympäristövastuullista yritystoimintaa. Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille suunnattu valmennusohjelma, jonka aikana yritys selvittää oman ympäristö- ja ilmastokuormansa, ymmärtää miksi sitä on tärkeää keventää ja löytää järkevät käytännön keinot ympäristötyöhön. Ensimmäiseen valmennukseen otetaan mukaan 5–10 hämeenlinnalaista pk-yritystä (5–50 hlö:n yrityksiä) eri aloilta. Pilottiryhmän kokemusten perusteella luodaan yritysten ympäristö-ja ilmastovalmennuksen malli. Lisätietoja: Juuso Puurula, [email protected]

 • Inkoon kunnan Hiilineutraali Inkoo 2035. Hankkeessa kehitetään alueen yrityksille tarjottava ”vihreän siirtymän” VISI-palvelu. Kyseessä on kunnan tarjoama neuvontapalvelu, joka opastaa yrityksiä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen. Palvelun erityiskohteena on maatalouden yritystoiminta, jonka päästövähennyspotentiaali on alueella tunnistettu merkittäväksi. Palvelusta halutaan tehdä pysyvä ja se halutaan skaalata myös muihin Länsi-Uudenmaan Hinku-kuntiin. Lisätietoja: Eija Taskinen, [email protected]

 • Joensuun kaupungin Ilmastokumppanuusverkosto ‒ kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua. Hankkeessa edistetään yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimia kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa, jonka jäsenet sitoutuvat päästövähennyksiin omassa toiminnassaan. Ilmastositoumusten vaikuttavuutta parannetaan laskemalla toimien päästövähennykset ja tekemällä skenaariot päästöjen vähentämiseksi edelleen. Lisätietoja: Jari Leinonen, [email protected]

 • Keski-Suomen liiton YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa maakunnan ilmastotyötä ja tätä kautta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä auttamalla yrityksiä ilmastotyössä. Samalla kannustetaan Keski-Suomen kuntia näkemään ilmastotyön mahdollisuuksia ja merkitystä kunnille ja yrityksille. Lisätietoja: Suvi Bayr, [email protected]

 • Kalajoen kaupungin Irtiotto öljystä - yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen. Hankkeen tavoitteena on alueella toimivien yritysten ja maatilojen irrottaminen öljystä, energiatehokkuuden parantaminen ja vähähiilisyyden edistäminen. Tavoitteena on vähentää yritysten ja maatilojen öljyn käyttöä 10 GWh 2022 loppuun mennessä ja vähintään puolittaa öljyn käyttö (20 GWh) lämmitysenergian käytössä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hankkeen avulla synnytetään ja edistetään paikallista energiayrittäjyyttä. Hankkeessa kehitetty energia-asiantuntijapalvelu on hankkeen päättyessä juurrutettu osaksi Kalajoen kaupungin järjestämien yrityspalvelujen alueellisen yritysneuvonnan maksuttomia palveluja. Lisätietoja: Miia Himanka, [email protected]

 • Lappeenrannan kaupungin Etelä-Karjalan ilmastokumppanit. Hankkeen tavoitteena on syventää Lappeenrannassa jo käynnissä olevaa työtä ja laajentaa sitä lähikuntiin ottamalla käyttöön koko Etelä-Karjalassa yritysten ja kuntien välinen ilmastokumppanuusmalli. Malli mahdollistaa helpon liittymisen Greenreality-kumppaniverkostoon. Verkoston jäseniä kuitenkin rohkaistaan liittymään myös ilmastokumppaniksi. Ilmastokumppani-yrityksiltä edellytetään sitoutumista konkreettisiin ja kunnianhimoisiin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin. Greenreality-kumppanuustoiminta toteutetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa Kestävä yritystoiminta -kurssin kautta. Näin opiskelijat saavat paremman käsityksen ympäristö- ja ilmastoasioista ja pääsevät yhteistyöhön paikallisten yrittäjien kanssa. Lisätietoja: Ilkka Räsänen, [email protected]

 • Päijät-Hämeen liiton Ilmastokumppanuus – kunnat ja yritykset. Tavoitteena on kannustaa pk-yrityksiä ilmastotyöhön Ilmastokumppanuus-toimintamallin avulla ja lisätä samalla ilmastoasioiden näkyvyyttä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja koko maakunnassa. Maakunnallisella toiminnalla ilmastokumppanuudelle saataisiin laajaa näkyvyyttä ja syntyvän yritysverkoston kautta vertaistukea yrittäjille. Kunnille yritysyhteistyö toisi konkretiaa ilmastotyöhön ja lisäisi osallisuutta. Lisätietoja: Maarit Virtanen, [email protected]

 • Turun kaupungin IKLU ‒ Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit. Turun alueen klustereiden (Tech, Health, Maritime, Experience, Clean ja 3C) veturiyritysten ja kaupungin yhteistyöhanke, veturiyrityksen mukaan Turun Ilmastojoukkueeseen. Tavoitteena veturiyritysten ja niiden alihankkijoiden sekä asukkaiden ilmastotyön vauhdittaminen. Turussa toimii Ilmastojoukkue, johon kuuluu jo yli 70 ilmastoteon tehnyttä tahoa. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa yrityksiä palvelevaksi alueelliseksi ilmastoverkostoksi.  Veturiyritysten näkyvä rooli Ilmastojoukkueessa kannustaa ja ohjaa tehokkaasti alihankintaverkostojen ilmastotyötä. Alihankintaverkoston yrityksille hanke tarjoaa Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutuksia. Lisätietoja: Risto Veivo, [email protected]    

 • Valonian Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena. Hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen.  Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin. Hanke sisältää kuntien energianeuvojien koulutusta, yrityskoulutusta, kuntavaltuutettujen koulutusta. Lisäksi työstetään koulutuksen materiaalipankki. Lisätietoja: Anna von Zweygbergk, [email protected]

 • Vantaan kaupungin Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö (Ilmastokumppanuus). Tavoitteena on tuottaa paikallinen ilmastokumppanuusmalli, joka edistää erityisesti kunnan alueella toimivien yritysten ilmastoasioita ja tukee hankkeessa mukana olevien Vantaan, Järvenpään ja Keravan ilmastotavoitteiden toteutumista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kautta mallia levitetään muihin sen alueen kuntiin. Hankkeessa tuotetaan toimintamallikirjasto, jota eri kokokoiset kunnat voivat hyödyntää. Lisätietoja: Jari Viinanen, [email protected]

Energiatehokkuus

 • Ekokumppanit Oy:n SeutuRane. Hankkeessa vauhditetaan asuinrakennusten kestävää energiatehokasta remontointia ja kunnossapitoa, uusiutuvan energian hyödyntämistä, uusia sähköverkkoratkaisuja ja kestävää asumista. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat asukkaat, pientalojen omistajat ja taloyhtiöt. Tavoitteena on kehittää pysyvä, ilman hankerahoitusta toimiva seudullisen energiaremonttien ja kestävän asumisen neuvonnan liiketoimintamalli. SeutuRane luo yhteisen palvelualustan alueen suunnittelijoille, rakentajille ja asentajille, laitteita tarjoaville yrityksille, rahoitustahoille, isännöitsijöille ja kiinteistöhuoltoalan toimijoille, ja siten sen toiminta edistää aluetaloutta. Lisätietoja: Suvi Holm, [email protected]

 • Helsingin kaupungin Energiaviisas kaupunkikonserni. Hankkeessa kaupungin tytäryhteisöjä neuvotaan ja tuetaan energiatehokkuuden parantamiseksi mm. kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä katselmuksissa ja selvityksissä sekä hankkeiden rahoituksessa ja investointitukien haussa. Lisäksi hahmotetaan tytäryhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuden parantamiseen keskeisten sidosryhmien kautta (esim. vuokralaiset, asukkaat ja asiakkaat), erityisesti hyötyjen ja kustannusten jaon näkökulmasta. Lisätietoja: Veera Sevander, [email protected]   

 • HSY:n Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin. Hankkeen tavoitteena on parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta sujuvoittamalla sisäistä asukasviestintää. Hankkeessa luodaan toimintamalleja, ohjeita ja materiaaleja, jotta asukasviestintä olisi hallitukselle mahdollisimman helppoa ja se lisääntyisi taloyhtiöissä. Lisätietoja: Kirsi Korpisalo,  [email protected]

 • Hyvinkään Lämpövoima Oy:n Energiafiksu Hyvinkää. Energiafiksu Hyvinkää -hankkeessa luodaan energianeuvonnan palvelualusta, jossa yhdistyvät nykyaikaiset digitaaliset ratkaisut, paikalliset viestintäkanavat ja paikallinen energia- ja ympäristöasiantuntijuus. Tavoitteena on tarjota kiinteistöjen omistajille maksutonta paikallista energianeuvontaa. Energiankäytön tehostamiseksi ja öljystä luopumiseksi kiinteistöjen omistajille annetaan toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi kiinteistökatselmuksen sekä lämpökamerakuvausten avulla. Laajemmille ryhmille järjestetään maksuttomia infotilaisuuksia vaihtoehtoisista energiamuodoista sekä energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä. Lisätietoja: Ville Rouvinen, [email protected]

 • Lempäälän kunnan Kiinteistöjen ilmastotieto energiajohtamisen tueksi. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön ilmastotiedolla johtamisen työkalu, jonka avulla kiinteistöjen energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä voidaan seurata sekä potentiaalisia kehitettäviä kiinteistöjä tunnistaa ja löytää keinoja saavuttaa niissä päästövähennyksiä. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat kiinteistöistä vastaavat asiantuntijat sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat kiinteistönhoitajat, kuntalaiset ja kuntapäättäjät.  Kulutusseurantajärjestelmän ja energiajohtamisen prosessimallin avulla varmistetaan kiinteistöjen oikeanlainen toiminta. Muita toimia mm. mahdolliset kiinteistönhoitajien koulutukset ja palkitseminen sekä tiedon visualisointi ja jakaminen. Lisätietoja: Ulla Palo-Oja, [email protected]

 • Lohjan kaupungin Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin. Hankkeen ideana on tuoda lisää resursseja Lohjan kaupungin tilapalveluiden yksikköön energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelun ja valmistelun tueksi. Hankkeessa palkataan tai hankitaan ostopalveluna Lohjan kaupungille energiakonsultti, joka tarkastaa kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja laatii valmiit suunnitelmat erilaisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaupungin palveluverkkojärjestelmään luodaan energiatehokkuusosio. Jo hankkeen aikana valmistellaan ja aloitetaan vähintään kahden energiatehokkuustoimen toteutus Lohjan kaupungin omistamissa kiinteistöissä.  Lisätietoja: Pasi Perämäki, [email protected]

 • Maalahden kunnan Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot en hållbar framtid. Tavoitteena hankkeessa parantaa kunnan omien rakennusten energiatehokkuutta mutta myös tukea yksityisiä toimijoita neuvonnalla. Tähän tehtävään palkataan hankekoordinaattori/energianeuvoja. Lisätietoja: John Södergran, [email protected]

 • Posion kunnan rakennusten kuntoraportit. Hankkeessa tehdään selvitys kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuudesta. Tuloksena saadaan kiinteistökohtainen korjaus- ja toimenpidesuunnitelma.  Raporttiin liitetään myös toimenpiteiden kustannusarvio, jotta tiedetään, millaisia muutoksia ja korjaustöitä kiinteistön rakenteisiin, talotekniikkaan ja automaatioon on tehtävä kokonaisenergiatehokkuuden parantamiseksi. Lisätietoja: Kari Laurila, [email protected]

 • Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja ‒ Seinäjoen kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen huonelämpötilojen automaattisella pudottamisella käyttöaikojen ulkopuolella. Seinäjoen kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan kiinteistöautomaation uudelleenohjelmoinnilla. Lisätietoja: Tero Rintakallio, [email protected]

 • Sievin kunnan kiinteistöjen automatiikan älymodernisointi. Hankkeen tavoitteena on Sievin kunnan kiinteistöjen automaatiojärjestelmien päivittäminen, mikä mahdollistaa kulutustietojen reaaliaikaisen seurannan. Aktiivinen piilevien ja energiankulutusta lisäävien tapahtumien, kuten häiriöiden, vikatilanteiden ja käyttötottumuksien havaitseminen paremman seurannan ja kohdennetun analytiikan avulla mahdollistaa kiinteistöjen kulutuksen alentamisen. Lisätietoja: Sami Puputti, [email protected]

 • Tampereen Tilapalvelut Oy:n Tehokas, kestävä ja vähähiilinen kuntakiinteistö (TeKeVä). Hankkeen tarkoituksena on kehittää Tampereen Tilapalvelut Oy:n ylläpitämien rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä käytön ja ylläpidon, energiatehokkuusinvestointien ja -toimien sekä lämmitystapamuutosten keinoin. Lisätietoja: Marko Lahtinen, [email protected]

Muita ilmastotyön teemoja

 • Joroisten kunnan Nuoret ilmasto-, ympäristö- ja kestävä kulutus -osaajiksi -Ilmastokasvatus. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen, ympäristönsuojelun ja kiertotalouden osaamista ja vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin näihin asioihin liittyen. Edellä mainittuun tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla sekä perusopetukseen että lukioon sellainen käytännönläheinen koulutusmalli, joka tukee oppimista ja kannustaa oman toiminnan kehittämiseen. Lisätietoja: Jaakko Kuronen, [email protected]

 • Kuhmon Lämpöenergia Oy:n Sormulan alueen ja Nurmestien teollisuusalueen kaukolämpö. Hankitaan konsulttityönä suunnitelma kaukolämpöverkoston laajentamiselle Sormulan alueelle ja Nurmestien suunnitellulle uudelle teollisuusalueelle sekä kustannusarvio ja kannattavuuslaskelma rakennushankkeen toteutukselle. Tuotetusta kaukolämmöstä noin 98 prosenttia perustuu bioenergiaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat teollisuuskiinteistöt ja asuinkiinteistöt. Lisäksi tehdään yhteistyötä kaupungin ilmastotyön vauhdittamiseksi. Lisätietoja: Minna Jokelainen, [email protected]  

 • Lahden kaupungin Ilmastoviisautta taloyhtiöille. Hankeen päätavoite on saada Päijät-Hämeen taloyhtiöt tekemään välttämättömät toimenpiteet ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja tarpeelliset toimenpiteet ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Käytännössä hanke mm. vauhdittaa energiakorjauksia, autojen latauspisteiden ja jätelajittelujärjestelmien rakentamista taloyhtiöissä. Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuuksia ja työpajoja sekä laaditaan interaktiivinen tietopaketti energiakorjauksista. Lisätietoja: Juhani Pirinen, [email protected]

 • Kuopion kaupungin Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille. Tämän hankkeen tavoitteena on vähentää ruokapalveluiden ilmastovaikutuksia sekä edistää ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokakulttuuria poikkihallinnollisessa yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Hankkeessa lasketaan ruokapalveluiden hiilijalanjälki ja määritellään kehittämisehdotukset sen pienentämiseksi sekä pilotoidaan ruokahävikin seurantajärjestelmää. Lisäksi selvitetään ruokahävikin myyntiä koulujen ulkopuolelle, kehitetään ruokalistaa ja viestitään ruuan ilmastovaikutuksista. Lisätietoja: Mari Turunen, [email protected]

 • Nurmijärven Sähkö Oy:n Biokaasun käyttö liikenteessä Nurmijärvellä. Hankkeen perusidea on vähentää Nurmijärven alueen liikennesektorin CO2-päästöjä mahdollistamalla kohderyhmien siirtyminen öljypohjaisista polttoaineista puhtaampiin kaasupolttoaineisiin: biokaasuun ja maakaasuun. Muodostetaan tilannekuva biokaasun (ja maakaasun) kysyntäpotentiaalista ja mahdollisuuksista, tehdään suunnitelma kaasuasemista ja sijanneista, tiedotetaan ja viestitään vuorovaikutteisesti mm. infotilaisuuksissa kaasuasemien potentiaaleista ja tukiohjelmista. Lisätietoja: Kimmo Toivonen, [email protected]

 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän F-kaasujen käytön vähentäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Tavoitteena luopua vedenjäähdytyskoneiden käytöstä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja liittää sairaala Kuopion energian kaukojäähdytysverkkoon. Näin saataisiin vähennettyä F-kaasujen käyttöä ja sähköenergian kulutusta.  Lisätietoja: Petri Pyy, [email protected]

 • Porvoon kaupungin Perillä Edelfeltinrannassa. Hankkeen tavoitteena on vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä hyviä etätyöskentelyn muotoja kaavoituksen keinoin. Kaavoitusta kehitetään huomioimaan paremmin tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeet ja asuntotuotanto. Lisätietoja: Dan Mollgren, [email protected]

 • Punkalaitumen kunnan Kanteenmaan kiertotalousklusteri. Hankkeessa luodaan Kanteenmaan toimijaverkosto, johon kuuluvat alueella jo toimivat yritykset, lähialueen maatalousyrittäjät, alan yhdistykset sekä kiinnostuneet kuntalaiset. Verkostoon etsitään aktiivisesti uusia toimijoita bio-, energia- ja kiertotaloussektoreilta. Klusterille kehitetään avoin, interaktiivinen ja osallistava verkkopalvelu sekä viestintäsuunnitelma ja brändi, joka korostaa alueen potentiaalia bio- ja kiertotalouden yritystoimintaan.  Käynnistetään vuoropuhelu alueen maatalousyrittäjien kanssa. Lannalle, lietteelle ja biomassalle sekä on löydettävä uusia käyttökohteita. Lisätietoja: Satu Alajärvi, [email protected] 

 • Hiilineutraalit hankintakäytännöt Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa ja -ylläpidossa, toteutuksen askelmerkit. Hankkeen tavoitteena on määritellä Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisen ja -ylläpidon hankintaprosesseihin asteittain käyttöön otettavat hankintakriteerit, joilla edetään kohti työmaiden päästöttömyyttä. Lisätietoja: Sari Soini, [email protected]

 • Siuntion kunnan SoTe-keskukselle kestävästi tuotettu aluelämpö ja -kylmä. Hankkeen tavoitteena on verrata erilaisia maalämpöratkaisuja (maalämpökaivot, syvennetyt maalämpökaivot ja geoterminen lämpö) ja valita niistä paras Siuntion SoTe-keskukselle. Lisäksi suunnitellaan aluekylmä, jonka avulla SoTe-keskuksen tilat viilennetään. Lisätietoja: Markus Moisio, [email protected]

 • Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja. Hankkeessa teetetään kiertotalouden käsikirja ja päästölaskentatyökalu Utajärven kunnan Mustikkakankaan teollisuusalueen rakentamisen tarpeisiin. Jatkossa käsikirjaa ja laskentatyökalua voi hyödyntää myös kunnan muussa toiminnassa, kuten hankinnoissa. Lisätietoja: Petri Leskinen, [email protected]

Krista Mikkonen