Hyppää sisältöön
Media

Kommentoi asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin kehittämistä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 11.13
Tiedote

Ympäristöministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla kehitetään vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa korkotukimallia. Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein. Lisäksi pitkäaikaisia korkotukilainoja myönnetään erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon.

Ministeriö pyytää kommentteja uudistuksen suuntaviivoista 4.2.2022 mennessä. Nyt kerättävän palautteen perusteella ministeriö valmistelee luonnokset korkotukimallin muuttamista koskeviksi laki- ja asetusehdotuksiksi. Varsinaiset säädösehdotukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle sidosryhmille keväällä 2022. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle näillä näkymin syksyllä 2022.

Lisää tukea ja parempaa tiedonsaantia

Hallitusohjelman mukaan pitkää korkotukimallia kehitetään siten, että tukijärjestelmästä tulee nykyistä kannustavampi. Tuen määrää pitkässä korkotukimallissa voitaisiin lisätä muuttamalla tuen määrään vaikuttavia tekijöitä, kuten omavastuukoron tasoa tai korkotuen maksuaikaa.

Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tiedonsaantia yhteisöjen ja niiden vastuuhenkilöiden taustasta hakemusvaiheessa halutaan parantaa, samoin kuin ARA:n mahdollisuuksia asettaa uhkasakko tai seuraamusmaksu. Näin ARA pystyisi paremmin valvomaan korkotukilainaa saaneita yhteisöjä.

Asukasvalinnan säännöksiä päivitettävä

Perustuslakivaliokunta katsoi asumisoikeuslakia koskevassa lausunnossaan (PeVL 5/2021 vp), että asumisoikeusasuntojen asukasvalinta on julkinen hallintotehtävä. Nyt valmisteltavissa lakimuutoksissa tarkastellaan, miten perustuslakivaliokunnan lausunto vaikuttaa valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan. Esimerkiksi asukasvalintoja tekevän henkilön virkavastuusta tullee säätää korkotukilaeissa. Asukasvalinnan muutoksenhakua koskevia säännöksiä päivitettäisiin samassa yhteydessä, sillä asukasvalintapäätösten luonteen vuoksi niihin parhaiten sopivana oikeussuojakeinona olisi kantelumenettely. Hallitusohjelman mukaisesti ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteet tullaan kuitenkin säilyttämään ennallaan.

Asumisen palvelullistuminen ja sote-uudistus vaikuttavat

Hallituksen esitystä valmisteltaessa huomioidaan asumisen palvelullistuminen. Tällä hetkellä valtion tukemien vuokra-asuntojen omakustannusvuokriin on mahdollista sisällyttää muun muassa verkkoyhteyden, autopaikan, saunan ja pesutuvan maksut. Palvelullistumisen myötä voi olla tarpeen laajentaa näitä mahdollisuuksia erilaisiin yhteiskäyttöpalveluihin, kuten yhteiskäyttöauton tarjoamiseen asukkaille. Lisäksi lainvalmistelussa tarkastellaan, mitä valtion tukemiin erityisryhmille tarkoitettuihin kohteisiin liittyviä tehtäviä on syytä siirtää sote-uudistuksen vuoksi kunnilta hyvinvointialueille.

Lisätietoa

Liisa Meritähti
Hallitussihteeri
[email protected]
p. 029 525 0376