Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arbetsgruppen och styrgruppen för Helmi-programmet har slutfört sitt arbete – programmet ska sändas på remiss

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
31.3.2021 14.22 | Publicerad på svenska 1.4.2021 kl. 11.02
Nyhet

Helmi-programmets målsättningar och åtgärder har beretts i en arbetsgrupp i samråd med sakkunniga. Arbetet har styrts av en brett sammansatt styrgrupp som består av representanter för olika intressentgrupper. Programmet innehåller kvantitativa och kvalitativa mål för att förbättra de olika livsmiljöernas tillstånd. I programmet har man fastställt mål för myrar, fågelvatten och våtmarker, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och strandmiljöer. Dessa mål sträcker sig fram till 2030. Sammanlagt har 40 åtgärder fastställts.

Dessutom har man utarbetat åtgärder för uppföljning av programmet och dess åtgärder. Målet med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter, ofta i samarbete mellan relevanta aktörer och olika förvaltningsområden.

”För första gången har det i Finland utarbetats ett omfattande handlingsprogram för naturvård och restaurering som gäller flera olika livsmiljöer. Styrkan i Helmi-programmet är de konkreta åtgärderna, som ska förbättra den biologiska mångfalden i Finland”, säger arbetsgruppens ordförande, programchef Päivi Gummerus-Rautiainen.

Härnäst bereder miljöministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ett principbeslut som ska överlämnas till statsrådet i maj 2021. Programmet sänds på remiss i slutet av april.

”Helmi-programmet utgör ett viktigt tillskott till arbetet för att främja den biologiska mångfalden. I och med Helmi kommer åtgärderna att utsträcka sig till bland annat statens mångbruksskogar, där man utför aktiva naturvårdsåtgärder. Programmet omfattar bland annat jakt av främmande rovdjur i värdefulla fågelvatten”, säger Katja Matveinen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Vid årsskiftet var programutkastet öppet för kommentarer i tjänsten Dinasikt.fi och hos sakkunniggrupper för restaurering, naturvård och naturtyper. Det kom in många kommentarer och utifrån dem vidareutvecklades programtexten. Efter detta har texten ytterligare omarbetats till sin nuvarande form utifrån styrgruppens kommentarer.

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av den biologiska mångfalden, nämligen försämringen av livsmiljöerna. År 2020 inleddes arbetet i Helmi-programmet för att förbättra den finländska naturens tillstånd i skyddsområden och på kommunernas mark. Från och med 2021 kommer den grupp aktörer och de verksamhetsområden som hör till Helmi-programmet att sträcka sig också utanför skyddsområdena. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet.

Ytterligare information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef, miljöministeriet, tfn 0295 250 240

Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 287