Hyppää sisältöön
Media

Regeringen ställer sig positiv till reformen av EU:s utsläppshandel

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.29
Pressmeddelande

Regeringen ställer sig positiv till stärkandet av EU:s utsläppshandel och utvidgningen av dess användning. Regeringen sände i dag en U-skrivelse till riksdagen där den fastställer sin ståndpunkt om kommissionens förslag till reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet.

Kommissionen föreslår att utsläppen inom de sektorer som omfattas av EU:s utsläppshandel ska minskas med 61 procent före 2030 jämfört med 2005 års nivå. För att uppnå målet skärps den årliga nedskärningen i utsläppstaket, och året efter att direktivet träder i kraft görs en engångsskärning i antalet utsläppsrätter som ska tilldelas. Dessutom föreslår kommissionen åtgärder för att stärka den s.k. reserven för marknadsstabilitet som säkerställer att utsläppshandelssystemet fungerar stabilt.

Statsrådet betraktar utsläppshandeln som den viktigaste politiska åtgärden för att uppnå EU:s utsläppsminskningsmål och betonar att andelen utsläppsminskningar inom ramen för den nuvarande utsläppshandeln bör ökas ytterligare i förhållande till utsläppsminskningarna inom ansvarsfördelningssektorn. Statsrådet anser det nödvändigt att skärpa den linjära minskningsfaktorn, göra en nedskärning i utsläppstaket och stärka reserven för marknadsstabilitet. Statsrådet betonar att det måste göras en betydande minskning i överskottet av utsläppsrätter i omlopp för att uppnå utsläppsminskningarna på ett kostnadseffektivt sätt.  Den rätta nivån på engångsnedskärningen av utsläppsrätter och den procentuella intagningen av reserven för marknadsstabilitet bör dock ännu bedömas utifrån de tilläggsuppgifter som fås vid förhandlingarna.

Statsrådet stöder inkluderingen av sjötransport i utsläppshandeln och förhåller sig positivt till inrättandet av ett separat utsläppshandelssystem för vägtrafik och byggnader

Till EU:s nuvarande utsläppshandelssystem hör för närvarande stora industri- och energiproduktionsanläggningar samt flygtrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommissionen föreslår nu att sjötrafiken ska inbegripas i utsläppshandeln gradvis 2023–2026. Enligt kommissionens förslag ska utsläppshandeln tillämpas på koldioxidutsläpp från fartyg som uppstår när fartygen vistas i medlemsstaternas hamnar, utsläpp som uppstår under resor mellan medlemsstaternas hamnar och på hälften av de utsläpp som uppstår under resor mellan medlemsstaternas hamnar och hamnar i tredjeländer.

Statsrådet understöder förslaget, men betonar att det i förhandlingarna finns anledning att fästa särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna för Finlands sjöfartskluster och den nationella konkurrenskraften.

Dessutom föreslår kommissionen att det inrättas ett separat utsläppshandelssystem för vägtrafik och byggnader. Systemet skulle gälla bränsledistributörer och målet är att minska utsläppen med 43 procent före 2030 jämfört med 2005 års nivå. Auktioneringen av utsläppsrätter enligt det nya systemet skulle inledas 2026. Statsrådet förhåller sig i princip positivt till förslaget om den nya utsläppshandeln, men betonar att det behövs ytterligare information om förslaget.

Kommissionen föreslår också att innovationsfonden ökas och att det görs ändringar i dess användningsändamål. Statsrådet förhåller sig preliminärt positivt till förslagen.

Utsläppshandelsdirektivet är ett av lagstiftningsförslagen i 55 %-paketet

Utsläppshandelsdirektivet är en del av EU:s mer omfattande klimatpaket, det vill säga 55 %-paketet, som Europeiska kommissionen publicerade i juli. Genom paketet genomförs EU:s mål att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030. Statsrådet anser det viktigt att 55 %-paketets ambitionsnivå i sin helhet säkerställs och att målet att minska utsläppen med 55 procent uppnås eller överskrids.

Behandlingen av lagförslagen har redan inletts i arbetsgrupperna vid Europeiska unionens råd. Förhandlingarna pågår åtminstone till 2022.

Ytterligare information:

Laura Aho
Konsultativ tjänsteman
tfn 029 525 0135
miljöministeriet
[email protected]