Hyppää sisältöön
Media

Lagförslag som genomför EU-bestämmelser på remiss – förslagen gäller minimiandel förnybar energi i byggnader, utvidgning av samrådsförfarandet inom miljökonsekvensbedömningen och Tukes som kontaktpunkt för byggprodukter

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 14.54
Nyhet

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som innehåller tre helheter av bestämmelser genom vilka markanvändnings- och bygglagen ändras.

Genom lagförslaget genomförs EU:s bestämmelser. Eftersom förslaget är brådskande har det beretts separat från den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. De ändringar som nu föreslås beaktas som sådana vid beredningen av den mer omfattande lagreformen.

Det föreslås ett minikrav på andelen förnybar energi av en byggnads totala energianvändning. Kravet ska gälla nybyggnad och omfattande renovering. På nationell nivå ska andelen förnybar energi av den köpta energin när det gäller värme och el i byggnader vara 38 procent, vilket i praktiken kommer att hindra användningen av fossil energi som huvudsaklig energikälla i byggnader. Antalet sådana byggnader är redan för närvarande litet och minskar hela tiden. Genom lagförslaget genomförs det omarbetade direktivet om förnybar energi (det så kallade REDII).

Det föreslås att rätten att bli hörd, rätten att lämna utlåtande samt besvärsrätten i fråga om bygglov för projekt som förutsätter miljökonsekvensbedömning (MKB) utvidgas till att gälla lokala, registrerade sammanslutningar vars stadgar innefattar naturvård, hälsoskydd eller miljöskydd. Ändringen gäller uppskattningsvis 50–110 projekt per år. Dessutom uppdateras förfarandena för gränsöverskridande MKB-projekt så att de motsvarar den redan tidigare ändrade MKB-lagstiftningen. Genom ändringarna kompletteras genomförandet av MKB-direktivet.

Enligt lagförslaget ska Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i fortsättningen vara den kontaktpunkt för byggprodukter som avses i artikel 10 i byggproduktförordningen och som har till uppgift att tillhandahålla information om bestämmelserna om byggprodukter i Finland. Den paragraf som gäller Säkerhets- och kemikalieverkets marknadskontrollverksamhet ändras så att den i fråga om förfarandena motsvarar marknadskontrollagen och marknadskontrollförordningen. Genom ändringen ordnas den nationella marknadskontrollen av byggprodukter på samma sätt som redan gjorts i fråga om andra produkter som omfattas av kontrollen.

Vi ber er skicka in ert utlåtande senast den 11 juni 2021.

Ytterligare information

Pekka Virkamäki, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 073, [email protected]