Hyppää sisältöön
Media

EU-säännöksiä toteuttava lakiesitys lausunnoille – rakennusten uusiutuvalle energialle vähimmäisosuus, laajennus YVA-kuulemiseen ja TUKES rakennustuotteiden yhteyspisteeksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2021 14.54
Uutinen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta.

Lakiesityksellä toimeenpannaan EU:n säännöksiä, ja se on kiireellisyyden takia valmisteltu erillisenä käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Nyt esitettävät muutokset huomioidaan sellaisenaan laajemman lakiuudistuksen valmistelussa.

Uusiutuvan energian osuudelle asetettaisiin vähimmäisvaatimus rakennuksen kokonaisenergiasta. Tämä koskisi uudisrakentamista sekä laajamittaisia peruskorjauksia. Rakennuksen lämmön ja sähkön uusiutuvan energian osuudeksi ostoenergiasta asetettaisiin kansallisesti 38 %, mikä käytännössä estäisi fossiilisen energian käytön rakennuksen pääenergialähteenä. Tämänkaltaisten rakennusten määrä on jo nykyisin vähäinen ja laskusuunnassa. Lakiesityksellä toimeenpantaisiin uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi (ns. REDII).

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttävien hankkeiden rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus laajennettaisiin koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Muutos koskisi vuosittain arviolta 50110 hanketta. Lisäksi valtakunnan rajat ylittävien YVA-hankkeiden menettelyt päivitettäisiin vastaamaan jo aikaisemmin muutettua YVA-lainsäädäntöä. Muutoksilla täydennettäisiin YVA-direktiivin toimeenpanoa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimisi esityksen mukaan jatkossa rakennustuoteasetuksen 10 artiklassa tarkoitettuna rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontatoimintaa koskeva pykälä muutettaisiin vastaamaan menettelyiltään markkinavalvontalakia ja -asetusta. Muutoksella rakennustuotteiden kansallinen markkinavalvonta järjestettäisiin samoin kuin muiden valvonnan piirissä olevien tuotteiden osalta on jo tehty.

Pyydämme lakiehdotukseen lausuntoja 11.6.2021 mennessä.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki, p. 0295 250 073, [email protected]