Hyppää sisältöön
Media

Processen för att klassificeringen av betongkross som avfall ska upphöra framskrider

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2021 14.22
Nyhet

Miljöministeriet sände den 15 oktober 2021 en förhandsnotifiering till Europeiska kommissionen om ett utkast till förordning om bedömningsgrunder enligt vilka klassificeringen av betongkross som avfall ska upphöra. Betongkross används vid byggande. Den kortaste notifieringstiden är tre månader. Målet är att förordningen ska träda i kraft våren 2022. Förordningen är mycket väntad inom byggbranschen.

Ändringar gjordes i utkastet till förordning på basis av responsen från remissbehandlingen. Till förordningen inkluderades till exempel betongstationer, i enlighet med betongstationsförordningen, som krossar överskottsbetong som uppstår vid betongproduktion. I slutet av denna nyhet finns en länk till utkastet till förordning som har sänts för notifiering.

Betongkross är det största enskilda byggavfallsslaget och det utgör en viktig råvara. Det uppstår cirka två miljoner ton betongkross per år. I förordningen föreskrivs om de bedömningsgrunder enligt vilka betongkross som framställts av betongavfall upphör att vara avfall och definieras på nytt som en produkt. På så sätt kan krosset användas som en motsvarande ny produkt för de användningsändamål som anges i förordningen.

Genom förordningen får betongavfallet ett nytt användningsändamål. De nuvarande användningsändamålen för betongkross förblir i kraft. Till ändamålen hör till exempel användning av betongkross i markbyggnad enligt MARA-förordningen (statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad). Den nya förordningens förhållande till andra förordningar och grunderna för gränsvärdena som har uppställts klargörs i en bakgrundspromemoria som publiceras senare.

Att klassificeringen av material som avfall upphör (det så kallade End of Waste-förfarandet) är en viktig men komplicerad fråga inom cirkulär ekonomi. Målet är att återanvända material, men samtidigt måste man säkerställa att materialet är tillräckligt rent för att det ska kunna ersätta helt nytt material.

Möjligheterna till produktifiering av återvunnet material och flaskhalsar diskuteras som bäst bland annat i en arbetsgrupp på bred bas som tillsatts av miljöministeriet.

Ytterligare information
 

Jouni Nissinen
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 028
[email protected]

Outi Iso-Markku
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 057
[email protected]