Vesien- ja merenhoito Suomessa

Vesienhoito

Vesienhoidon tavoitteena on turvata ja saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan ELY-keskusten johdolla Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella.

Valtioneuvoston hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa ja niihin sisältyvissä toimenpideohjelmissa kerrotaan, mitä toimia tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmien toteutumista seurataan myös tiiviisti.

EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa kaikkia EU-valtioita laatimaan alueilleen vesienhoitosuunnitelmat. Vesienhoidon kansainvälistä yhteistyötä tehdään EU-maiden kesken yhteisen toimeenpanostrategian puitteissa. EU-komissio laatii säännöllisesti arviointiraportteja vesipuitedirektiivin toimeenpanon edistymisestä eri EU-maissa.

Kansallisesti vesienhoidosta on säädettylaissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011), valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja valtioneuvoston asetuksessa vesienhoitoalueista (1303/2004).

Ympäristöministeriö ohjaa vesienhoidon järjestämistä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Alueelliset ELY-keskukset ovat vesienhoidon toimivaltaisia viranomaisia. Vesienhoitoon osallistuu sen lisäksi lukuisia muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Merenhoito

Merenhoidon päämääränä on meriympäristön hyvä tila – sen saavuttaminen ja ylläpitäminen. Meriympäristön hyvälle tilalle on laadittu tarkat määritelmät ja sen saavuttamiseksi on asetettu yleisiä tavoitteita.

Suomi ja kaikki EU:n merenrantavaltiot ovat velvoitettuja laatimaan EU:n meristrategiapuitedirektiiviin (2008/56/EY, EUR-Lex) nojalla merialueilleen merenhoitosuunnitelmat. Suomessa merenhoidosta on säädetty laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa merenhoidon järjestämisestä (980/2011).

Meriympäristön tilaa arvioidaan seuraamalla meriekosysteemiä ja meriympäristöä useilla mittareilla, ja tilasta julkaistaan säännöllisesti arviointiraportteja. Tilan parantamista ja hyvän tilan ylläpitämistä varten on laadittu merenhoidon toimenpideohjelmaa, jonka toteutumista seurataan tiiviisti.

Merenhoitoon liittyvä kansainvälinen yhteistyö Itämeren alueella tapahtuu Itämeren suojelukomissiossa, HELCOM:ssa.

Ympäristöministeriö vastaa merenhoidosta Suomessa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Merenhoitoon osallistuu lukuisia eri viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Lisätietoja vesienhoidosta

Turo Hjerppe, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vedet ja meret 0295250204  


Juhani Gustafsson, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vedet ja meret 0295250338  

Lisätietoja merenhoidosta

Maria Laamanen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vedet ja meret 0295250359  


Jan Ekebom, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vedet ja meret 0295250363  

Ajankohtaista

null Ympäristöministeriö tukee metsäalan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä – hankehaku avoinna 13.4. saakka

Ympäristöministeriö tukee metsäalan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä – hankehaku avoinna 13.4. saakka

Ympäristöministeriö
27.1.2021 7.41
Uutinen

ForestValue -verkosto on avannut yhteiseurooppalaisen tutkimushankehaun, jonka tavoitteena on tukea kestävää ja monimuotoista metsien käyttöä sekä edistää puun käyttöä rakentamisessa. Hakuun osallistuu yhteensä 10 maata ja sen kokonaisbudjetti on 11,5 miljoonaa euroa.

Rahoitushaun teemat ovat metsien kestävä ja monipuolinen käyttö, puun monipuolinen käyttö rakentamisessa sekä metsäbiomassan käytön hyötyjen analysointi.

Ympäristöministeriö rahoittaa suomalaisia puurakentamista kehittäviä hankkeita yhteensä enintään 300 000 eurolla. Rahoitus tulee käyttää vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta hanke voi jatkua vuoden 2024 loppuun. Avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista.

Suomesta tutkimusrahoittajina mukana ovat ympäristöministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Akatemia.

Hankehaku on avoinna 13.4.2021 saakka. Tarkat hakutiedot ja -ohjeet löytyvät ForestValuen verkkosivuilta.

Avustuksen myöntämisessä ja käytössä noudatetaan ympäristöministeriön erityisavustuksien yleisiä ehtoja ja avustuspäätösmallia.

Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset eivät voi olla valtionavustuksen hakijana ja saajana. Lisää tietoa osallistumisesta hankehakuun ja hakukelpoisista hakijoista antaa Petri Heino.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 0295 250 203, [email protected]