Hoppa till innehåll
Media

Offentlig delgivning

Miljöministeriet hör ägare och innehavare till byggnader vid Esbo kulturcentrum och intilliggande fastigheter

miljöministeriet 8.11.2021 10.01
Nyhet

Miljöministeriet har tagit emot ett besvär över beslutet UUDELY/7320/2016 som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fattade den 18 mars 2020. NTM-centralen fattade beslut om att inte skydda området vid Esbo kulturcentrum och Marimekkohuset med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Med anledning av besvären från Esbo Kultursällskap rf (den 28 april 2020 och den 15 juli 2021) kommer miljöministeriet i enlighet med 7 § 1 mom. i byggnadsarvslagen att höra ägarna och innehavarna av byggnader och fastigheter som är belägna i området vid Esbo kulturcentrum samt ägarna och innehavarna av fastigheter som ligger invid eller mittemot området vid Esbo kulturcentrum.

Miljöministeriet ger de ovannämnda parterna tillfälle att bli hörda med anledning av besvären enligt 7 § 1 mom. i byggnadsarvslagen. Ägarna och innehavarna kan fram till den 17 december 2021 framföra sina åsikter till miljöministeriets registratorskontor på e-postadressen [email protected] eller per post på adressen PB 35, 00023 STATSRÅDET. Meddelandet bör innehålla miljöministeriets diarienummer VN/10924/2020.

Besvärshandlingarna med tillhörande bilagor finns till påseende under tjänstetid vid miljöministeriet fram till den 17 december 2021 på adressen Alexandersgatan 7, 00100 Helsingfors. Mottagaren av delgivningen kan också begära att få handlingarna för påseende från Miljöministeriets registratorskontor per e-post eller telefon. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande.

I egenskap av den förvaltningsmyndighet som behandlar ärendet sköter NTM-centralen också helhetsbedömningen av förslaget om skydd. Miljöministeriet är besvärsmyndighet i frågan och kontrollerar att det beslut som fattats följer lagen.

Ytterligare information

Reko Korhonen
Specialsakkunnig
029 525 0018
[email protected]