Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmä

Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä kuulet ensimmäisten joukossa rakennetun ympäristön yhteentoimivuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat ja yhteentoimivuusprojektien esittelyt sekä pääset vaikuttamaan työn tuloksiin kommentointikierrosten kautta. Teemaryhmän tukena toimii viisi alaryhmää, joista kukin keskittyy yhteen näkökulmaan rakennetun ympäristön tiedoista.

Alaryhmissä käydään perusteellisesti läpi oman aihepiirinsä yhteentoimivuusprojektien tulokset sekä ryhmät osallistuvat projektien kommentointikierroksille. Lisäksi alaryhmissä keskustellaan aihepiirin yhteentoimivuuden ajankohtaisista aiheista ja edistämisen tarpeista. Alaryhmillä on myös keskeinen rooli tietomallien, sanastojen ja koodistojen muutoshallinnassa.   

Alaryhmät ovat:

 • Alueidenkäyttö
 • Rakennukset ja rakennelmat
 • Liikenne ja alueet
 • Tekniset verkostot
 • Kulttuuriympäristö 

Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmään ja sen alaryhmiin pääset osallistumaan ilmoittautumalla osoitteeseen [email protected]. Ryhmän jäsenyys ei sido mihinkään ja toimii vapaaehtoispohjalta. Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän toimintaa on mahdollista myös seurata saamalla sähköpostitse kokousmuistiot jälkikäteen (alaryhmillä ei tätä mahdollisuutta).  

Semanttista yhteentoimivuutta edistävän sanastotyön suunnittelu

Tässä osiossa kerrotaan ohjeistusta toimijalle, joka on käynnistämässä rakennetun ympäristön sanastoprojektia. 

Tiedota ympäristöministeriölle ([email protected]) rakennetun ympäristön sanastoprojektin aloittamisesta. Tietoa aiemmin käynnistyneistä ja valmistuneista sanastoprojekteista löydät sivulta www.ym.fi/yhteentoimivuus.

Kun suunnittelet sanastotyön aloittamista, selvitä

 • Onko samaa aihetta käsitteleviä sanastoja laadittu aiemmin?
 • Mitkä lähdeaineistot työssä tulee erityisesti huomioida?
 • Kuinka monta käsitettä on tarkoitus määritellä?
 • Mihin tarkoitukseen sanasto laaditaan?
 • Mitä kieliä sanastotyössä on tarpeen käyttää?
 • Onko sanastolla liittymäkohtia esimerkiksi laajempaan kehityshankkeeseen tms. ja miten mahdolliset liittymäkohdat pitää huomioida sanaston sisällössä ja työn aikataulua laadittaessa?
 • Onko sanastoluonnoksesta tarpeen kerätä kommentteja ennen sisällön viimeistelyä?
 • Mitä asiantuntemusta sanaston valmisteluun tarvitaan sanastotyön ja sanaston kohdealan asiantuntemuksen lisäksi?
 • Miten tehtävät ja vastuut kannattaa jakaa sanaston valmisteluun osallistuvien kesken?

Varaa riittävästi aikaa kaikille työvaiheille ja sille, että kaikkien osallistujien aikataulut voidaan sovittaa yhteen. Muista ottaa aikataulusuunnittelussa huomioon myös tyypilliset lomakaudet.

Säädöskäsitteet rakennetun ympäristön sanastoissa

Mikäli mahdollista, sanastotyö kannattaa ajoittaa säädösvalmistelua ennakoiden niin, että sen tuloksilla voidaan tukea käsitteiden yhtenäistä käyttöä säädösvalmistelussa.

Sanastotyössä tulee aina ottaa huomioon käsitteiden käyttö voimassa olevissa kansallisissa ja EU-säädöksissä. Sanastotyössä voidaan kuitenkin ennakoida tulevia säädösten muutostarpeita ja määritellä käsitteet muutostarpeet huomioon ottaen. Vaikka kyse ei olisi tulevien muutostarpeiden ennakoinnista, systemaattisessa sanastossa käytettävä käsitetietojen esittämistapa poikkeaa usein säädöksessä käytetystä esitystavasta. Olennaista on varmistaa asiasisällön oikeellisuus.

Mikäli sanastossa määritellään käsitteitä, jotka ovat tulossa valmisteilla olevaan säädökseen, varmista ympäristöministeriöstä, voidaanko sanasto julkaista ennen säädöksen valmistumista ja miten valmistelussa olevaan säädökseen voidaan tarvittaessa viitata.

Rakennetun ympäristön tietoalueen sanaston julkaiseminen Sanastot-työkalussa

Mieti, sopiiko sanasto parhaiten julkaistavaksi erillisenä vai aiemmin julkaistuun sanastoon yhdistettynä. Päätökseen julkaisutavasta vaikuttaa esimerkiksi se

 • onko sanaston aihetta käsitelty laajasti jo aiemmin julkaistussa rakennetun ympäristön sanastossa
 • onko aiemmin julkaistu sanasto laadittu samojen periaatteiden mukaisesti kuin uusi sanasto
 • mikä samaa aihetta käsittelevän aiemmin julkaistun sanaston tila ja ensisijainen käyttötarkoitus on.

Ota yhteyttä aiemmin julkaistun sanaston ylläpitäjään, mikäli yhdistely tuntuu sopivalta ratkaisulta.

Mikäli sanasto julkaistaan yhdistettynä aiemmin julkaistuun sanastoon ja se sisältää päivityksiä aiemmin julkaistuihin käsitetietoihin, sovi sanaston ylläpitäjän kanssa, miten tiedot yhdistetään.

Mikäli sanasto julkaistaan erillisenä, mutta se sisältää samoja käsitteitä kuin aiemmin julkaistu sanasto, huolehdi siitä, että yhtenevät käsitteet linkitetään keskenään.

Lakieditori-kokeilu edistää semanttista yhteentoimivuutta

Lakieditori on rakenteisen kirjoittamisen työväline, jonka avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista Yhteentoimivuusalustalta. Lakieditori on ympäristöministeriön ja Verohallinnon yhteisen kokeiluluontoisen projektin tuotos, joka mahdollistaa muuttumattomien termiviittauksien tekemisen hallituksen esitysluonnosten perustelu- ja säädösosiin.

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250451   Sähköpostiosoite: