Rakennetun ympäristön tiedon semanttinen yhteentoimivuus

Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä organisaatiosta toiseen. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista. Näistä sovitaan yhteistyössä Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Rakennetun ympäristön tiedot ovat laaja kokonaisuus, jonka määrittelyyn tarvitaan monenlaista asiantuntijuutta. Yhteisistä määritelmistä sopimista varten teemaryhmälle on perustettu neljä alaryhmää, joista kukin keskittyy yhteen rakennetun ympäristön osa-alueeseen. Alaryhmä laatii suunnitelman siitä, mitä tietoja täytyisi saada yhdessä määriteltyä. Alaryhmä käy läpi myös valmistuneiden yhteentoimivuusprojektien tuotokset ja ehdottaa niistä nostoja yhteisiksi määrityksiksi. Semanttisen yhteentoimivuuden alaryhmät ovat:

  • Maankäytön suunnitelmat ja päätökset
  • Rakennukset ja rakennelmat
  • Liikenne ja alueet
  • Tekniset verkostot

Teemaryhmän ja sen alaryhmien toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] Kerro viestissäsi, haluatko osallistua teemaryhmän kokouksiin vai seurata toimintaa teemaryhmän kokousten muistioiden kautta.

Yhteentoimivuusalusta sisältöjen tietovarantona

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden kuvausten tietovarantona toimii julkishallinnon yhteinen Yhteentoimivuusalusta. Se on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä maksuton ja selainpohjainen palvelu, joka sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen sekä kommentointikierrosten järjestämiseen.

Yhteentoimivuusalustalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, joita kutsutaan yhteentoimivuusmenetelmäksi. Keskeinen periaate on se, että oman tuotoksen pohjana käytetään mahdollisimman paljon valmiita ja yhteisiä määrityksiä. Yhteentoimivuusmenetelmän avulla vältetään tekemästä päällekkäisiä tai ristiriitaisia määrittelyjä ja päästään lähemmäksi semanttista yhteentoimivuutta eri organisaatioiden kesken.

Yhteentoimivuusalustan kolme työkalua

Sanastot-työkalusta löytyy sanastoja sekä suositettavia termejä eri käsitteistä määritelmineen. Keskeinen sanasto on Rakennetun ympäristön pääsanasto, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä yhdessä sovitut käsitemääritelmät.

Tietomallit-työkaluun laaditaan semanttisesti yhteentoimivat tietorakenteet loogisina tietomalleina esim. rakennetun ympäristön tietovarannoista ja rajapinnoista. Tietomalleissa kuvataan, mitkä ovat tietojen metatiedot, käsitemääritelmät sekä niissä käytetyt koodistot. Tietomallien laatimisen pohjana tulee hyödyntää Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän sopimat ja harmonisoimat määritykset. Tietokomponenttikirjasto tulee laajentumaan merkittävästi teemaryhmän toiminnan myötä.

Koodistot-työkaluun kootaan koodistot ja luokitukset rakennetun ympäristön tietoalueelta. Siellä tulee jatkossa olemaan mm. Ryhti-hankkeessa rakennettavan Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttämät koodistot.

Laatu- ja harmonisointiprosessi

Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriössä on laadittu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyölle laatu- ja harmonisointiprosessi. Laatukriteeristön tarkoituksena on helpottaa yhteentoimivuusprojektin tekijää työn käynnistämisessä sekä antaa suuntaviivoja projektin tekemiselle, jotta lopputuloksen laatu vastaa varmemmin odotuksia. Harmonisointiprosessissa puolestaan kerrotaan, miten yhteentoimivuusprojektien tulokset käsitellään Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä, jotta tuotos saa Voimassa oleva -tilan.

Yhteydenotto rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden tekijöihin 

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä ideoita, palautteita ja aloitteita voi lähettää osoitteeseen [email protected] Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin tai muutoksin. Tiedonjako alkavista yhteentoimivuuteen liittyvistä projekteista on myös tervetullutta. Osoitteesta tavoittaa niin ikään ympäristöministeriössä aiheen parissa toimivat asiantuntijat.

Lakieditori edistää semanttista yhteentoimivuutta 

Lakieditori on rakenteisen kirjoittamisen työväline, jonka avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista Yhteentoimivuusalustalta. Lakieditori on ympäristöministeriön ja Verohallinnon yhteisen kokeiluluontoisen projektin tuotos, joka mahdollistaa muuttumattomien termiviittauksien tekemisen hallituksen esitysluonnosten perustelu- ja säädösosiin.

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250451