Rakennetun ympäristön tiedon semanttinen yhteentoimivuus

Semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä organisaatiosta toiseen. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista. Näistä sovitaan yhteistyössä Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Rakennetun ympäristön tiedot ovat laaja kokonaisuus, jonka määrittelyyn tarvitaan monenlaista asiantuntijuutta. Yhteisistä määritelmistä sopimista varten teemaryhmälle on perustettu neljä alaryhmää, joista kukin keskittyy yhteen rakennetun ympäristön osa-alueeseen. Alaryhmä laatii suunnitelman siitä, mitä tietoja täytyisi saada yhdessä määriteltyä. Alaryhmä käy läpi myös valmistuneiden yhteentoimivuusprojektien tuotokset ja ehdottaa niistä nostoja yhteisiksi määrityksiksi. Alaryhmien kautta pääsee osallistumaan myös tietomalli-, koodisto- ja sanastoprojektien kommentointikierroksille.

Semanttisen yhteentoimivuuden alaryhmät ovat:

 • Maankäytön suunnitelmat ja päätökset
 • Rakennukset ja rakennelmat
 • Liikenne ja alueet
 • Tekniset verkostot

Teemaryhmän ja sen alaryhmien toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] Kerro viestissäsi, haluatko osallistua teemaryhmän kokouksiin vai seurata toimintaa teemaryhmän kokousten muistioiden kautta.

Yhteentoimivuusalusta sisältöjen tietovarantona

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden kuvausten tietovarantona toimii julkishallinnon yhteinen Yhteentoimivuusalusta. Se on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä maksuton ja selainpohjainen palvelu, joka sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen sekä kommentointikierrosten järjestämiseen.

Yhteentoimivuusalustalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, joita kutsutaan yhteentoimivuusmenetelmäksi. Keskeinen periaate on se, että oman tuotoksen pohjana käytetään mahdollisimman paljon valmiita ja yhteisiä määrityksiä. Yhteentoimivuusmenetelmän avulla vältetään tekemästä päällekkäisiä tai ristiriitaisia määrittelyjä ja päästään lähemmäksi semanttista yhteentoimivuutta eri organisaatioiden kesken.

Yhteentoimivuusalustan kolme työkalua

Sanastot-työkalusta löytyy sanastoja sekä suositettavia termejä eri käsitteistä määritelmineen. Keskeinen sanasto on Rakennetun ympäristön pääsanasto, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä yhdessä sovitut käsitemääritelmät.

Tietomallit-työkaluun laaditaan semanttisesti yhteentoimivat tietorakenteet loogisina tietomalleina esim. rakennetun ympäristön tietovarannoista ja rajapinnoista. Tietomalleissa kuvataan, mitkä ovat tietojen metatiedot, käsitemääritelmät sekä niissä käytetyt koodistot. Tietomallien laatimisen pohjana tulee hyödyntää Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän sopimat ja harmonisoimat määritykset. Tietokomponenttikirjasto tulee laajentumaan merkittävästi teemaryhmän toiminnan myötä.

Koodistot-työkaluun kootaan koodistot ja luokitukset rakennetun ympäristön tietoalueelta. Siellä tulee jatkossa olemaan mm. Ryhti-hankkeessa rakennettavan Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttämät koodistot.

Ryhti-hanke yhteentoimivuuden edistäjänä

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa tuotetaan pohjaa paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle edistämällä rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuutta. Tätä varten Ryhti-hanke edistää yhteentoimivuustyötä aloittamalla hankeaikana useita projekteja, joissa tavoitellaan yhteisten tietomääritysten aikaansaamista loogisina tietomalleina, koodistoina ja käsitemääritelminä. Projektien tuotokset tulevat valmistuttuaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän käsiteltäväksi ja sitä kautta osaksi Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa. 

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyössä suunnitelluista projekteista on laadittu roadmap, jonka ajantasainen versio löytyy alta.

Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriössä on laadittu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyölle laatu- ja harmonisointiprosessi. Laatukriteeristön tarkoituksena on helpottaa yhteentoimivuusprojektin tekijää työn käynnistämisessä sekä antaa suuntaviivoja projektin tekemiselle, jotta lopputuloksen laatu vastaa varmemmin odotuksia. Harmonisointiprosessissa puolestaan kerrotaan, miten yhteentoimivuusprojektien tulokset käsitellään Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä, jotta tuotos saa Voimassa oleva -tilan.

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuusprojektit

Tällä sivulla Ryhti-hanke ylläpitää listaa yhteentoimivuusprojekteista, joissa tehdään rakennetun ympäristön tietomäärittelyjä loogisina tietomalleina, koodistoina tai sanastoina. Lista on päivitetty heinäkuussa 2021.

Käynnissä olevat projektit

 • Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit
  • Lyhyt kuvaus: Rakentamislupapäätöksen, rakennuksen purkamislupapäätöksen, poikkeamislupapäätöksen ja maisemalupapäätöksen tietomallien laatiminen tietokomponenttikirjastoina sekä näihin liittyvien viranomaiskatselmusten tietojen tietomallien laatiminen soveltamisprofiileina Yhteentoimivuusalustalle. Lisäksi kuvataan keskeisten lupapäätösten käyttötapaukset.
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
  • Valmistumisajankohta: 22.10.2021
 • Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys
  • Lyhyt kuvaus: Maaliskuussa pidettiin työpaja KuntaGML-skeemojen käyttäjille niiden päivitystarpeista. Projektissa tehdään työpajassa esiin nousseiden tarpeiden perusteella päivitys, joka kohdistuu pääasiassa rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemaan.   
  • Toteuttaja: Nosto Consulting Oy 
  • Valmistumisajankohta: 31.10.2021
 • Rakentamisrajoituksen, toimenpiderajoituksen, toimenpidekiellon ja erityisharkinta-alueen tietomallit
  • Lyhyt kuvaus: Rakentamisrajoituksen, toimenpiderajoituksen, toimenpidekiellon ja erityisharkinta-alueen sisältöjen tietomallien laatiminen tietokomponenttikirjastoina Yhteentoimivuusalustalle. 
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & PlanDisain Oy
  • Valmistumisajankohta: 30.11.2021
 • Rakennetun ympäristön teemasanastojen sanastotyö
  • Lyhyt kuvaus: Projekti pitää sisällään neljä eri sanastoprojektia. Esteettömyyssanaston, meluntorjunta- ja akustiikkasanaston ja asumisen sanaston lisäksi projektin kuuluu sanastotyö, joka tukee RYTJ:n määrittelytyötä sekä muita meneillään olevia tietomallinnusprojekteja. Sanastotyön aikana määritellään n. 300 käsitettä.
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
  • Valmistumisajankohta: 30.06.2022
 • Maankäyttö- ja rakennuslain terminologinen sanastotyö
  • Lyhyt kuvaus: Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ensimmäinen versio laadittiin syksyllä 2019. Projektissa laajennetaan MRL-sanastoa sieltä puuttuvilla käsitteillä. Sanastotyön aikana määritellään n. 220 käsitettä. 
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
  • Valmistumisajankohta: 30.06.2022

Valmistuneet projektit

 • Tonttijakosuunnitelman tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs/
  • Linkki dokumentaatioon: https://www.tonttijakosuunnitelma.fi/
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan uuden MRL:n mukainen tonttijakosuunnitelman looginen tietomalli koodistoineen Yhteentoimivuusalustalle. Työn pohjana käytetään Tampereen kaupungin kiinteistönmuodostuksen kehittäminen -projektin tuottamaa mallinnusta huomioiden lisäksi esitontin rekisteritiedot. 
  • Toteuttaja: Ubigu Oy
 • Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=rakrek;schemeCode=rakelinvaih
  • Lyhyt kuvaus: Projektin tarkoituksena on tunnistaa nykyisin käytössä olevat erilaiset rakennuksen elinkaarikoodistot ja tuottaa niiden perusteella ehdotus yhteisestä koodistosta, jota voidaan hyödyntää mm. rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
 • Maakuntakaavan HAME-tietomallin tuominen Yhteentoimivuusalustalle
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/maakukaava/
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa tuodaan maakuntakaavan HAME-tietomallin mukainen looginen tietomalli ja siihen liittyvät koodistot Yhteentoimivuusalustalle. 
  • Toteuttaja: Lounaistieto
 • RAVA2-hanke
  • Lyhyt kuvaus: RAVA2-hankkeessa luotiin suunnittelualoittain (rakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu) BIM-tietomallien tietosisältöjen vaatimukset (rakennuksen, tilojen, rakennusosien ja ominaisuustietojen käsitteet ja tietosisällöt). Lisäksi luotiin kansallisesti tietomallin käytölle rakennusvalvonnassa tarkempia vaatimusmäärittelyjä. Lopputuloksena syntyi kansallinen ohjeistus rakennusten tietomallien tilaamiseen ja tuottamiseen. Tulokset julkaistaan YTV2012 osan 14 päivitystyön yhteydessä syksyllä 2021.
  • Toteuttaja: AE-Partners, ARKCON, FIRA, Granlund, Gravicon, Ramboll, Sova3D & Tietoa Finland
 • Rakennetun kulttuuriympäristön tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rakkult/
  • Lyhyt kuvaus: Tietomallissa on kuvattu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi- ja suojelutiedot sekä niihin liittyvät kohdetiedot. Tietomallia on tarkoitus pilotoida syksyllä ja mahdollisesti vielä päivittää pilotoinnin tulosten perusteella.  
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy (1. versio), PlanDisain Oy (päivitys)
 • Yleis- ja asemakaavan tietomallit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-kaava/
  • Linkki dokumentaatioon: https://kaavatietomalli.fi/
  • Lyhyt kuvaus: Yleis- ja asemakaavasta luotu looginen tietomalli Yhteentoimivuusalustalle RYTJ:n määrittelyä varten. Lisäksi dokumentaatiossa mukana mm. käsitemalli, elinkaari- ja laatusäännöt sekä soveltamisohjeet. 
  • Toteuttaja: Spatineo Oy & Asiantuntijat n+1 Oy

Yhteydenotto rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden tekijöihin 

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä ideoita, palautteita ja aloitteita voi lähettää osoitteeseen [email protected] Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin tai muutoksin. Tiedonjako alkavista yhteentoimivuuteen liittyvistä projekteista on myös tervetullutta. Osoitteesta tavoittaa niin ikään ympäristöministeriössä aiheen parissa toimivat asiantuntijat.

Lakieditori edistää semanttista yhteentoimivuutta 

Lakieditori on rakenteisen kirjoittamisen työväline, jonka avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista Yhteentoimivuusalustalta. Lakieditori on ympäristöministeriön ja Verohallinnon yhteisen kokeiluluontoisen projektin tuotos, joka mahdollistaa muuttumattomien termiviittauksien tekemisen hallituksen esitysluonnosten perustelu- ja säädösosiin.

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250451