Rakennetun ympäristön tiedon semanttinen yhteentoimivuus

Semanttinen yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kun tietoa siirretään organisaatiosta toiseen, sekä lähettäjä että vastaanottaja ymmärtävät ja tulkitsevat tiedon samalla tavalla eikä informaation merkitys tai muoto muutu. Semanttista yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista laajassa yhteistyössä Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä.

Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä kuulet ensimmäisten joukossa rakennetun ympäristön yhteentoimivuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat ja yhteentoimivuusprojektien esittelyt sekä pääset vaikuttamaan työn tuloksiin kommentointikierrosten kautta. Teemaryhmän tukena toimii neljä alaryhmää, joista kukin keskittyy yhteen näkökulmaan rakennetun ympäristön tiedoista ja joissa perehdytään tarkemmin mm. työn alla oleviin yhteentoimivuusprojekteihin. Alaryhmät ovat:

 • Alueidenkäyttö
 • Rakennukset ja rakennelmat
 • Liikenne ja alueet
 • Tekniset verkostot
 • Kulttuuriympäristö 

Kaikkiin ryhmiin pääset mukaan ilmoittautumalla osoitteeseen [email protected] Ryhmän jäsenyys ei sido mihinkään ja toimii vapaaehtoispohjalta. Mainitse viestissäsi haluatko osallistua kokouksiin vai ainoastaan seurata työn tuloksia kokousmuistioiden kautta.  

Yhteentoimivuusalusta määrittelyjen tietovarantona

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden määrittelyjen tietovarantona toimii julkishallinnon yhteinen Yhteentoimivuusalusta. Se on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä maksuton ja selainpohjainen palvelu, joka sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen.

Yhteentoimivuusalustalla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, joita kutsutaan yhteentoimivuusmenetelmäksi. Keskeinen periaate on se, että oman tuotoksen pohjana käytetään mahdollisimman paljon valmiita ja yhteisiä määrityksiä. Yhteentoimivuusmenetelmän avulla vältetään tekemästä päällekkäisiä tai ristiriitaisia määrittelyjä ja päästään lähemmäksi semanttista yhteentoimivuutta eri organisaatioiden kesken.

Yhteentoimivuusalustan kolme työkalua

Sanastot-työkalusta löytyy sanastoja sekä suositettavia termejä eri käsitteistä määritelmineen. Keskeinen sanasto on Rakennetun ympäristön pääsanasto, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä yhdessä sovitut käsitemääritelmät.

Tietomallit-työkaluun laaditaan semanttisesti yhteentoimivat tietorakenteet loogisina tietomalleina esim. rakennetun ympäristön tietovarannoista ja rajapinnoista. Tietomalleissa kuvataan, mitkä ovat tietojen metatiedot, käsitemääritelmät sekä niissä käytetyt koodistot. Tietomallien laatimisen pohjana tulee hyödyntää Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa, johon kootaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän sopimat ja harmonisoimat määritykset. Tietokomponenttikirjasto tulee laajentumaan merkittävästi teemaryhmän toiminnan myötä.

Koodistot-työkaluun kootaan koodistot ja luokitukset rakennetun ympäristön tietoalueelta. Siellä tulee jatkossa olemaan mm. Ryhti-hankkeessa rakennettavan Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttämät koodistot.

Ryhti-hanke yhteentoimivuuden edistäjänä

Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa tuotetaan pohjaa paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle edistämällä rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuutta. Tätä varten Ryhti-hankkeessa käynnistetään useita projekteja, joissa tavoitellaan yhteisten tietomääritysten aikaansaamista loogisina tietomalleina, koodistoina ja sanastoina. Projektien tuotokset tulevat valmistuttuaan Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmän käsiteltäväksi ja sitä kautta osaksi Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjastoa.

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyössä suunnitelluista projekteista laadittu ajantasainen roadmap löytyy alta:

Osana Ryhti-hanketta ympäristöministeriössä on laadittu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyölle laatu- ja harmonisointiprosessi. Laatukriteeristön tarkoituksena on helpottaa yhteentoimivuusprojektin tekijää työn käynnistämisessä sekä antaa suuntaviivoja projektin tekemiselle, jotta lopputuloksen laatu vastaa varmemmin odotuksia. Harmonisointiprosessissa puolestaan kerrotaan, miten yhteentoimivuusprojektien tulokset käsitellään Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmässä ja ympäristöministeriössä.

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuusprojektit

Tällä sivulla Ryhti-hanke ylläpitää listaa yhteentoimivuusprojekteista, joissa tehdään rakennetun ympäristön tietomäärittelyjä loogisina tietomalleina, koodistoina tai sanastoina. Lista on päivitetty toukokuussa 2023.

Valmistuneita projekteja ja niiden loppuraportteja voi selata valtioneuvoston Hankeikkunan kautta (selaa hankkeen etenemisen aikajanaa taaksepäin.

Käynnissä olevat projektit

 • Liikenne ja alueet -teeman sanastotyö
  • Lyhyt kuvaus: Sanastotyön kohteena on liikenne ja alueet -teeman käsitteet. Sanastotyö koostuu kolmesta osiosta: 1) liikenneväyliin ja -rakenteisiin, 2) liikenteen suunnitteluun ja toimintoihin sekä 3) erityyppisiin alueisiin liittyvistä käsitteistä. Sanastotyön koko on n. 100 käsitettä. Hankinta tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
  • Valmistumisajankohta: 30.6.2024
 • Rakennuskohteen rakenneosan ja tuoteosan koodistot
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on laatia ja laajentaa koodistoja, jotka vielä puuttuvat fyysisen rakennuskohteen tietokomponenttikirjastosta rakennuskohteen määrittelyistä.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy & Ubigu Oy
  • Valmistumisajankohta: 31.5.2023
 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen terminologinen sanastotyö
  • Lyhyt kuvaus: Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ensimmäinen versio laadittiin syksyllä 2019. Projektissa laajennetaan nykyistä MRL-sanastoa sieltä puuttuvilla käsitteillä sekä mm. rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja siihen liittyvien tietomallien vaatimilla käsitteillä. 
  • Toteuttaja: Sanastokeskus ry
  • Valmistumisajankohta: 30.9.2023

Valmistuneet projektit

 • Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan asema- ja yleiskaavojen tietosisällöstä koodistomuotoinen kaavamääräysluettelo ja esitystapa kaavakohteille, joiden avulla voidaan muodostaa visualisointi kaavakartasta. Nykyisin voimassa olevat kaavamerkintöjen ja esitystapojen oppaat korvataan päivittyvällä verkkojulkaisulla, joka sisältää varsinaiset määräykset, niiden soveltamisohjeet ja esitystavan teknisine määrittelyineen.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & PlanDisain Oy
 • Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelma
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan maakuntakaavan tietosisällöstä koodistomuotoinen kaavamääräysluettelo ja esitystapa kaavakohteille, joiden avulla voidaan muodostaa visualisointi kaavakartasta. Nykyisin voimassa olevat kaavamerkintöjen ja esitystapojen oppaat korvataan päivittyvällä verkkojulkaisulla, joka sisältää varsinaiset määräykset, niiden soveltamisohjeet ja esitystavan teknisine määrittelyineen. Verkkojulkaisu tulee samaan paikkaan kuin asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma.
  • Toteuttaja: Gispo Oy & Lounaistieto
 • Rakennuksen digitaalisen käyttö- ja huolto-ohjeen tietomalli
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektin tarkoituksena on kehittää rakennuksen digitaalisen käyttö- ja huolto-ohjeen tietomallin sisältöä, päivittää Yhteentoimivuusalustalta nykyisin löytyvä Sähköisen huoltokirjan tietomalli vastaamaan uusimpia rakennuksen tietomäärityksiä ja laatia tietomallille laatu- ja elinkaarisäännöt. 
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
 • KuntaGML-skeemojen ja Ryhti-järjestelmän tietomallien mäppäys
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työssä tehdään vastaavuustaulukko rakennetun ympäristön tietojärjestelmän loogisen tietomallin tietomääritysten ja KuntaGML-skeemojen tietomääritysten välillä. Tavoitteena on tarkastella, löytyykö KuntaGML-skeemojen mukaisille tiedoille vastinparit rakennetun ympäristön tietojärjestelmän loogisesta tietomallista.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy
 • Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tietomallit & Rakentamisen lupapäätösten tietomallin laatu- ja elinkaarisäännöt
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-raklu
  • Linkki Rakentamisen lupapäätösten elinkaarisääntöihin ja laatusääntöihin.
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on laatia soveltamisprofiilit rakennuksen ilmastoselvityksestä ja sekä suppeasta että laajasta materiaaliselosteesta. Projektiin sisältyy laatu- ja elinkaarisääntöjen laatiminen edellisten lisäksi myös Rakentamisen lupapäätösten tietomallille sekä Rakennuskohteiden tietomalleille tietomallit.ymparisto.fi:hin.    
  • Toteuttaja: Spatineo Oy & Sweco Rakennustekniikka Oy
 • Rakennetun ympäristön yläontologia
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/ryyo/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laajennetaan syksyllä 2021 tehtyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yläontologiaa siten, että siinä on otettu huomioon koko rakennetun ympäristön tiedot (mm. liikenne- ja kulttuuriympäristötiedot).
  • Toteuttaja: Ubigu Oy, Ramboll Finland Oy & Sitowise Oy
 • Rakentamisen lupapäätösten tietomallin testaus
  • Lyhyt kuvaus: Testausprojektin tavoitteena on varmistaa se, että Rakentamisen lupapäätösten tietomallin avulla pystytään tallentamaan rakentamisen lupapäätösten tietoja. Tavoitteena on myös selvittää, onko tietomallissa puutteita tai ylimääräistä, toimiiko sen rakenne rakentamisen lupien tallentamisessa sekä testata tietomallin ja sen terminologian ymmärrettävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja rakenteen toimivuutta. 
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & Cloudpermit Oy
 • Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kss/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan ehdotus kaupunkiseutusuunnitelman sisällöstä ja esitystavasta. Niiden pohjalta projektissa laaditaan käsitemalli, loogisen tason tietomalli sekä ehdotukset niissä käytettävistä koodistoista.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy & Spatineo Oy
 • Rakennetun ympäristön teemasanastojen sanastotyö
 • Rakennuskohteen tietokomponenttikirjasto & suunnitelma- ja toteumamalli
  • Linkit Yhteentoimivuusalustalle:
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa laaditaan luettelo rakennuksen vähimmäistiedoista, rakennuksen tiedoista loogisen tietomallin mukainen tietokomponenttikirjasto sekä sen perusteella rakennuksen suunnittelu- ja toteumamallin soveltamisprofiilit Yhteentoimivuusalustalle.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy, Ubigu Oy & Gofore Oyj
 • Tonttijakosuunnitelman tietomallin päivitys
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-tjs/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tonttijakosuunnitelman tietomallin ja kaavatietomallin päivitys MRL:n kokonaisuudistuksen keskeyttämisen jälkeen, jotta tietomallit ovat nykyisen MRL:n mukaisia. Tonttijakosuunnitelmasta siirryttiin sitovan tonttijaon käsitteeseen.
  • Toteuttaja: Ubigu Oy
 • Rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevien päätösten tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kultymp/
   • Projektissa ei laadittu uutta tietomallia, vaan tulokset päätettiin yhdistää Rakennetun ympäristön kulttuuriympäristön tietomallin kanssa uudeksi Kulttuuriympäristön tietokomponenttikirjastoksi.
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on laatia Yhteentoimivuusalustalle yksi looginen tietomalli, jossa on otettu huomioon kaikki ne lait, joiden perusteella tehdään rakennusperinnön ja arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevia päätöksiä: Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010), Kirkkolaki (1054/1993), Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006), Asetukset valtion omistamien rakennusten suojelusta (275/1965) & (480/1985) sekä Muinaismuistolaki (295/1963).
  • Toteuttaja: PlanDisain Oy & Ubigu Oy
 • Yleisen alueen suunnitelman tietomalli, esiselvitys
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn kohteena ovat kuntien hyväksymien asemakaavaa tarkentavien suunnitelmien tietosisällöt. Näitä ovat mm. katu-, puisto- ja torialueen suunnitelmat. Esiselvityksessä määritellään tarkemmin, minkälaiset loogiset tietomallit, koodistot, elinkaarisäännöt ja tietokomponenttikirjasto yleisen alueen suunnitelmista kannattaisi tehdä.
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
 • Rakennetun kulttuuriympäristön tietomallin testaus
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/kultymp/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Projektissa testataan Yhteentoimivuusalustalla olevaa rakennetun kulttuuriympäristön tietomallia ja sen tietosisältöä todellisen inventointiaineiston tiedoilla. Lopputuloksena on tieto siitä, onko tietomallissa vielä päivitystarpeita ennen sen käyttöönottoa.
  • Toteuttaja: Userix Oy
 • Merialuesuunnitelman tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/merialsuun/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on laatia looginen tietomalli merialuesuunnitelman tietosisällöstä Yhteentoimivuusalustalle. Tietomallissa kuvataan tiedon rakenteet tietokomponentteina, laaditaan ehdotus tietomallissa käytettävissä koodistoista sekä kytkee tietomallin käsitteet käsitemääritelmiin.
  • Toteuttaja: Kymenlaakson liitto & Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto
 • Liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden tietojen jäsentely
  • Linkki Yhteentoimivuusalustan luonnosteluun ylätason jäsentelystä: https://tietomallit.suomi.fi/model/livy/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Työn tavoitteena on tuottaa liikenneväylien, liikennealueiden, viheralueiden ja yleisten alueiden tiedoista jäsentelyluonnos pääluokista ja näkökulmista sekä niiden hierarkiasta ja suhteista muihin rakennetun ympäristön aihekokonaisuuksiin, koostaa käsitemäärittelyä vaativia termejä sekä luonnostella ylätason tietorakenne Yhteentoimivuusalustalle. Tuotoksia käytetään aihekokonaisuuden tietomallien määrittelyn lähtökohtana.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy & Sitowise Oy
 • RY Yläontologia
 • Rakennuskiellon, rakentamisrajoituksen, toimenpiderajoituksen ja erityisharkinta-alueen tietomallit
 • Rakentamiseen liittyvien päätösten tietomallit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Rakentamislupapäätöksen, rakennuksen purkamislupapäätöksen, poikkeamislupapäätöksen ja maisemalupapäätöksen tietomallien laatiminen tietokomponenttikirjastoina sekä näihin liittyvien viranomaiskatselmusten tietojen tietomallien laatiminen soveltamisprofiileina Yhteentoimivuusalustalle. Lisäksi kuvataan keskeisten lupapäätösten käyttötapaukset.
  • Toteuttaja: Sitowise Oy
 • Rakennusvalvonnan KuntaGML-skeemojen päivitys
 • Tonttijakosuunnitelman tietomalli
 • Rakennuksen elinkaaren vaihe -koodisto
 • Maakuntakaavan HAME-tietomallin tuominen Yhteentoimivuusalustalle
 • RAVA2-hanke
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: RAVA2-hankkeessa luotiin suunnittelualoittain (rakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu) BIM-tietomallien tietosisältöjen vaatimukset (rakennuksen, tilojen, rakennusosien ja ominaisuustietojen käsitteet ja tietosisällöt). Lisäksi luotiin kansallisesti tietomallin käytölle rakennusvalvonnassa tarkempia vaatimusmäärittelyjä. Lopputuloksena syntyi kansallinen ohjeistus rakennusten tietomallien tilaamiseen ja tuottamiseen. Tulokset julkaistaan YTV2012 osan 14 päivitystyön yhteydessä syksyllä 2021.
  • Toteuttaja: AE-Partners, ARKCON, FIRA, Granlund, Gravicon, Ramboll, Sova3D & Tietoa Finland
 • Rakennetun kulttuuriympäristön tietomalli
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rakkult/
  • Loppuraportti Hankeikkunassa
  • Lyhyt kuvaus: Tietomallissa on kuvattu rakennetun kulttuuriympäristön inventointi- ja suojelutiedot sekä niihin liittyvät kohdetiedot. Tietomallia on tarkoitus pilotoida syksyllä ja mahdollisesti vielä päivittää pilotoinnin tulosten perusteella.
  • Toteuttaja: Ramboll Finland Oy (1. versio), PlanDisain Oy (päivitys)
 • Yleis- ja asemakaavan tietomallit
  • Linkki Yhteentoimivuusalustalle: https://tietomallit.suomi.fi/model/rytj-kaava/
  • Linkki dokumentaatioon: https://kaavatietomalli.fi/
  • Lyhyt kuvaus: Yleis- ja asemakaavasta luotu looginen tietomalli Yhteentoimivuusalustalle RYTJ:n määrittelyä varten. Lisäksi dokumentaatiossa mukana mm. käsitemalli, elinkaari- ja laatusäännöt sekä soveltamisohjeet.
  • Toteuttaja: Spatineo Oy & Asiantuntijat n+1 Oy

Yhteydenotto rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden tekijöihin

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä ideoita, palautteita ja aloitteita voi lähettää osoitteeseen [email protected] Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin tai muutoksiin. Tiedonjako alkavista yhteentoimivuuteen liittyvistä projekteista on myös tervetullutta. Osoitteesta tavoittaa ympäristöministeriössä tiedon yhteentoimivuuden parissa toimivat asiantuntijat.

Lakieditori edistää semanttista yhteentoimivuutta

Lakieditori on rakenteisen kirjoittamisen työväline, jonka avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, jossa käytettävät termit on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista Yhteentoimivuusalustalta. Lakieditori on ympäristöministeriön ja Verohallinnon yhteisen kokeiluluontoisen projektin tuotos, joka mahdollistaa muuttumattomien termiviittauksien tekemisen hallituksen esitysluonnosten perustelu- ja säädösosiin.

Lisätietoja

Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250451