Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle. Onnistuneet ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvä suunnittelu edistää kestävää kehitystä.

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston päättää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joissa linjataan maamme alueidenkäyttöä. Alueidenkäyttötavoitteiden valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.

Maakuntakaava ja maankäytön suunnittelu maakunnissa

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat

  • maakuntasuunnitelma
  • maakuntakaava
  • alueellinen kehittämisohjelma.

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Se kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön.  Maakuntakaavan laatii ja siitä päättää maakunnan liitto.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Maankäytön suunnittelu kunnissa

Kunnan maankäyttöpolitiikan (kaavoitus ja maapolitiikka) sisältöön vaikutetaan varsinaisten kaavaprosessien ja muun alueidenkäytön suunnittelun lisäksi muun muassa elinkeino-, sosiaali- ja asuntopolitiikalla. Kunnan maankäytön suunnittelun välineitä ovat muun muassa

  • kunnan maankäyttöön liittyvät strategiat ja ohjelmat
  • yleiskaava ja asemakaava
  • maapolitiikka
  • rakennusjärjestys.

Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista

Maakuntakaavalla ratkaistaan alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset, kun taas yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin. Yleiskaavan sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista.

Asemakaava ohjaa rakentamista

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka voi laatia myös maanomistaja. Asemakaavan sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Maapolitiikka  ja rakennusjärjestys

Kunnat voivat laatia maapoliittisen ohjelman linjaamaan maankäytön, maahankinnan ja kaavojen toteuttamisen periaatteita.

Kunta laatii ja hyväksyy rakennusjärjestyksen, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita.

Maankäytön ja kaavoituksen ohjaus ja seuranta

Ympäristöministeriö vastaa maankäytön ohjauksesta sekä valmistelee ja kehittää sitä koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä. Ohjauksella varmistetaan, että maankäyttö ja kaavoitus toteuttavat lainsäädännössä määriteltyjä tavoitteita ja vaatimuksia.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät kuntien kaavoitusta ja valvovat, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. 

Maankäytön suunnittelun tilannetta ja muutoksia seurataan. Valtion ympäristöhallinto kokoaa yhteen tietoa kunnista ja maakuntien liitoista. Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.

Lisätiedot

Anna-Leena Seppälä, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö 0295250242  


Antti Irjala, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö 0295250102  


Samuli Alppi, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250036