Heikennyksen hyvittäminen

Heikennyksen hyvittämisessä on 5 vaihetta.

1. Heikennettävällä maa-alueella esiintyvien luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tunnistaminen tunnistaminen

Heikennyksen hyvittäminen alkaa tunnistamalla hanke-alueella esiintyvät luontotyypit ja lajien elinympäristöt. Selvittäminen koskee kaikkia luontotyyppejä, myös muita kuin luonnonsuojelulain suojelemia. Lajien selvittämistarve koskee luonnonsuojelulain suojelemia lajeja sekä uhanalaisia lajeja. Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuus määrittyy viimeisimmän valmistuneen uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti.

2. Luonnonarvojen tilan arviointi

Tunnistettujen luontotyyppien tila arvioidaan asteikolla 0-1, missä 1 on luonnontilaisessa tai luonnontilaiseen verrattavassa tilassa oleva alue ja 0 luonnontilan menettänyt. Luonnontilan arvioinnissa tarkastellaan kyseisen luontotyypin keskeisiä ominaispiirteitä. Ks. tarkemmin ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 2 §.

3. Luonnonarvojen heikentymisen arviointi

Tunnistettujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentyminen määritetään arvioimalla se tila, johon ne päätyvät hankkeen toteutuksen seurauksena. Heikentymisen määrä on ennen heikennystä todettavan tilan ja heikentävien toimenpiteiden seurauksena muodostuvan tilan erotus.

Heikennyksen määrä ilmaistaan kunkin luonnonarvon osalta luonnonarvohehtaareina eli pinta-alan ja esiintymän laadun muutoksen yhtälönä [luonnonarvohehtaari (lha) = pinta-ala x esiintymän tila (0-1)].

Ks. tarkemmin ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 3 §.

4. Hyvityksen hankkiminen

Heikennyksen hyvittäjä hankkii hyvittävän kohteen luontoarvoja tuottaneelta maanomistajalta. Tiedon tuotetuista luonnonarvoista voi saada julkisesta kompensaatiorekisteristä tai luonnonarvoja välittäviltä toimijoilta kuten esimerkiksi MTK:n Luontoarvot.fi-palvelusta. Hyvittäjä voi myös itse ennalta tuottaa tarvitsemansa luonnonarvohehtaarit noudattamalla luonnonsuojelulain säännöksiä.

5. Hakemus ELY-keskukselle päätökseksi hyvityksen korvaavuudesta

Heikennyksen aiheuttaja tekee ELY-keskukselle hakemuksen päätöksestä koskien hyvityksen korvaavuutta. Jos hyvitys on vähintään täysimääräistä ja täyttää laissa asetetut kriteerit, ELY-keskuksen on annettava myönteinen päätös. Päätöksessä määritetään hyvitysalueen rajat ja kielletään kyseisen alueen luonnonarvojen hävittäminen ja heikentäminen. Kielto tulee voimaan, kun päätös on annettu tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Päätös merkitään kiinteistörekisteriin. Tämä varmistaa tuotettujen luontoarvojen pysyvyyden. Hyvityksenä käytettävät luonnonarvot merkitään kompensaatiorekisterissä hyvityksenä käytetyiksi.

Hyvityksen on oltava laadultaan ja määrältään heikennystä vastaavaa ja tapahduttava asetuksessa tarkemmin määritellysti vastaavalla luonnonmaantieteellisellä alueella. Ks. tarkemmin ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 1 §, 4, 7 ja 8 §.