Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 alusta voimaan tulevat säädökset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 11.53
Tiedote

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2021 voimaan seuraavia säädöksiä.

(Tiedotetta muutettu 22.12.2020 valtioneuvoston istunnon ympäristönsuojeluasetusta koskevan päätöksen mukaisesti)

Rakennusten paloturvallisuusasetuksen muutoksella edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa. Muutos helpottaa esimerkiksi suurehkojen, enintään kaksikerroksisten hirsirakenteisten tai muiden massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua ja mahdollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.

Asetuksella säädetään ensimmäistä kertaa energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille. Vaatimuksia sovelletaan uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Asetus luo perusta sille, että rakennuksiin asennettavat tekniset järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkaiksi, ja että ne myös toimivat suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2021 alussa tulee voimaan muutoksia rakennusperinnön suojelemisesta annetun lakiin. Rakennuksen suojelua voi esittää yhä useampi, ja naapureita kuullaan entistä laajemmin suojelupäätöksissä. Jatkossa rakennussuojelupäätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ympäristönsuojelulakiin on tehty lisäys, joka koskee julkisuuteen ja tiedottamiseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitettujen kemikaalivarastojen ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyissä. Tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelulain tavoitteiden toteutuminen puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitetuissa kohteissa ilman, että lain mukaiset menettelyt vaarantavat maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden salassapitoa.

Lisäksi muutoksena ympäristönsuojelulakiin muun kuin eläinmäärään perustuvan turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärään perustuva luvanvaraisuusraja laskee kokonaiseläinyksikkömääränä 250:sta 100:aan. Toisena muutoksena lisättiin lakiin laskentasääntö eri eläinlajeja tai eri-ikäisiä eläimiä sisältävien eläinsuojien ilmoituksenvaraisuuden määrittelyyn. Asioiden hakeminen ympäristöasioiden tietojärjestelmistä puolestaan helpottuu vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin esitetyillä muutoksilla.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) 4 §:n 1 momenttiin on tehty lisäys, jolla selvennetään ympäristöluvan hakijan velvollisuutta toimittaa luettelo toiminnassa käytettävistä kemikaaleista. Velvollisuus koskee soveltuvin osin myös ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaista ilmoitusta edellyttävää toimintaa. Lisäksi asetuksen 14 §:n 1 momentin 7 alakohtaa muutetaan siten, että lupapäätöksen kertoelmaosasta olisi tarpeellisin osin käytävä ilmi toiminnan, käytettyjen prosessien, raaka-aineiden, tuotteiden ja polttoaineiden ohella keskeiset tiedot myös toiminnan kannalta muista oleellisista kemikaaleista.  Asetuksen 11 §:ään tehdään myös tiedoksiantomenettelyn sähköistämiseen liittyvät teknisluonteiset muutokset.