Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön budjettiehdotus turvaa panostukset luonnonsuojeluun ja edistää kiertotaloutta, ilmastotyötä ja kasvuseutujen asuntorakentamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.8.2021 10.20
Tiedote

Ympäristöministeriön talousarvioehdotus rakentaa osaltaan hiilineutraalia Suomea ja tähtää luontokadon pysäyttämiseen.

”Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ovat ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä useiden eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Luonnonsuojelun rahoituksen vahvan tason varmistaminen puolestaan on tärkeässä roolissa, kun tavoitteenamme on pysäyttää luontokato”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2022 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 269,3 miljoonaa euroa, joka on 56,1 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2021. Budjettiesitys ei vielä sisällä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyviä määrärahaesityksiä, jotka edistävät mm. vihreää siirtymää. Esitykset lisätään mukaan ennen budjettiriihtä.

Helmi-elinympäristöohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpanoa jatketaan uhanlaisten lajien ja luontotyyppien tilan parantamiseksi. Luonnonsuojelulaki uudistetaan ja ekologisia kompensaatioita selvitetään. Käynnistetään uusi luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelun vahva rahoitus varmistetaan.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan tukemalla vaikuttavien ja kustannustehokkaiden vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toimeenpanoa eri hallinnonalojen, yksityisen sektorin, asiantuntijalaitosten sekä kuntasektorin ja järjestökentän yhteistyönä 12 miljoonan euron määrärahalla.

Kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden perustaa, ilmastopolitiikan tieteellinen pohja turvataan

Valtakunnalliseen kiertotalouden edistämisohjelman toteuttamiseen varataan kuusi miljoonaa. Lisäksi kiertotaloutta ja jätealaa palvelevan jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan eli Materiaalitorin ylläpitoon varataan 200 000 euron määräraha.

Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035 edellyttää päätöksenteolle vahvaa tietopohjaa. Ilmastolain mukaisen kansallisen ilmastopaneelin toimintaan varataan 750 000 euroa. Riippumaton ja monitieteinen ilmastopaneeli tuottaa raportteja, lausuntoja, koulutusmateriaaleja ja vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Nämä kytkeytyvät esimerkiksi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmisteluun, oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseen, kansallisen sopeutumissuunnitelman valmisteluun ja muiden keskeisten ja ajankohtaisten ilmastopoliittisten tietotarpeiden ratkaisuun.

Asuntorakentamista vauhditetaan kasvuseuduilla

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi MAL-sopimuskunnille voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 39 miljoonaa euroa. MAL-sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joita myönnetään enintään 25 miljoonaa. Korkotukivaltuuksia valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon kohdennetaan 2 000 miljoonaa sekä takauslainavaltuuksia 285 miljoonaa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Valtion asuntorahaston varoja käytetään noin 175,6 miljoonaa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon miljoona euroa.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tuetaan korkotukilainoituksen lisäksi 90 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimpien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Asuinrakennusten energia-avustuksiin on kohdennettu 40 miljoonaa. Korjausavustuksiin on varattu yhteensä 36,5 miljoonaa euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen ja josta käytetään ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin 850 000 euroa. Maankäyttöä ja rakentamista koskevia päätöksiä ja prosesseja tukeva Rakennetun ympäristön valtakunnalliselle digitaaliselle rekisterille ja tietoalustalle varataan 7,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen käsittely

Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessään 7.−8. syyskuuta. Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 27. syyskuuta.

Lisätiedot:

kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Timo Juurikkala
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 040 555 4013

Luontoympäristö
Tarja Haaranen
ylijohtaja
p. 0295 250 282

Ympäristönsuojelu
Leena Ylä-Mononen
ylijohtaja
p. 0295 250 023

Rakennettu ympäristö
Timo Tähtinen
Rakennusneuvos
p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksen valmistelu
Timo Jaakkola
talouspäällikkö
p. 0295 250 214