Hyppää sisältöön
Media

Miljöministeriets budgetförslag tryggar satsningar på naturvård och främjar cirkulär ekonomi, klimatarbete och bostadsbyggande i tillväxtregionerna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 10.20
Pressmeddelande

Miljöministeriets budgetförslag bidrar till Finlands mål om ett klimatneutralt samhälle och syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

”Att bekämpa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald hör till mänsklighetens viktigaste uppgifter. Finland har som mål att vara klimatneutralt 2035, och vid budgetförhandlingarna kräver det här beslut inom olika ministeriers förvaltningsområden. Att säkerställa en stark finansieringsnivå för naturvård är å sin sida viktigt när målet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2022 uppgår anslagen till sammanlagt 269,3 miljoner euro, vilket är 56,1 miljoner euro mindre än för 2021. I budgetförslaget ingår i detta skede inga anslag som hänför sig till programmet för hållbar tillväxt i Finland och som ska främja bland annat en grön omställning. Dessa anslagsförslag förs in i budgetförslaget före regeringens budgetförhandlingar.

Genomförandet av livsmiljöprogrammet Helmi och av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter för att förbättra statusen för hotade arter och naturtyper. Naturvårdslagen reformeras och tillämpningen av ekologisk kompensation utreds. Utarbetandet av en ny strategi och handlingsplan för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden inleds. En stark finansieringsnivå för naturvård säkerställs.

Programmet för effektiviserat vattenskydd fortsätter genom att man med ett anslag på 12 miljoner euro stöder effektiva och kostnadseffektiva vattenvårds- och havsvårdsåtgärder som ett samarbete mellan olika förvaltningsområden, den privata sektorn, sakkunniginrättningar samt kommunsektorn och organisationsfältet.

Den cirkulära ekonomin ska utgöra grund för Finlands ekonomi, och den vetenskapliga grunden för klimatpolitiken tryggas

För det nationella genomförandet av programmet för främjande av cirkulär ekonomi reserveras det 6 miljoner euro. Dessutom anvisas ett anslag på 200 000 euro för upprätthållande av den dataplattform för avfall och biflöden (Materialtorget) som tjänar den cirkulära ekonomin och avfallssektorn.

Finlands mål om klimatneutralitet 2035 förutsätter att beslutsfattandet har ett starkt kunskapsunderlag. För verksamheten vid den nationella klimatpanel som avses i klimatlagen reserveras det 750 000 euro. Den oavhängiga och tvärvetenskapliga klimatpanelen utarbetar rapporter, utlåtanden och utbildningsmaterial och för en dialog med olika aktörer. Dessa hänger samman med till exempel beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt, säkerställandet av en rättvis omställning, beredningen av en nationell anpassningsplan och avgörande av andra viktiga och aktuella klimatpolitiska informationsbehov.

Bostadsbyggande främjas i tillväxtregionerna

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder kan de kommuner som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) beviljas tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 39 miljoner euro. I områden som omfattas av MBT-avtal främjas bostadsproduktionen dessutom genom understöd för byggande av kommunalteknik, som beviljas till ett belopp av högst 25 miljoner euro. I räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen anvisas det 2 000 miljoner euro, i borgenslånefullmakter 285 miljoner euro och i statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen. Ur statens bostadsfond används medel till ett belopp av cirka 175,6 miljoner euro för betalning av bidrag och räntestöd för bostäder. Från statens bostadsfond intäktsförs en miljon euro i budgeten.

Byggandet och reparationer av bostäder för grupper med särskilda behov stöds utöver med räntestödslån även genom investeringsunderstöd till ett belopp av 90 miljoner euro. Understöden riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Det reserveras 40 miljoner euro för energiunderstöd för bostadshus. För reparationsunderstöd reserveras det sammanlagt 36,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till stöd för installation av hissar i efterhand och till stöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Av anslaget används dessutom 850 000 euro till understöd i anslutning till åtgärdsprogrammet för äldres boende. För det riksomfattande digitala register och den dataplattform för den byggda miljön som utgör underlag för beslut och processer om markanvändning och byggande reserveras det 7,3 miljoner euro.

Behandlingen av budgetpropositionen för 2022

Regeringen behandlar budgeten vid sina budgetförhandlingar den 7–8 september. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 27 september.

Ytterligare information:

E-postadresserna har formen [email protected]

Timo Juurikkala
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 040 555 4013

Naturmiljö
Tarja Haaranen
överdirektör
tfn 0295 250 282

Miljöskydd
Leena Ylä-Mononen
överdirektör
tfn 0295 250 023

Den byggda miljön
Timo Tähtinen
byggnadsråd
tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola
ekonomichef
tfn 0295 250 214