Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Miljöministeriet
2.7.2021 9.34
Pressmeddelande

Det föreslås att gränserna för Punkaharju naturskyddsområde ändras så att ett område på 3,2 hektar som hört till det tidigare hotell Finlandia samt av parkeringsområdet för Kruunupuisto Oy:s personal avskiljs från naturskyddsområdet. Till naturskyddsområdet ansluts ett vattenområde i Puruvesi på 115 hektar som också innefattar och ön Unnikki samt 1 100 m2 skog på ås. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar så att den totala arealen blir närmare 791 hektar. Utlåtanden kan lämnas fram till den 17 augusti 2021.

Ändringen ökar skyddsområdets representativitet och främjar utvecklingen av turismen

Ön Unnikki med kringliggande vattenområden gränsar till Punkaharju naturskyddsområde på Puruvesis sida och anknyter landskapsmässigt till Kokonharju urskogsområde. Det område som ansluts består av grunda stränder med klart vatten som är värdefulla med tanke på vattennaturens mångfald. I området uppstår det snödrivor på vintern, vilket skapar förutsättningar för saimenvikaren att bygga bo då saimenvikarstammen ökar. Genom att vattenområdet och ön Unnikki ansluts till naturskyddsområdet säkerställs att det strandlandskap som syns från Puruvesi och från en landsväg som på sommaren är i aktivt turistbruk bevaras i större utsträckning än för närvarande.

I Punkaharju naturskyddsområde finns det tidigare hotell Finlandia jämte ekonomibyggnader, som byggdes 1914. Huvudbyggnaden för hotell Finlandia är ett av de centrala monumenten i Punkaharjus nationallandskap och dess turisthistoria och den har skyddats genom beslut av statsrådet. Avskiljandet av hotellets område från skyddsområdet möjliggör en flexibel användning av byggnadsgruppen och utvecklandet av dess verksamhet. Avsikten är att renovera och utvidga byggnaderna, vilket gör det möjligt att åter börja använda den skyddade huvudbyggnaden för turiständamål och skapar förutsättningar för att ta byggnadsgruppen i bruk på nya sätt.

Punkaharju är ett av Finlands nationallandskap

Punkaharju naturskyddsområde inrättades genom lag år 1991 för att skydda en representativ längsåskam och skydda nationallandskapet. Punkaharju består av en smal, cirka sju kilometer lång ås som når en höjd av cirka 25 meter och öppnar vyer till det kringliggande insjölandskapet. Punkaharju naturskyddsområde är i sin helhet ett Natura 2000-område. Största delen av skyddsområdet består av ett oligotroft sjöområde med klart vatten. På landområdena finns värdefulla skogar på ås och solexponerade sluttningar, och på stränderna och i dödisgroparna finns frodiga lundar.

Punkaharjuområdet har länge varit en av Finlands mest kända natursevärdheter. Naturskyddsområdet och forskningsskogarna har årligen cirka 150 000 besökare. Punkaharju kan nås via järnväg, vilket skapar utmärkta förutsättningar för utvecklingen av en hållbar, koldioxidsnål turism.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 17 augusti 2021. Målet är att riksdagen ska behandla lagförslaget under höstsessionen 2021.

Mer information:

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, [email protected]
Sakkunning Ilona Latsa, tel. 0295 250 388, [email protected]