Hyppää sisältöön
Media

Vesien hyvä tila vaatii toimia niin vesistöissä kuin maalla – valmistaudu syksyn avustushakuun!

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2022 8.19
Tiedote

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla parannetaan vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta ja kestävää vesienhallintaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Haku alkaa 18.10. ja päättyy 30.11.2022. Hakua kannattaa ryhtyä valmistelemaan jo kesän aikana.

Kuormitus kuriin maa- ja metsätalouden vesienhallinnalla

Maa- ja metsätalous aiheuttaa ravinteiden ja kiintoaineiden kuormitusta vesistöihin. Avustushaun tavoitteena on vauhdittaa paikallisia kokeiluja ja alueellisia yhteistyöhankkeita, jotka vähentävät kuormitusta vesistöön, tukevat peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta sekä edistävät vesienhallintaa valuma-aluetasolla.

Avustuksia voivat hakea hankkeet, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, parantavat peltojen ja metsämaan vesitaloutta, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, parantavat vesistöjen tilaa ja hallitsevat vesimääriä luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Luonnonmukaisen vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi, kaksitasouomat, uomien ennallistaminen ja muut vettä pidättävät ja viivyttävät ratkaisut.

Erityisesti toivotaan laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä, sillä hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan.

Kunnostus tärkeää vesistöissä ja niiden valuma-alueilla

Ohjelma rahoittaa myös vesistöjen kunnostushankkeita, joissa voidaan toteuttaa muita vesien tilaa parantavia ja säilyttäviä toimia sekä vesistöissä että niiden valuma-alueilla. Myös kunnostushankkeilta toivotaan laaja-alaista yhteistyötä sekä valuma-alueilla ja vesistöissä tehtävien toimien yhdistämistä. Avustusta voi ja kannattaakin hakea myös kunnostusten suunnitteluun.

Vesistökunnostusten tarve on yleensä suurin järvissä, joissa liiallinen kuormitus aiheuttaa rehevöitymistä, mataloitumista ja umpeenkasvua. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat usein heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi.

Hyvä vesien tila hyödyttää koko kuntaa asukkaista yrityksiin

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne muun muassa tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan ja tekevät alueesta vetovoimaisen asukkaille ja yrittäjille.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Verkostoituminen on tärkeää, sillä useiden toimijoiden välinen yhteistyö lisää hankkeen vaikuttavuutta.

Lisätietoa avustushaun kampanjasivulta ja ELY-keskuksista

Lisää tietoa avustuksen hakemisesta sivulla ym.fi/virtaavesienhoitoon. Sivulta löytyvät myös hakukohtaiset yhteystiedot ELY-keskuksiin, jotka antavat lisätietoa vesien tilasta ja toteutetuista hankkeista sekä neuvovat hankkeen suunnittelussa ja hankehakemuksen tekemisessä.

Maria Ohisalo