Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus
Valtionavustus luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.1.2024 10.06

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2024 harkinnanvaraisen valtionavustuksen luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla rauhoitettujen, vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi.

Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) mukaisina yleisavustuksina yhteisöjen toimintaan ja toimenpiteisiin. Hakuaika alkaa 3.1.2024 ja tämän ilmoituksen mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 31.1.2024.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen kohteena on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen, vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminta. Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot).

Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2024 käytettävissä enintään 277 000 euroa. Harkinnanvaraiset valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustuksen kohteena olevassa toiminnassa on noudatettava eläinten hyvinvoinnista annettua lakia (693/2023, voimaan 1.1.2024) ja sen nojalla annettuja säännöksiä muun muassa eläintenpidon yleisistä periaatteista, eläinten pitopaikasta ja eläinten hoidosta. 

Hakijalla on oltava soveltuva koulutus tai muilla keinoin saavutettu riittävä pätevyys ja osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, sekä erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta. Hakijalla on oltava tarkoitukseen soveltuvat tilat ja hakija vastaa siitä, että tarvittavat edellytykset toiminnan järjestämiseksi ovat olemassa. Hakijan on tehtävä eläinten hyvinvoinnista annetun lain 61 §:n mukainen ilmoitus luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnasta aluehallintovirastoon ja toimitettava tieto rekisteröinnistä ympäristöministeriölle ennen avustuksen maksatusta. Rekisteröinti ei itsessään takaa avustuksen saamista.

Hakijan tulee perehtyä Ruokaviraston lintuinfluenssaan liittyvään ohjeistukseen luonnonvaraisten lintujen hoitajille. Erityisesti lintujen hoitotoiminnassa on huolehdittava riittävästä tautisuojauksesta.

Hakijan tulee olla yhteisö. Hakija ei voi olla yksityishenkilö eikä toiminimi. Avustusta ei saa käyttää eläinten pysyvään pitämiseen. Avustusta ei saa käyttää riistalajien, rauhoittamattomien lajien eikä vieraslajien hoitotoimintaan.

Harkintaperusteet

Avustuksien myöntämisen harkintaa tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten perusteella. Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon yllä mainitut myöntämisen edellytykset, yhteisön maantieteellinen kattavuus ja toiminnan vaikuttavuus. Maantieteellistä kattavuutta voidaan kuvailla esimerkiksi sillä, kuinka laajalla alueella yhteisö toimii sekä palvelun saavutettavuudella. Vaikuttavuutta voidaan kuvailla esimerkiksi hoidettavien rauhoitettujen eläinten määrällä ja lajeilla, luontoon palautettavien eläinten määrällä sekä hoidon keskimääräisellä kestolla. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus suhteessa avustuksen kohteena olevaan toimintaan sekä yhteisön talouteen ja muihin tukiin nähden. Myönnettävän avustuksen määrä voi vaihdella näiden harkintakriteerien perusteella.

Avustettavan toiminnan kustannukset

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava avustuksen käyttöajalle kuluiksi.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

 • poistot, lukuun ottamatta edellä kohdassa (investointiavustukset) mukaisia poistoja
 • varainhankinnan kustannukset
 • liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
 • varaukset
 • laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin
 • lainojen lyhennykset
 • lainojen korot
 • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
 • irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
 • tulospalkkiot
 • oikeudenkäyntikustannukset
 • oikeuden langettamat korvaukset
 • rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot
 • avustuksen palautus, takaisinperintävelvoitteet tai luottotappio edelleen jaetusta avustuksesta
 • yleiset hallintokulut, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tilintarkastuskulut.

Avustuspäätökset ja avustuksen määrä

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2024 loppuun mennessä. Avustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Avustus maksetaan maksatushakemuksesta tehtävän päätöksen nojalla yhdessä erässä hakijan ilmoittamalle tilille.

Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 75 prosenttia avustuksen kohteena olevan toiminnan kuluista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää varsinaisen toiminnan kuluja. Avustus on käytettävä pelkästään luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitamiseen, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan. Avustusta ei voida käyttää EU-valtiotukisääntelyssä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä 31.1.2024 mennessä. Hakemukset toimitetaan allekirjoitettuina ja skannattuina ympäristöministeriön kirjaamoon, [email protected] tai allekirjoitettuina ympäristöministeriön postiosoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2B Helsinki. 

Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot ja kuvaukset ja liitteet: 

 • Yhteystiedot: nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset internetsivut
 • Yhdyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Pankkitilitiedot
 • Yhteisön keskeinen toiminta, johon avustusta haetaan
 • Maantieteellinen/valtakunnallinen kattavuus (missä alueella toimii ja mistä eläimiä tulee)
 • Toiminnan vaikuttavuus (arvio hoitoon tulevien rauhoitettujen eläinten määrästä ja lajeista sekä luontoon palautuvien rauhoitettujen eläinten määrästä) 
 • Toiminnan tuotot ja kulut eritellysti 
 • Selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
 • Selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja tautisuojauksesta toiminnassa
 • Avustusten määrä:
  • Ympäristöministeriöltä haettavan avustuksen määrä
  • Avustushakemuksen kohteena olevan toiminnan tuotot
  • Muut valtionavustukset vuodelle 2023 (haettu/saatu)
  • Kunnan avustukset vuodelle 2023 (haettu/saatu)
  • Muu rahoitus (mm. oma rahoitus ja muu kuin valtiolta tai kunnalta haettu/saatu avustus)
  • Avustettavan toiminnan kokonaisrahoitus (edellä mainitut summat yhteensä)
 • Hakijan vapaamuotoinen vakuutus hakijan tilojen ja toiminnan asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminta on eläinten hyvinvoinnista annetun lain mukaista (”Vakuutamme, että…”)
 • Liitteet:
  • Yhteisön säännöt
  • Selvitys muista avustuksista vuodelle 2024
  • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama toimintakertomus
  • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama tilinpäätös
  • Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
  • Talousarvio vuodelle 2024 
  • Yhdistys- tai kaupparekisteriote, tai muu selvitys, jos ilmenee, että hakija on oikeushenkilö
  • Selvitys hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
  • Hakijan pakotevakuutus

Hakemuksia ei voida käsitellä, mikäli tiedot ovat puutteelliset. Jälkikäteen hakemuksesta puuttuvia liitteitä (esim. tilinpäätösasiakirjat) voi erikseen lähettää sähköpostitse ([email protected]) tai postitse osoitteeseen Ympäristöministeriö, Kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Tiedot haettavista avustuksista julkaistaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisten avustusten internetsivuilla ja haeavustuksia.fi -internetsivustolla.

Raportointi ja kirjanpito

Avustuksen saajan tulee antaa valtionavustuslain perusteella valtionapuviranomaiselle avustuksen maksamiseksi ja valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot.

Ympäristöministeriöllä tai sen valtuuttamalla toisella viranomaisella tai ulkopuolisella tilintarkastajalla on valtionavustuslain 16 §:n mukaisesti oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Valtionapuviranomaiset seuraavat myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun. 

Yleisavustukseen liittyvät tulot ja hyväksyttävät kulut tulee olla selkeästi eroteltuna toimijan muusta kirjanpidosta esimerkiksi perustamalla yleisavustukselle oma kustannuspaikka, projektikoodi tai muu tunniste kirjanpitoon. Kirjanpidosta tulee selkeästi käydä ilmi yleisavustuksena tilitettävät hyväksyttävät kulut.

Avustuksen saaja on velvollinen esittämään ympäristöministeriölle kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. 

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla.

Sovellettava lainsäädäntö

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Tässä hakuilmoituksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain mukaisina yleisavustuksina yhteisöjen toimintaan ja toimenpiteisiin.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain nojalla ovat: 

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus. 

Hallintoasioissa noudatettavaa menettelyä ohjaa hallintolaki (434/2003), jossa säädetään mm. asioiden käsittelystä viivytyksettä, asioiden selvittämisvelvollisuudesta ja päätösten perustelemisesta. Valtionavustuksia käsiteltäessä on hallintolain säännökset huomioitava. 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle eli ympäristöministeriölle. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Valtionapuviranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019).

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Lisätietoja

Laura Mononen
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 274