Hyppää sisältöön
Media

Nya projekt utvecklar digitaliseringen av  miljörelaterade tillståndsprocesser

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2024 10.38
Pressmeddelande

Miljöministeriet har tillsatt två digitaliseringsprojekt som syftar till att i enlighet med regeringsprogrammet bidra till smidigare behandling av miljörelaterade tillståndsärenden. Målet är att kunderna från och med den 1 januari 2026 ska sköta sina ärenden och lämna in sina ansökningar om miljötillstånd i första hand digitalt när den nya riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten inleder verksamheten efter reformen av statens regionförvaltning. 

Projekten ”Samordning av digitaliseringen av samservicetjänster” och ”Utveckling av informationsstrukturer och interoperabilitet inom miljövården” finansieras med EU:s REPower-medel. Samordningsprojektet är ett led i projektet som handlar om samservicetjänster. Detta innebär att statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet svarar för behandlingen och samordningen av tillståndsärenden och andra tillståndsprocesser. Genom att sammanslå behandlingarna enligt vissa centrala miljörelaterade tillståndslagar när det gäller verksamhet som kräver flera tillstånd kommer en tillståndsansökan att allt oftare leda till ett enda beslut och en enda möjlighet att överklaga beslutet. 

En ”digital samservice” för miljöfrågor är resultat av flera digitaliseringsprojekt. Samordningsprojektet samordnar den helhet som rör digitalisering av samservicetjänsterna. Avsikten är att i arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn bygga upp en heltäckande digital sökkanal för tillstånd. Via denna kanal kommer ansökningarna att styras till informationssystemet för den myndighet som svarar för det aktuella tillståndet. I denna tjänst kan verksamhetsutövarna ansöka om de viktigaste miljötillstånden och uträtta ärenden hos den nya statliga myndigheten. Målet är att myndigheterna ska kunna använda sig av den information som andra myndigheter samlat in i samband med sina tillståndsprocesser. De nuvarande tjänsterna kan användas i utvecklingsarbetet. 

Projektet som handlar om utveckling av informationsstrukturer utvecklar informationens användbarhet genom att förbättra interoperabiliteten mellan olika miljömyndigheters uppgifter. Arbetet fokuserar i synnerhet på den information som upprepade gånger förekommer i tillstånds-, anmälnings- och registreringsprocesserna enligt miljöskyddslagen och delvis också annan miljölagstiftning samt i beslut och tillsyn som gäller dem. Målet är att verksamhetsutövarna och myndigheterna ska mata in uppgifterna om projektet endast en gång i informationssystemet, varefter uppgifterna till tillämpliga delar är tillgängliga för olika parter.

Syftet är att göra ärendehanteringen smidigare, effektivisera myndigheternas arbete och skapa en bättre bild av de projekt som kräver tillstånd, anmälan eller registrering. Avsikten är att i fortsättningen automatiskt styra beslutsinformationen från olika myndigheter, också från de kommunala miljövårdsmyndigheterna, till ett datalager som ger aktuell och riksomfattande lägesinformation om projekt som påverkar miljön. 

Mer information:

Samordning av digitaliseringen av samservicetjänster:
Juha Lahtela
konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 371,
[email protected]

Informationsstrukturer och interoperabilitet inom miljövården:
Anju Asunta,
projektchef
tfn 0295 250 191,
[email protected]