Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ett omfattande skyddsområde har inrättats inom den samfällda skogen Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä

Miljöministeriet
10.9.2021 10.16
Pressmeddelande
Foto: Terhi Tuovinen, Lapin materiaalipankki

I Enare kommun nära Enare träsk har det inrättats ett privat naturskyddsområde i samarbete mellan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och den samfällda skogen Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä. Naturskyddsområdet Tälvitupejävri-Talvitupajärvi omfattar cirka 695 hektar, vilket gör det till ett av de största områden som skyddats under denna regeringsperiod. Affären ingicks den 28.6.2021.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä och miljöministeriet

Trädbeståndet i det nya skyddsområdet består av gammal, i genomsnitt över 200-årig tallskog och i området finns det ställvis rikligt med död ved. Områdets ståndortstyp är huvudsakligen torr moskog, och cirka 75 procent av området är förnyelsemogen skog som har rikligt med värdefulla artförekomster. Skyddsbeslutet tryggar också samekulturen och idkandet av näringar i området. ”Området är ett viktigt vinterbetesområde för renbeteslaget: gammal och bra skog med tagellav. Det är också viktigt att jakt- och fiskerättigheterna bevaras i områdena”, säger Ilmari Tapiola, ordförande för Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä.

”Under denna regeringsperiod har vi för första gången utvidgat det frivilliga skyddet av skogar till att omfatta även Norra Finland. Jag hoppas att det beslut som Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä fattat uppmuntrar också andra markägare att skydda områden som de äger”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

De separata anslag som anvisats år 2020 riktas särskilt till skydd av gamla skogar vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten, som inte hör till verksamhetsområdet för METSO-handlingsplanen. Åtgärderna inriktas på de prioriterade områden som är viktigast med tanke på naturvården. Det finns fortfarande finansiering kvar, och med den syftar man till att skydda andra stora områden av detta slag. Finansiering erbjuds fram till utgången av 2022.

”Anslaget för skydd av gamla skogar är mycket välkommet i Lappland och med finansieringen åstadkommer man betydande satsningar inom det frivilliga skogsskyddet. Detta skogsskydd har ansetts vara nödvändigt i Lappland och det har kommit in ett glädjande antal ansökningar till närings-, trafik- och miljöcentralen”, säger Timo Jokelainen, direktör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. 

Naturvård på privatägd mark

Det finns nästan 7 800 naturskyddsområden på privatägd mark. Markägaren och närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan komma överens om fridlysning av ett område, antingen helt och hållet eller i fråga om vissa åtgärder, för högst 20 år i sänder. Utöver de områden som omfattas av skyddsprogrammens avgränsningar kan man med stöd av naturvårdslagen och med frivilliga medel inrätta naturskyddsområden också i andra områden som tillhör enskilda. Staten kan också köpa markområden till gängse pris eller fridlysa dem som privata naturskyddsområden mot ersättning. I båda fallen förblir möjligheterna att använda området för rekreation i regel oförändrade. Ett beslut om inrättande av ett naturskyddsområde är bestående och det görs en anteckning om det i fastighetsregistret. Ett naturskyddsområde kan inrättas på antingen markägarens eller en myndighets initiativ. Beslutet om inrättande fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Markägaren kan göra en ansökan om inrättande av ett skyddsområde på egen mark eller ge sitt samtycke till närings-, trafik- och miljöcentralens förslag.

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland:

Ari Neuvonen 
Överinspektör, ställföreträdande chef för naturmiljöenheten
tfn. 0295 037 452
[email protected] 

Utsjoen Porotilojen yhteismetsä:

Ilmari Tapiola
Ordförande
tfn. 040 833 4813
[email protected]

Miljöministeriet:

Jani Seppälä
Specialsakkunnig
tfn. 0295 250 205
[email protected] 

Krista Mikkonen