Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän mietintö vesienhoidon ympäristötavoitteista ja niistä poikkeamisesta lausunnoilla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2023 8.56
Tiedote

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä lainsäädännöstä, jossa säädettäisiin vesienhoidon ympäristötavoitteista ja siitä, milloin ympäristötavoitteista voi poiketa uuden hankkeen vuoksi. Mietinnössä ehdotetaan myös tarkennettavaksi säännöksiä, jotka koskevat vesimuodostumakohtaisia poikkeuksia ympäristötavoitteista. Työryhmän mietintö on lausunnolla 15.11.2023 saakka.

Vesienhoidon tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että vesien tila on vähintään hyvä. Euroopan unionin tuomioistuin linjasi niin sanotussa Weser-tuomiossa (2015), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat sitovia. Tämän ennakkoratkaisun mukaan lupaa ei voida myöntää sellaiselle uudelle hankkeelle, joka heikentää vesistön tilaa tai vaarantaa hyvän tilan saavuttamisen. Suomessa vesienhoidon ympäristötavoitteita ei nykyisellään ole säädetty sitoviksi kansallisessa lainsäädännössä. Ennen Weser-ratkaisua vesienhoidon ympäristötavoitteita on pidetty vesienhoidon suunnittelua ohjaavina tavoitteina.

Työryhmä esittää, että vesien hyvän tilan tavoitteesta ja sitä tarkentavasta heikentämiskiellosta säädettäisiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Työryhmän mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteet olisivat uusi luvan myöntämisen edellytys ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. 

Työryhmän mietinnön mukaan ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädettäisiin myös, että toiminnanharjoittaja voi hakea vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista, kun kyse on uudesta hankkeesta, jolla on vaikutuksia vesien tilaan tai joka aiheuttaa fyysisiä muutoksia vesimuodostumassa. Asia käsiteltäisiin ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupaviranomaisen lupamenettelyssä. Poikkeaminen voidaan myöntää tiettyjen edellytysten täyttyessä. 

Työryhmän mietintöön sisältyy myös ehdotus siitä, miten tarkistettaisiin ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikoja ja lievennyksiä koskevien vesimuodostumakohtaisten poikkeusten soveltamista vesienhoidon suunnittelussa. 

Ehdotukset sujuvoittaisivat lupamenettelyä ja lisäisivät lupamenettelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta. Tällä hetkellä vesien hyvän tilan tavoitteesta poikkeaminen uuden hankkeen vuoksi on mahdollista vain joka kuudes vuosi, kun valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat. 

Esityksellä toteutettaisiin myös hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan hallitus vastaa vesipuitedirektiivin tavoitteisiin kansallisella lainsäädännöllä ja vesipuitedirektiivin mahdollistamat kansalliset joustot otetaan käyttöön.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Saara Bäck (pe 6.10. alkaen), p. 0295 250 337, [email protected]

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. 0295 250 312, [email protected]